ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, компетентнісний підхід, освітнє середовище, педагогічні умови, професійна компетентність, професійна підготовка, вчитель технологій, освітні технології

Анотація

У статті розглянуто процес формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій засобами мультимедійних технологій. Констатовано, що професійна компетентність учителя технологій включає індивідуальну інтегра- тивну характеристику фахівця, яка відображає готовність та спроможність здійснювати на належному рівні певну діяльність, виконувати професійні обов’язки, кваліфіковано вирішувати проблеми, засто- совуючи набуті під час навчання й закріплені завдяки досвіду та самоосвіті знання, вміння і нави- чки, ефективно мобілізувати власні здібності та досвід залежно від конкретної ситуації, демонструючи гнучкість і креативність мислення. Під час дослідження розроблено структуру професійної компетентності майбутніх учителів техно- логій, яка включає ціннісно-мотиваційний, когнітивний та технологічний компоненти, а також мето- дичну, інноваційну, інформаційно-комунікаційну та полікультурну компетентності. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено педагогічні умови формування про- фесійної компетентності майбутніх учителів технологій: спрямованість в організації та реалізації ауди- торної роботи на позитивно-ціннісне ставлення майбутніх учителів технологій до розвитку професі- оналізму; проектування навчального процесу, яке передбачає розроблення змісту лекцій, завдань для самостійної роботи студентів, педагогічних, дидактичних і методичних завдань, що розв’язуються на практичних заняттях, навчальних проектів проблемного характеру (технологія проблемного навчання); застосування інноваційних технологій навчання (мультимедійних технологій), що моделюють зміст діяльності вчителя, допомагають наблизити навчальний процес до реальної професійної діяльності, рольові та імітаційні ігри тощо (технологія інтерактивного навчання, мультимедійні технології); акти- візація самостійної роботи студента, спрямованої на розв’язування професійних завдань в умовах інте- рактивного спілкування (технологія проектного навчання, мультимедійні технології). Доведено, що впровадження мультимедійних технологій у процес формування професійної компетентно- сті майбутніх учителів технологій сприятиме формуванню вмінь і навичок інформаційної і комунікативної взаємодії, збільшенню обсягу навчального матеріалу для творчого засвоєння й подальшого використання.

Посилання

1. Абдуллаев А.Н. Некоторые методические особенности применения информационных технологий в процессе обучения. Молодой ученый. 2016. № 11. 1689 с.
2. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. Просвещение. Москва. 1990.
3. Авраменко О.Б. Особливості техніко-технологічної підготовки майбутніх вчителів технологічної освіти. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. 2013. Вип. 110. C. 5–11.
4. Бистрова Ю.В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. 2015. № 1 (4). URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf (дата звернення: 14.12.2020)
5. Бойчук В.М. Організація підготовки майбутніх учителів технологій в умовах інформаційного навчального середовища. Współczesne tendencje w nauce i edukacji : zbiór artykułów naukowych. Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour». 2016. Str. 22–27.
6. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования. Высшее образование в России. 2005. № 4. С. 23–30.
7. Кокарєва А.М., Хоменко-Семенова Л.О. Аналіз професійної вмотивованості та педагогічної майстерності викладачів ЗВТО. Danish Scientific Journal. 2019. № 28. Р. 17–22.
8. Митник О. Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи. Початкова школа. 2009. № 11. С. 35–37.
9. Петренко С. Аналіз понять «компетенція» та «компетентність». Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. 2 (28). С. 288–295.
10. Kokarieva,A., Khomenko-Semenova L., Glushanytsia N., Ievtushenko I., Odarchenko R. 2019. Information and Communication Technologies in the Professional Training of Engineers. International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019). Lviv. 29 November. 2019. CEUR-WS.org, online.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
93-99
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ