МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТРЕНІНГУ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З ФІЗИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Ключові слова: тренінг з фізики, зовнішнє незалежне оцінювання, експериментаторські знання та уміння з фізики, дистанційна форма навчання, система електронних засобів навчання

Анотація

У статті розглянуто проблему підготовки учнів до проходження зовнішнього незалежного оціню- вання з фізики. У контексті цієї проблеми обговорюються питання, пов’язані з формуванням та оціню- ванням рівня експериментаторських умінь учнів в умовах дистанційної форми навчання. Метою статті було висвітлення авторського підходу до розроблення тренінгу з фізики, що дав мож- ливість оцінювати рівень підготовки випускників шкіл до проходження ЗНО. Відповідно до поставле- ної мети дослідження авторами був створений тренінг з підготовки до ЗНО з фізики – система завдань, що була завантажена до системи електронного забезпечення навчання на платформі Moodle в Запо- різькому національному університеті. Описано структуру робочого зошита з фізики для проведення тренінгу, проаналізовано типи завдань та форму представлення результатів тренінгу, проілюстрова- но авторський підхід до створення завдань для перевірки експериментаторських знань та умінь учнів з фізики, а також виділено відмінні ознаки запропонованого тренінгу порівняно із тими, що прово- дяться за традиційними робочими зошитами ЗНО. Серед основних вимог, які ми висували до цього тренінгу, були такі: можливість його використання під час дистанційного навчання; наявність завдань, що націлені на перевірку експериментаторських знань та вмінь учнів з фізики. Запропонований тренінг з фізики дає можливість учням оцінювати рівень підготовки до проход- ження ЗНО. Перевагами саме цього програмного продукту є: можливість у дистанційному форматі ознайомитись із процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита; можливість переглянути правильність відповідей одразу після тестування; тестові зошити з фізики не потрібно завантажувати, а після виконання заносити свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення резуль- татів пробного зовнішнього незалежного оцінювання»; наявність завдань для перевірки експеримента- торських знань та вмінь учнів з фізики. Подальші наші дослідження будуть пов’язані з аналізом результатів виконання випускниками шкіл завдань цього тренінгу та виділенням найбільш проблемних напрямів у їх підготовці з фізики.

Посилання

1. Андрєєв А.М. Підготовка майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі : монографія. Запоріжжя : Статус, 2018. 380 с.
2. Андрєєв А.М., Тихонська Н.І. Методи розвитку в учнів експериментаторських умінь в умовах дистанційної форми навчання. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон : ХДУ. 2020. № 90. C. 22–27.
3. Гельфгат І.М., Колебошин В.Я., Кремінська Л.С. Фізика : зовніш. оцінювання : навчальний посібник з підготовки до зовнішнього оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Київ : Український центр оцінювання якості освіти, 2007. 63 с.
4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Фізика та астрономія в сучасній школі. 2012. № 4 (99). С. 2–8.
5. Kristac L., Nemec M., Danihelova Z. Interactive Methods of Teaching Physics at Technical Universities. Informatics in Education. 2014. Vol. 13. № 1. P. 51–71. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1064281.pdf (дата звернення: 19.01.2021).
6. Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання / уклад. : Н. Струж, В. Мацюк, С. Остап’юк. Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. 448 с.
7. Український центр оцінювання якості освіти URL: https://testportal.gov.ua (дата звернення: 18.01.2021).
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
24-31
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ