РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОБАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Ключові слова: світобачення, художнє середовище, творча діяльність, пленер, виставки, освітній процес

Анотація

У статті розкрито особливості реалізації педагогічних умов формування художньо-естетичного світобачення студентів-художників. Визначено такі педагогічні умови: створення комфортного худож- ньо-творчого середовища в освітньому процесі ЗВО; інтеракція змісту фахових дисциплін з предме- тами соціально-гуманітарного циклів, спрямована на формування компонентів художньо-естетичного світобачення художників; залучення студентів до позанавчальної художньо-творчої діяльності шляхом активізації внутрішньої мотивації зовнішнім стимулюванням; забезпечення пріоритету практичної діяльності у вирішенні художніх завдань через вивчення натури в умовах пленеру. Мета статті полягає в описі реалізації педагогічних умов ефективного формування художньо-естетичного світобачення сту- дентів-художників. Реалізація першої умови передбачала створення особливого мистецького клімату в освітньому про- сторі класичного закладу вищої освіти. Реалізація другої умови спрямована на оновлення й доповнення змісту навчальних програм новими темами, завданнями, уведенням спецкурсів, що дасть змогу глиб- ше оволодіти фаховими компетентностями в межах конкретної навчальної дисципліни. Реалізація тре- тьої умови передбачала залучення студентів до відвідування художніх музеїв, галерей; неформальних зустрічей-бесід з митцями; створення творчих портфоліо; залучення студентів до художньо-виставко- вої діяльності. Реалізація четвертої умови спрямована на отримання естетичних і художніх вражень від навколишньої дійсності в умовах пленеру, під час якого формується світобачення художника, його розуміння взаємозв’язку природи та людини. У процесі наукового пошуку нами використано такі методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнен- ня, систематизація. Реалізація визначених нами педагогічних умов формування художньо-естетичного світобачення студентів-художників у класичних закладах вищої освіти країни за освітньо-кваліфіка- ційним рівнем «бакалавр» сприятиме підвищенню показників структурних компонентів означеного світобачення.

Посилання

1. Волкова Н.П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 360 с.
2. Кайдановська О.О. Портфоліо у професійній діяльності та освіті архітектора. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів : вид-во Львів. політ., 2013. С. 89–96.
3. Комаровська О.А. Художньо-освітній простір навчального закладу як передумова розвитку художньо обдарованої особистості. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць. Вип. 2. Київ : Ін-т обдарованої дитини АПН України, 2009. 276 с.
4. Перепелиця О.В. Художньо-творча виставка як підсумок творчої діяльності колективу. Наука і освіта. 2014. С. 147–150.
5. Сова О.С. Формування художньо-педагогічних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі пленерної практики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2018. 325 с.
6. Щербак О.І., Куклін О.В. Організація підготовки фахівців із комерційної діяльності: навчальний посібник. Львів : Оріяна-Нова, 2001. 218 с.
7. Яюеці В. Формування поліхудожнього світогляду майбутніх учителів музики Китаю та України в процесі фортепіанного навчання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2019. 246 с.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
50-55
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ