ВПЛИВ МУЗИКИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

Ключові слова: сприймання музики, емоційне сприймання, емоційний вплив, почуття, емоційні стани, емоційна сфера дітей, мистецтво, музичний твір, духовні потреби, музичне мистецтво, осо- бистість

Анотація

У статті порушено проблему впливу музики на сучасну особистість молодого покоління та осо- бливості її сприймання. Доведено, що здатність музики впливати на людину залежить не лише від жанрової різновидності самої музики, а й від різних соціальних і психофізіологічних особливостей особистості. Мета дослідження – визначити специфіку музики в процесі фізичного, естетичного та духовного виховання особистості. Методи дослідження – аналіз літературних джерел з музичної педагогіки, теорії та методики психології, дефектології та педагогіки; анкетування студентів. Зазначе- но, що музичне виховання, розглядаючи фізіологічні основи сприймання і виконання музики, найбільш успішно здійснюється на основі спеціальної методики, яка відповідає вродженим задаткам. Розглянуто авторські підходи до проблеми впливу музики на емоційний, естетичний та духовний розвиток молоді. Результати дослідження – аналіз авторських методик із впливу музики на організм людини. Зазна- чено, що величезна кількість світових та українських дослідників та діячів мистецтва зверталися до музичного фольклору та народної пісні, змістовий центр яких становлять моральні та духовні цінності. Сила емоційного впливу музичного твору залежить від правдивості художнього висвітлення історич- них моментів, авторської манери, суспільно важливих оспіваних проблем. Висновки. Доведено, що саме музика викликає емоційний відгук у молодого покоління раніше від інших мистецтв. Описано значний вплив занять музикою на м’язову діяльність, на дихання, на кровообіг і кров’яний тиск, пульс і серцебиття. Наголошено, що в процесі спілкування з творами різних музичних жанрів формується естетична свідомість та духовний розвиток молодого покоління. Зазначено, що заняття музикою спри- яють розвитку творчих здібностей молоді, тому що музика у своїй суті спонукає до творчості, яка неможлива без засвоєння певного поєднання специфічних знань, компетенцій та умінь. За допомогою музики діти відтворюють та передають свої емоції та почуття у самостійній творчості, яка багатосто- ронньо та комплексно впливає на особистість, що сприяє творчій самореалізації особистості.

Посилання

1. Абдулина Є.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. Москва : Академия. 2004. 336 с.
2. Бондар С. Термінологічний аналіз понять «компетенція» і «компетентність» у педагогіці: їх сутність та структура. Освіта та управління. 2007. Київ. № 2. С. 95–99.
3. Ковальова С. Дидактична модель формування предметних компетентностей учнів на уроках музичного мистецтва. Проблеми підготовки сучасного учителя. 2013. № 8. Ч. 1. 20 с.
4. Козир А.В. Компетентність як необхідний компонент професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін. Рукописи книжок. 2004. С. 195–230.
5. Лутаєнко В.С. Естетика мислення. Київ : Мистецтво. 1974. 243 с.
6. Масол Л. Концепція загальної середньої освіти. Мистецтво та освіта. 2004. № 1. С. 2–5.
7. Медушинський В.О. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. Москва : Музыка. 1979. 319 с.
9. Михайлова Л.М. Естетичне виховання молоді : компетентнісний підхід. Вісник національного технічного університету України. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2009. Київ. № 1. С. 158–162.
10. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва. Київ : Освіта України, 2008. 274 с.
11. Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід і українські перспективи. Київ : Освіта України, 2004. 111 с.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
44-49
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ