НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ГЕНЕТИКИ І ЦИТОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Ключові слова: методика, основи генетики та цитології, біологічні науки, школа, учні, навчально-виховний процес

Анотація

Забезпечити учнів глибокими, міцними і усвідомленими знаннями з основ генетики та цитології, реалізувати виховні і розвиваючі функції предмета може той учитель, який добре засвоїв у виші основи біологічних наук, вільно володіє змістом навчального матеріалу шкільних підручників. Не менш ваго- ме значення має і його підготовка в галузі психології, педагогіки і, звичайно, в галузі теорії і методики навчання біології загалом. У статті розглядаються система біологічної освіти сучасної школи, виховання і розвиток учнів у процесі навчання, методи та методичні прийоми навчання, основні традиційні та інноваційні форми організації навчально-виховного процесу, факультативні та елективні заняття, форми і види позаклас- ної роботи, матеріальна база навчання основ генетики та цитології. Значною мірою успіх у вирішенні проблем шкільної біологічної освіти в країні визначається мето- дикою викладання біології загалом. Найближчим часом викладачам методики належить вирішити низ- ку завдань, орієнтованих на розвиток шкільної біологічної освіти. Перше завдання пов’язане з відбором змісту освіти і побудови логіки процесу навчання на основі професійно-кваліфікаційної характеристики вчителя біології та основ генетики та цитології зокрема. Друге – це організація навчально-пізнавальної діяльності школярів. У практичній діяльності має факт – у разі пояснювально-ілюстративного навчання пізнавальна діяльність учнів, незважаючи на всі спроби її активізації, в основному залишається репродуктивною. Слід готувати майбутніх учителів основ генетики та цитології до роботи у системі організації колективної навчально-пізнавальної діяльності школярів. Третя проблема пов’язана з наявністю комп’ютерної техніки і створенням якісних програм, які залежно від конкретних дидактичних завдань можуть бути контролюючими, тренувальними, такими, що моделюють, ігровими та ін. Але слід пам’ятати, що за всіх можливостей комп’ютерні програми є лише засобом підвищення ефективності діяльності, помічником педагога, що не заміняє самого педагога. Якщо методиці викладання основ генетики та цитології вдасться успішно впоратися з вирішенням перерахованих проблем, то з’явиться впевненість, що система біологічної освіти буде на передових позиціях, що дозволяють готувати молоде покоління, що володіє біологічним мисленням і готове до практичної діяльності.

Посилання

1. Биология : учебник для 10-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Н.Д. Лисов и др. ; под ред. Н.Д. Лисова. Минск : Нар. асвета, 2014. 270 с.
2. Загальна методика навчання біології : навчальний посібник / І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар та ін. ; за ред. І.В. Мороза. Київ : Либідь, 2006. 592 с.
3. Кандиба Н.М. Генетика: курс лекцій : навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2013. 397 с.
4. Кузнецова В.І. Методика викладання біології. Xарків : Торсінг, 2001. 176 с.
5. Лишенко І.Д. Генетика з основами селекції. Київ : Вища школа, 1994 416 с.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
114-119
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ