ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ «ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ – ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Ключові слова: професійна підготовка майбутнього педагога, універсальні навчальні дії, наступ- ність у системі «педколедж – ЗВО», діяльнісний підхід, технології формування універсальних навчальних дій

Анотація

Сучасна система організації навчання студентів вищих педагогічних закладів освіти перебуває у стані кардинальних змін. Потреба суспільства в компетентних, нестандартно мислячих, креативних фахівцях залишається актуальною. Її вирішення залежить від того, як спрацюють всі суб’єкти навчаль- ного процесу вищої школи. Зокрема, увага має звертатися на неперервність у навчанні студентів. Для нас цікавою є проблема послідовності, цілісності освіти в системі «педагогічний коледж – заклад вищої освіти». Дослідження присвячено проблемі формування універсальних навчальних дій студентів. У статті звертається увага на базові уміння і навички, які допомагають майбутнім фахівцям оволодіти необхідними комптентностями для конкурування на ринку праці. Авторкою підкреслюється, що якість та результативність формування універсальних навчальних дій є головним чинником успішності студента. Окреслено зміст і складові частини поняття «універсальні навчальні дії», які часто розуміють як уміння вчитися. У статті підкреслено актуальність і необхідність формування такої якості у системі «педагогічний коледж – заклад вищої освіти». У статті обґрунтовано групу умінь, які є актуальними для формування у студентів педагогічного коледжу і студентів-майбутніх учителів початкової школи. Серед них слід назвати внутрішню моти- вацію, емоційний інтелект, креативність, критичне мислення, адаптивність і гнучкість, стійкість до стресів, самопрезентацію, комплексне вирішення проблем. Зокрема, авторкою виділено діяльнісний підхід як основний у формуванні універсальних навчальних дій. Такий підхід дає змогу розглядати навчальний процес як практико-орієнтований. Зроблено висновки про необхідність формування універсальних навчальних дій студентів у системі «педагогічний коледж – заклад вищої освіти». Якісний процес формування окресленої компетентності може бути сформований за умов відповідного змістового наповнення психолого-педагогічної складової частини навчального плану. Вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу має характеризуватися цілісною системою опа- нування ключовими компетентностями, базою для яких є відповідний рівень сформованості універ- сальних навчальних дій, які мають надпредметний, метапредметний характер; визначають цілісність загальнокультурного, особистісного і пізнавального розвитку особистості; забезпечують спадкоємність усіх ступенів освітнього процесу. Перспективу подальших досліджень авторка вбачає у детальному аналізі та вивченні потенціалу закладів освіти з проблеми якості сформованості пізнавальних універсальних дій (загальнонавчальних, логічних, проблемних).

Посилання

1. Асмолов А., Бурментская Г., Володарская И. и др. Проектирование универсальных учебных действий в старшей школе. Национальный психологический журнал. 2011. № 1 (5). С. 104–110.
2. Выготский Л. Педагогическая психология. Москва : Педагогика, 1991. 480 с.
3. Грабар Н. Соціально-психологічні проблеми спілкування у віртуальній реальності. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2012. № 3–4. С. 82–85.
4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. 2014. URL: http://education.km.ua/?dep=page&dep_up=279&dep_cur=280 (дата звернення: 10.10.2020).
5. Заболотний В., Осика А., Левченко І. Формування універсальних навчальних дій учнів початкової школи під час виконання навчально-дослідницьких проєктів. Інноваційна педагогіка. 2012. Вип. 5.
6. Заяшникова Н. Формирование универсальных учебных действий у учащихся начальной школы. Концепт. 2017. Т. 22. С. 33–42. URL: http://e-koncept.ru/2017/670026.htm (дата звернення: 10.10.2020).
7. Петерсон Л. Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы (ООП) начального общего образования. URL: http://www.sch2000.ru/documents_letters/section.php?SECTION_ID=1632 (дата звернення: 10.10.2020).
8. Савченко О. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / заг. ред. О. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. С. 34–46.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
105-110
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ