СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ключові слова: професійна освіта, педагогіка, економічна освіта, вищий навчальний заклад, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Анотація

У статті розглянуто роль культурної компетентності фахівця як обов’язкової професійно важливої якості, що забезпечує ефективність й успішність діяльності та здатності особистості. Доведено, що колективу здобувачів вищої освіти притаманні особливі характеристики: соціально-професійна спря- мованість (на здобуття професії), спільність інтересів, цілей, що зумовлені відношенням до професії за різної мотивації до навчально-професійної діяльності; однорідність за віковими ознаками і рівнем освіти; динамічність відповідно до послідовності навчання від курсу до курсу; високий ступінь само- організації, самоуправління. Проаналізовано створення просторово-предметного складника збагаче- ного соціально-професійного середовища, що моделює соціально компетентну поведінку майбутніх економістів, організацію і проведення різноманітних заходів: конкурсів, проєктів із соціально значущої проблематики. Здобувачі працювали над створенням і подальшим захистом соціальних плакатів, пре- зентацій, відеороликів, які своєю чергою забезпечили соціально-значуще оформлення закладу, його аудиторій. Основна увага приділяється напрямам створення збагаченого соціально-професійного сере- довища як взаємодії із студентським парламентом, узгодження з ним основних заходів із формування культурної компетентності майбутніх економістів. Адже студентський парламент як важливий пред- ставницький орган самоврядування здобувачів вищої освіти забезпечує право і можливість самостійно вирішувати питання щодо навчання і побуту, захисту їх прав та інтересів, а також брати участь в управ- лінні навчальним закладом. Проаналізовано створення соціально-професійного середовища на при- кладі роботи Херсонського державного аграрно-економічного університету, в якому здобувачі вищої освіти залучені до багатьох навчальних, організаційних та наукових проєктів.

Посилання

1. Бауман З. Индивидуализированное общество. Москва : Логос, 2005. 390 с.
2. Борисенко О.М. Особливості соціальної ідентифікації молоді в сучасних умовах суспільства. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2017. №1. С. 3–11.
3. Vaganova, O.I., Ilyashenko, L.K. The main directions of implementation technologies of student-centered education in high school, Vestnik of Minin University 6, 3, 2 (2018). DOI: 10.26795/2307-1281-2018-6-3-2 (дата звернення: 27.12.2020).
4. Дзьобан О.П. Сучасне суспільство як суспільство з деформованою відповідальністю (за працею З. Баумана «Індивідуалізоване суспільство») Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 4 (31) 2016. С. 14–25.
5. Khasyanov, O.R., Nuretdinov, I.G., Zaitseva, N.A., Kudryavtseva,S.S. (2016), The sustainable development of competitive enterprises through the implementation of innovative development strategy. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(1), 185–191.
6. Москаленко В.В. Соціалізація особистості : монографія Київ : Фенікс, 2013. 540 с.
7. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи : підручник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с.
8. Nazlieva E. University students general cultural and professional competences. Proceeding of INTED 2017 Conferens. Valensia, Spain. 2017. Pp. 574–579.
9. Rakhimova A. Competencia sociocultural como una de las competencias centrales del individuo. Espacios. Vol. 38. 2017. Pp. 34–45.
10. Семенова Р.О. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості : монографія. К.– Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 228 с
11. Чернозуб О.В., Варнавська І.В. Сутність культурної компетентності студентів в освітньому просторі. Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення» 19 листопада 2020 р. Херсон : ХДАЕУ, 2020. С. 128–131.
12. Ясвин В.О. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва : Смысл, 2001. 365 с.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
66-73
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ