ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОСЛИННИМ СВІТОМ

Ключові слова: екологічне виховання, жива природа, рослинний світ, придорожні рослини, природоохоронна діяльність, природне середовище, природничі знання

Анотація

У статті розглядається проблема екологічного виховання молодших школярів під час ознайомлення з рослинним світом. До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети й від яких зале- жить майбутнє людства, слід віднести проблеми екологічні. Аналіз екологічної ситуації на нашій планеті свідчить про те, що нинішня криза охопила сфери мислення людини, її екологічну свідомість і практичну діяльність. Глобальне знищення природи – це лише побічний результат згубної діяльності суспільства. Сутність сучасної екологічної кризи полягає не лише у відокремленні людини від природи, але й в упертому небажанні осягнути, що людство може вижити, лише усвідомлюючи себе невід’ємною часткою природи. Щоб зрозуміти проблеми довкілля, необхідна екологічна освіта, що має бути спрямована в майбутнє, спиратися на ідеї гармонії природи та людини. Досвідчена особистість здатна зрозуміти та оцінити наслідки своєї діяльності в природі, вибрати варіанти виходу з несприятливої ситуації. Зі збільшенням чисельності населення зростає ріст антропогенного впливу на природу міст. Відомо, що одним із основних джерел забруднення навколишнього середовище є автотранспорт. До складу вихлопних газів машин входять: чадний газ, сполуки важких металів та інші отруйні для живих істот речовини. Значна роль в уловлюванні шкідливих речовин належить рослинам. Перші рослини, що є бар’єром від шкідливих забруднюючих речовин автотранспорту, – це придорожні рослини. Вони сприяють очищенню повітря, захищають атмосферу міста від токсичних речовин і шуму транспорту, затримують пил і перешкоджають його розповсюдженню. Щоб привернути увагу молодших школярів до проблеми впливу людини на екологічний стан при- дорожніх територій (з їх рослинним угрупованням), необхідно формувати в них систему природничих знань, що буде сприяти вихованню бережливого ставлення до природи, в тому числі до рослинного світу як невід’ємного компоненту природи. Оволодіння конкретними знаннями допоможе залучити молодших школярів до посильної природо- охоронної роботи та виховувати екологічно освічену людину.

Посилання

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. Київ : Веселка, 1998. 334 с.
2. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж. , Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие / Сост.: В.М. Кларин, А.Н. Джуринских. Москва : Педагогика, 1987. 416 с.
3. Мантула Т.І. Інтегроване викладання та міжпредметні зв’язки в історичному аспекті та сьогоденні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. (2005). Випуск 21. С. 95–99.
4. Маршицька В.В.. Екологічне виховання: соціально-моральні задачі. Дошкільне виховання. 2003. № 11. С. 7–9.
5. Основи соціології : навч. посібник / Г.О. Бачинський, Н. В. Беренда, В.Д. Бондаренко та ін. ; за ред. Г.О. Бачинського. Київ : Вища школа, 1995. 238 с.
6. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика обучения естествознанию и экологическое воспитание в начальной школе : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. завдений. Москва : Изд. центр «Академия», 2000. 176 с.
7. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1–4 класи. Київ : «Початкова школа», 2006. 432 с.
8. Смик Г.К. Посади калину…Розповіді про рослини. Київ : Вид-во «Реклама», 1978. 159 с.
9. Сухомлинський В.О.. Школа і природа. Вибрані твори: В 5-ти т. Т. 5. Київ : Радянська школа, 1977. С. 536–551.
10. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У двох томах. Т. 2. / Упор. Е.Д. Днєпров. Київ : Рад. шк., 1983. 360 с.
11. Ушинський К.Д. Твори в 6-ти томах. Т. 2. Київ : Рад. шк., 1954. 500 с.
12. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України : навч. посібник. Київ : Вища шк., 1995. 335 с.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
45-50
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ