ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗВО: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

Ключові слова: викладач, психологічний портрет, особистість, моделювання, анкетування

Анотація

У статті аналізуються результати дослідження щодо моделювання психологічного портрету сучас-ного викладача закладу вищої освіти. Підкреслюється, що реформи та зміни, які постійно відбуваються у системі вищої освіти, стосуються і вимог до викладачів, в тому числі до їх особистості та психо-логічного портрету. Наголошується на актуальності розробки моделі психологічного портрету сучас-ного викладача як інструменту для саморозвитку викладача, як еталону коректної оцінки якості йогодіяльності. Зауважується, що впровадження та застосування такої моделі дозволить підвищити якістьнадання освітніх послуг у ЗВО України. Розкриваються головні напрями та особливості професійноїдіяльності викладача ЗВО. Запропоновано перелік особистісних якостей викладача вищої школи, яківпливають на ефективність виконання ним всіх видів робіт, що містяться у професійній діяльності:навчальної, методичної, наукової, організаційної, виховної тощо. Наведено детальні результати опиту-вання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та адміністрації закладу вищої осві-ти щодо таких складників психологічного портрету сучасного викладача, як темперамент, характер,педагогічні здібності, педагогічна спрямованість (мотивація), комунікативна компетенція, емоційнийінтелект, моральні якості, вольові якості, самоконтроль, самооцінка.Визначено, що, на думку здобувачів вищої освіти, викладач має бути сангвініком, екстравертом,людиною молодого віку, з вираженою педагогічною мотивацією та високо розвиненими комунікатив-ними якостями, відкритим, тактовним, толерантним. Встановлено, що для науково-педагогічних пра-цівників є характерним прагнення передавати знання та досвід, вони приділяють увагу власній моти-вації, педагогічній спрямованості. Представлено результати опитування представників адміністраціїзакладу вищої освіти: комунікабельність, порядність, рішучість, відповідальність, ерудованість, любовдо себе, роботи та оточуючих складають психологічний портрет сучасного викладача. На основі про-веденого дослідження запропоновано модель психологічного портрету сучасного викладача закладувищої освіти «ВСЕСВІТ ЯКОСТЕЙ».

Посилання

1. Tateo L. What do you mean by ‘teacher’? Psychological research on teacher professional identity. Brasil : Psicologia & Sociedade, 2012. 344–353 p.
2. Kyriacou C. Stress-busting for teachers. Nelson Thornes, Cheltenham : Open Journal of Social Sciences, 2000.
3. Будянський Д.В. Змістова характеристика професійної діяльності викладача вищої школи та її можливості для розвитку риторичної культури. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2017 (15).
4. Підкамінна Л.В. Психолого-педагогічна модель викладача вищої школи та шляхи її реалізації. Вісник психології і соціальної педагогіки. 2010.
5. Göncz L. Teacher personality: a review of psychological research and guidelines for a more comprehensive theory in educational psychology. UK : Open Review of Educational Research, 2017. 75–95 p.
6. Lamke T.A. Personality and teaching success. The Journal of Experimental Education, 1951. № 20(2). 217–259 p.
7. Cattell R.B., Eber H. The 16 personality factor questionnaire. Champaign, Illinois : Institute for Personality and Ability Testing, 1950.
8. Boyle G.J. Myers-Briggs type indicator (MBTI): some psychometric limitations. Australian Psychologist, 1995. №30(1). 71–74 p.
9. Jung C.G. Personality types. 1971. 178–272 p.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
38-44
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ