КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: готовність, готовність майбутнього фахівця готельно-ресторанної справи до професійної діяльності, компоненти, професійна діяльність

Анотація

Мета дослідження полягає у здійсненні теоретико-методологічного аналізу та визначенні компо- нентів готовності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи до професійної діяльності. Науко- во-дослідницькими завданнями визначено: проаналізувати стан розробленості проблеми готовності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи до професійної діяльності; систематизувати й визна- чити компоненти готовності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи до професійної діяль- ності. Використано загальнонаукові методологічні підходи (системний, ситуаційний, комплексний) і методи дослідження – абстрактно-логічний, аналізу та синтезу, аналогії для уточнення понять «ком- поненти готовності», «компоненти готовності майбутніх фахівців готельно-ресторанного господарства до професійної діяльності». Поняття «готовність майбутнього фахівця готельно-ресторанної справи до професійної діяльності» тлумачиться нами як результат навчання в закладах фахової передвищої та вищої освіти різних форм власності, володіння замовниками освітніх послуг професійно орієнтова- ними знаннями, вміннями, навичками і компетентностями, які встановлюють їх відповідність вимогам до діяльності з надання різноманітних послуг клієнтам готельно-ресторанних підприємств; ґрунту- ється на усвідомлених здібностях до обраної професії, рефлексії; передбачає здатність до наукового дослідження та інноваційної діяльності, неперервний саморозвиток і самоосвіту впродовж життя. Про- аналізовано наукові праці українських учених щодо проблем підготовки в закладах вищої освіти май- бутніх фахівців сфери обслуговування, готельно-ресторанної справи та туризмознавства, розглянуто компоненти готовності до професійної діяльності. Визначено основні компоненти готовності майбут- ніх фахівців готельно-ресторанної справи до професійної діяльності, а саме: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий, операційно-процесуальний, комплексно-функціональний, рефлексивно-безпе- ковий. Теоретико-методологічний аналіз досліджуваної проблеми дав змогу узагальнити й виокреми- ти основні компоненти готовності, а також означити динамічний взаємозв’язок між ними. Визначено залежність підготовки фахівців готельно-ресторанної справи від реалій сьогодення, розвитку сучасної економіки та науково-технічного прогресу.

Посилання

1. Безкоровайна Л.В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : дис….д-ра. пед. наук. Запоріжжя, 2018. 698 с.
2. Бурак В.Г. Професійна підготовка майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи : дефінітивний аналіз. Педагогічний альманах. 2020. № 46. С. 124–131.
3. Віндюк А. Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з готельно-курортної справи до професійної діяльності. Молодь і ринок. 2011. № 5 (76). С. 76–81.
4. Гарага А.В. Модель підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування. Економічний вісник університету. 2020. Вип. № 44. С. 50–56.
5. Заблоцька І.В. Готовність до професійної діяльності майбутніх фахівців сфери послуг як педагогічна проблема. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: Педагогічні науки, 2017. Вип. 135.С. 90–97.
6. Земліна Ю.В. Структура та компоненти професійної готовності фахівців з туризму. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : Педагогіка і психологія. 2013. № 40. С. 207–211.
7. Іванова О.А. Технологія формування активної професійної позиції майбутніх фахівців сфери обслуговування у процесі фахової підготовки: методологічний компонент. Colloquium-journal : Pedagogicalsciences. 2020. № 26 (78). С. 23–25.
8. Канівець Т.М. Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри : дис… канд. психол. наук. Київ, 2013. 200 с.
9. Люта Д. Структура, критерії та рівні готовності майбутніх фахівців із туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. № 31. Т. 3. С. 310–315.
10. Мойсеюк Н.Є. Готовність до професійної діяльності: суть і шляхи формування. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ; Вінниця, 2006. Вип. 12. С. 364–368.
11. Остапенко Е.О. Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку : дис… канд. пед. наук. Київ, 2015. 250 с.
12. Піцул К.С. Сутність та структура готовності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи до професійної діяльності. Молодь і ринок. 2015. №12 (131). С. 93–98.
13. Староста В. Основні компоненти структури готовності студентів до професійної діяльності. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2019. С.211–216.
14. Штифурак В.Є., Самохвал О.О. Теоретичне обґрунтування змістового компонента фахової підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі німецькомовних країн. Science Review. 2020. № 4(31). С. 12–19.
15. Burak V. Training of future specialists in hotel and restaurant industry in higher educational establishments in the conditions of distance learning. ScienceRise: Pedagogical Education. 2020. № 6 (39). Р. 16–20.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
57-65
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ