ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Ключові слова: здоров’я, навички, спорт, шкідливі звички, інформування студентів, основні скла- дові частини здоров’я, навчання у ВНЗ, стрес, рухова активність

Анотація

Стаття присвячена одній з актуальних проблем особливостей формування здорового способу життя студентів в умовах навчального закладу. Зазначено, що нині питання здорового способу життя набуло особливої актуальності. Проаналізовано характеристики, котрі включають низку педагогічних засо- бів формування ціннісного ставлення до здорового способу життя студентської молоді. Встановле- но, що стан здоров’я молодого покоління – це один із важливих чинників здоров’я української нації. Наголошено на наданні студентам достатньої інформації про важливість здорового способу життя під час навчального процесу. Важливу роль у цьому питанні відіграють низькі функціональні показники у стані здоров’я та фізичному розвитку. З’ясовано, що серед захворювань поширеними є хвороби нер- вової системи (невротичні розлади) та органів чуттів. Описано, що студенти мають низьку емоційну стійкість, перебуваючи у стані стресу через навчання та міжособистісні стосунки з одногрупниками й викладачами. Звернено увагу на низку проблем, пов’язаних із серцево-судинною та дихальною систе- мами (фарингіти, хронічні тонзиліти), захворюваннями кишково-шлункового тракту (гастрити та холе- цистити) та опорно-рухового апарату. Розглянуто основні чинники у формуванні здорового способу життя, такі як залучення студентства до занять фізичною культурою в позанавчальний час, втілення в повсякденний побут науково доведених рекомендацій щодо раціонального режиму праці, фізичної працездатності, відпочинку та харчування. Звернено увагу на те, що формування у студентської молоді здорового способу життя залежить від них самих, а не від лікарів та ліків. Зазначено, що медицина не допоможе, якщо студентство нехтує здоровими життєвими навичками. Доведено, що організм люди- ни може бути здоровим лише за умов дотримання корисних для здоров’я звичок та чітких принципів (відсутність шкідливих звичок, систематична тонусна підтримка м’язів, загартування організму, раці- ональне харчування).

Посилання

1. Апанасенко Г. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. Санкт-Петербург : Петрополис, 1992. 123 с.
2. Бахтін М. Гуманізм як принцип виховання сучасної молоді. Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. 2007. Вип. 1. С. 117–120.
3. Бондин В. Здоровьесберегающие технологии в системе высшего педагогического образования. Теория и практика физической культуры. 2004. Вып. 10. С. 15–18.
4. Крайг Г. Психология развития. Санткт-Петербург : Питер, 2000. 992 с.
5. Круцевич Т. Концептуальні вимоги покращення системи физичної культури молоді. Збірник наукових праць. 2000. Вип. 24. С. 21–24.
6. Мельник Ю. Формування культури здоров’я учнів як важлива складова роботи практичного психолога. Практична психологія та соціальна робота. Київ, 2003. 133 с.
7. Назарук Н. Психологічні засоби профілактики «професійного вигорання» вчителя. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2007. 320 с.
8. Сухарев А. Двигательная активность и здоровье подрастающего поколения. Москва : Знание, 1991. 90 с.
9. Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. 248 с.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
38-43
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ