ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ: СУЧАСНИЙ СТАН РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ

Ключові слова: акмеологічна компетенція, майбутні судноводії, підготовка до професійної діяльно- сті, діяльнісний підхід, самопізнання, підготовка фахівців, особисті якості, акме-особистість

Анотація

У статті розкрито розуміння українським і зарубіжними науковцями сутності і структури понять «компетентність фахівця» та «акмеологічна компетенція» стосовно професії судноводія. Проаналізо- вано різні авторські погляди на зміст і структуру поняття «компетентність фахівця». Розглянуто осо- бливості застосування компетентнісного підходу у системі вищої морської освіти, розкрито його функ- ціональне призначення в результативному вимірі. Звернуто увагу на специфіку реалізації принципу гуманізації у вищій морській освіті, спрямованого на формування «акме»-особистості. Здійснено порів- няння підготовки морських і військових офіцерів в особистісно-діяльнісному ракурсі. Виходячи з цих позицій, дослідники визначають компетентність фахівця морського флоту як готовність вирішувати інтегровані завдання у межах своєї професійної діяльності на підставі знань, умінь та навичок сукупно із сформованою системою особистісних характеристик. Аналізуючи їхні праці, робимо висновок, що «сукупність якостей особистості» за своїми характеристиками та ознаками має відповідати специфіці об’єктів професійної діяльності фахівця, більше того, вона має бути зумовлена цією специфікою. З’я- совано актуальність формування акмеологічної компетенції в майбутніх фахівців, зокрема судноводіїв. Виявлено тенденції до теоретичного обґрунтування емпірично виявлених чинників, що зумовлюють особливості формування професійної компетентності фахівців різних спеціальностей. Так, у процесі формування акмеологічної компетенції майбутнього фахівця регулювальна функція належить самопі- знанню, орієнтації на внутрішній світ, що стимулює формування і подальший розвиток «акме-осо- бистості». Проаналізована специфіка акмеологічної компетентності судноводіїв у контексті галузевих професійних вимог і сучасних суспільно-економічних викликів. Висновується низка процесуальних ракурсів дослідження процесу формування акмеологічної компетенції майбутніх судноводіїв, розвитку їхніх особистих якостей, значимих для «акме»-особистості. Обґрунтована потреба використання діяль- нісного підходу до формування акмеологічної компетенції майбутніх судноводіїв у процесі їх профе- сійної підготовки.

Посилання

1. Абдалина Л.В. Профессионализм преподавателя вуза как психолого-акмеологическая проблема. Известия ВГПУ. 2014. № 2(263). С. 92–94.
2. Антонов В.М. Інноваційна акмеологічна педагогіка: кіберакмеологічний аспект управління якістю освіти : монографія. Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2018. 295 с.
3. Бабишена М.І. Формування професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Тернопіль : «Вектор», 2015. 20 с.
4. Байденко В.И. Концептуальная модель государственных образовательных стандартов в компетентностном формате (дискуссионный вариант). Материалы ко второму заседанию методологического семинара. Москва : Издательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2004. 19 с. URL: http://www.rc.edu.ru/rc/bologna/works/baidenko_ll_sod.pdf (дата звернення: 13.12.2020).
5. Болюбаш Н.М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Ялта, 2011. 21 с.
6. Варварецька Г.А. Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх фахівців морського та річкового транспорту у процесі математичної підготовки. Наука і освіта. 2013. № 6. С. 78–82.
7. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала : пособие по кадровой работе. Москва : Юрист, 1998. 96 с.
8. Волошинов С.А. Реалізація дидактичного принципу наочності в алгоритмічній підготовці студентів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища. Інформаційні технології в освіті. 2011. Вип. 10. С. 173–182.
9. Герганов Л.Д. Розвиток професійної компетентності кваліфікованих фахівців морського профілю в навчальних центрах судноплавних компаній: тенденції та перспективи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2016. № 1. С. 76–82.
10. Гук О.Ф. Гуманізація освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2012. Вип. 14. С. 179–187.
11. Дерека Т.Г. Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: концепція дослідження. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 7 (51). С. 31–39.
12. Заблоцька О.С. Компетентність, кваліфікація, компетенція як ключові категорії компетентнісної парадигми вищої освіти. URL: http://zavantag.com/docs/2053/index37058-1.html (дата звернення: 13.12.2020).
13. Зайцева Т.Г. Теорія і практика самоменеджменту психофізичних станів моряка з активізації людського ресурсу та подолання проблеми аварійності на флоті : монографія. Херсон : ХДМА, 2012. 136 с.
14. Закір’янова І.А. Оцінювання навчальних досягнень студентів морських спеціальностей вищих навчальних закладів з англійської мови. Проблеми освіти: наук. збірник. 2012. Випуск 70. Частина 1. С. 255–261.
15. Каплун С.О. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів служб тилу у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Ялта, 2010. 22 с.
16. Корнеев Д.Г. Ситуативно-задачный подход при формировании компетентности судноводителя в условиях учебной имитации реальности : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Казань, 2005. 200 с.
17. Коссов Б.Б. Обобщенность содержания высшего образования как фактор его развития. Вопросы психологии. 1995. № 2. С. 9–19.
18. Лиска С.І. Компетентнісний підхід у дослідженні професійної успішності особистості. Вищий навчальній заклад «Університет економіки та права «КРОК». 2012. Вип. 13. 268 с.
19. Луговий В.І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні. Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний журнал. 2009. № 2. С. 13–25.
20. Селевко Г. Компетентности и их классификация. Народное образование. 2004. № 4. С. 138–143.
21. Майборода А.А. Технология формирования акмеологической компетентности курсантов. Вестник командно-инженерного института МЧС республіки Беларусь. 2014. № 2(19). С. 89–95.
22. Макаров С.В. Психолого-дидактические условия и факторы формирования акмеологической компетентности кадров управления : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13. Москва, 2004. 21 с.
23. Никитина Г.В. Педагогические условия развития ключевых профессиональных компетенций будущего учителя в педагогическом колледже : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Иркутск, 2005. 162 с.
24. Овчарук О.В. Компетентності як ключ до формування змісту освіти. Стратегія реформування освіти України. Київ : К.I.С. 2003. 295 с.
25. Освітологія: витоки наукового напряму : монографія / За ред. В.О. Огнев’юка; Авт. кол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Л.Л. Хоружа, І.В. Соколова, О.М. Кузьменко, О.О. Мороз. Київ : ВП «Едельвейс», 2012. 336 с.
26. Педагогика / под ред. В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. Москва, 2002.
27. Педагогічний словник / Редкол.: М.Д. Ярмаченко, І.А. Зязюн, В.М. Мадзігон, Н.Г. Ничкало, О.Я. Савченко, О.В. Сухомлинська та ін.: За ред. М.Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2000. 516 с.
28. Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: “К.І.С.”, 2004. С. 65–72.
29. Попова О.П. Особливості професійної діяльності майбутніх судноводіїв і сутність їх професійної компетентності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. Запоріжжя, 2011. Вип. 17. С. 353–359
30. Сокол І.В. Формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Херсон : Б.в., 2011. 20 с.
31. Субетто А.И. Творчество. Жизнь. Здоровье и гармония (Этюды креативной онтологии). Москва : Логос, 1992. 204 с.
32. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста. Высшее образование сегодня. 2004. № 3. С. 20–26.
33. Филонова Н.А. Развитие акмеологической компетенции преподавателя профессионального колледжа : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13. Воронеж, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, 2009. 263 с.
34. Фоминых А.Ф. Развитие акмеологической компетентности руководителей общеобразовательных учреждений : дис. … канд. психол. наук : 19.00.13. Москва : Психология педагогических профессий. 2005. 156 с.
35. Фролова О.О. Особливості професійної підготовки судноводіїв у вищих навчальних закладах. Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали міжнар. наук.-практ. вебконф., м. Херсон, 15–16 травня 2013 року. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. С. 260–262.
36. Чернявський В.В. Стандартизація підготовки фахівців морської галузі на засадах компетентнісного підходу. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/view/31784/28395 (дата звернення: 13.12.2020).
37. Яковлева Н.В. Психологическая компетентность и ее формирование в процессе обучения в вузе : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогическая психология». Ярославль, 1994. 20 с.
38. Якунин В.А. Педагогическая психология : учеб. пособие / Европ. ин-т экспертов. Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В.А.: Изд-во «Полиус», 1998. 639 с.
39. Knudsen F. A Critical Approach to Culture as Collective Programming Applied to Cross-Cultural Crews. WMU Journal of Maritime Affairs. 2009. № 8(2). Р. 105–121.
40. Lucky Voyage : навч. посібybr / В.Ф. Кудрявцева, К.Л. Бойко, О.О. Фролова та ін. Херсон : ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2015. 242 с.
41. Progoulaki M. Dealing with culture in a socially responsible manner: a focus on the maritime industry. WMU Journal of Maritime Affairs. 2011. № 10. Р. 7–23.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
82-93
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ