ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА З УЧНЯМИ В СТРУКТУРІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

Ключові слова: фізкультурно-оздоровча робота, технології, форми, методи, рекреація, культура здоров’я, позаурочний час

Анотація

У статті надано теоретичний аналіз науково-методичної літератури та законодавчої бази, визначено актуальність і шляхи оптимізації здоров’язберігаючої функції освіти. Мета статті полягає в теоретич- ному аналізі та загальних практичних рекомендаціях щодо фізкультурно-оздоровчої роботи в структурі діяльності навчальних закладів. Методи дослідження: аналіз, порівняння, узагальнення; педагогіч- ні спостереження, бесіди, вибіркове опитування, анкетування; кількісний аналіз даних дослідження з використанням методів математичного опрацювання. Учасники дослідження: учні й учителі загаль- ноосвітніх закладів міста. Дослідження проводилися в умовах навчально-виховної діяльності учнів на уроках фізичного виховання та заходах позакласної роботи. Результати. Наведено дані опитування щодо отримання необхідних знань з формування рухової активності, здорового способу життя, осо- бистісного ставлення учнів до фізкультурних і спортивних заходів спонукали до оптимізації роботи в школі. Система фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів передбачала організацію позаклас- них і позашкільних оздоровчих, превентивних виховних заходів, активного оздоровчого відпочинку, релаксації з урахуванням навчального навантаження, вікових особливостей і психофізичного розвитку учнів. Розглядаються можливості педагогічного впливу освітньо-оздоровчого середовища та рекреації. Надано загальний опис квесту «Кроки до здоров’я», мета якого – залучення школярів до активних і регулярних занять фізичною культурою, виховання гармонійно розвиненої, соціалізованої особисто- сті. Пропонується використання у виховній роботі наявних природних об’єктів, історичних пам’яток регіону для спортивно-оздоровчих заходів. Наведені приклади оптимальних форм роботи, які позитив- но впливають на формування в учнів здоров’ятворчого світогляду, підтверджують отримані дані прове- деного дослідження. Викладено узагальнені практичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оз- доровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах у позаурочний час. Висновки. Застосування різноманітних форм заходів з фізкультурно-оздоровчої роботи з урахуванням психофізичних особли- востей забезпечує позитивну динаміку формування свідомого ставлення учнів до фізичної культури, здорового способу життя, культури здоров’я.

Посилання

1. Безверхня Г.В. Організація і методика оздоровчої фізичної культури : методичні рекомендації. Умань, 2012. 72 с.
2. Григоренко Г.В. Здоров’ятворча компетентність підлітків та умови її формування в соціально-педагогічній діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія. Слов’янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2016. 315 с.
3. Жуковський Є.І. Самостійна фізкультурно-оздоровча діяльність школярів. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. 44 с.
4. Каинов А.Н. Организация работы спортивных секций в школе : программы, рекомендации / авт.-сост. А.Н. Каинов. Волгоград : Учитель, 2018. 167 с.
5. Kashuba V.O., Goncharova N.N., Butenko H.O. Effectiveness of health tourism application as the basis of health related recreational technology in primary school pupils’ physical education. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2016. № 20 (2). Р. 19–25.
6. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи. URL: https://mon.gov.ua (дата звернення: 19.10.2020).
7. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні. Світ виховання. 2004. № 4 (5). С. 6–31.
8. Стасенко О.А. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх навчальних закладах: шляхи та перспективи. Молодий вчений. 2016. № 9.1 (36.1). С. 151–157.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
32-37
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ