ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ЕТАПІВ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: майбутній учитель, педагогічна фасилітація, професійна підготовка, підготовле- ність до педагогічної фасилітації, педагогічна технологія

Анотація

У статті доведено актуальність спеціальної підготовки майбутніх учителів до педагогічної фасиліта- ції, яку визначено як вид педагогічної взаємодії, що забезпечує усвідомлений, інтенсивний і продуктив- ний розвиток і саморозвиток її учасників, ставить за головну мету діяльності створення сприятливих передумов для реалізації внутрішніх ресурсів кожного учня. Результатом професійної підготовки майбутніх учителів до педагогічної фасилітації є відповідна підготовленість, яку визначено як стійке інтегративне особистісне утворення, що включає професійні мотиви, цілі, загальнонаукові та професійні знання й уміння, особистісні якості майбутнього педагога, що забезпечують продуктивну взаємодію з учнями й надання їм ефективної педагогічної підтримки. У структурі підготовленості майбутніх учителів до педагогічної фасилітації виокремлено такі ком- поненти: мотиваційно-інтенційний (стійкі професійні мотиви, потреби, інтереси, цінності та установ- ки; педагогічна спрямованість на фасилітаційну педагогічну діяльність; позитивне ставлення до учня як найвищої цінності; прагнення до професійного й особистісного самовдосконалення); когнітивно-по- зиційний (знання про фасилітацію: суті й механізмів фасилітаційної взаємодії; ідей і положень осо- бистісно орієнтованого навчання, шляхів його здійснення; принципів виховання; вікових і психоло- гічних особливостей учнів; знання з педагогічної конфліктології); процесуально-досвідний (наявність груп умінь, необхідних для здійснення педагогічної фасилітації); особистісно-рефлексивний (наявність професійно-особистісних якостей, необхідних для здійснення педагогічної фасилітації). Розроблено й обґрунтовано педагогічну технологію підготовки майбутніх учителів до педагогічної фасилітації, що передбачає реалізацію організаційно-підготовчого, стимулювально-настановчого, когнітивно-діяльніс- ного, праксеологічно-досвідного та рефлексивно-корегувального етапів.

Посилання

1. Галіцан О.А., Курлянд З.Н. Детермінанти підготовки майбутніх учителів до педагогічної фасилітації у професійній діяльності. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 21. Т. 1. С. 172–174.
2. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы : учеб. пособие. Минск : Тест, 2003. 352 с.
3. Коломійченко С.Ю. Підготовка майбутнього вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах до організації фасилітаційного спілкування з учнями : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Харків. 2010. 20 с.
4. Роджерс К. Свобода учиться. М. : Смысл, 2002. 527 с.
5. Шевченко К.О. Педагогічна фасилітація у контексті професійної компетентності вчителя. Психологічні науки : збірник наук. праць. 2014. Вип. 2.13 (109). С. 258–263.
6. Фісун О.В. Формування фасилітуючої позиції вчителя в системі науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Харків, 2011. 20 с.
7. Фокша О.М. Педагогічні умови формування фасилітаційної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Одеса, 2019. 240 с.
8. Popova O., Kabanska O., Popov V. The essence and technology of pedagogical forecasting of development of innovation processes in education. Educational Studios: Theory and Practice: monograph. Prague-Vienna: Premier Publishing, 2018. P. 273–279.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
117-122
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ