МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Ключові слова: моделювання, модель, модель розвитку міжкультурної компетентності, професійна компетентність, професійна підготовка майбутніх магістрів військового управління, міжкультурна компетентність, міжкультурна комунікація

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена впровадженням змін та інновацій, переходом на компетентніс- ну освітню парадигму, що зумовлює зміни напряму розвитку, переорієнтації зі «знаннєвоцентричного» на творчий компонент, посилення технологізації у сфері вищої військової освіти, застосування інтерак- тивності, інтерсуб’єктності, креативності освітнього процесу під час формування освітньо-професій- них програм підготовки майбутніх МВУ. Незважаючи на велику кількість педагогічних і психологічних праць, присвячених дослідженню розвитку міжкультурної компетентності, необхідно констатувати, що в галузі вищої військової освіти так і не запропоновано моделі розвитку міжкультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління. У статті презентовано авторську модель розвитку між- культурної компетентності майбутніх магістрів військового управління у професійній підготовці; наве- дено та обґрунтовано основні блоки (структурні компоненти) цієї моделі; окреслено основні фактори, що зумовлюють значення розвитку міжкультурної компетентності в умовах сучасності; визначено засо- би та інструменти, що забезпечують максимальну ефективність реалізації моделі. Метою статті є опис розроблення моделі розвитку міжкультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління у професійній підготовці. У статті застосовано такі методи дослідження, як: системний аналіз психолого-педагогічної та науко- вої літератури, інформаційних джерел з проблеми дослідження; синтез та узагальнення, моделювання. Висновки. Розвитку міжкультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління спри- ятимуть поєднання інноваційних, традиційних, інтерактивних технологій, а використання кейс-методу сприятиме саме вдосконаленню «м’яких навичок», наявність яких впливає на ефективність міжкуль- турної комунікації, але розвитком яких нівелюють у вищих військових навчальних закладах. Досягнен- ню високого рівня розвитку міжкультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління та спрямованості до самореалізації сприятиме розроблена авторська модель. Впровадження авторської моделі розвитку міжкультурної компетентності забезпечує перехід від етноцентристського погляду до етнорелятивістського сприйняття інших культур, що базуються на набутті суб’єктами міжкультурної ком- петентності та здатності взаємодіяти у складному міжкультурному (полікультурному) середовищі. Знання принципів і основ міжкультурної комунікації, сприйняття відмінностей інших культур, про- яв толерантності до їх розуміння, імпровізаційність, застосування комунікативних стратегій, культурна емпатія, усвідомлення різних контекстів прояву емоцій, уміння вести міжкультурний діалог є базовими якостями характеристики майбутніх магістрів військового управління у професійній підготовці. Впро- вадження такої моделі в системі професійної підготовки майбутніх магістрів військового управління, її апробація в освітньому процесі визначатимуть перспективу подальших досліджень.

Посилання

1. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : Професіонал, 2005. 240 с.
2. Кожухов К.Ю. Педагогическая модель применения дистанционных технологий в процессе формирования методической компетентности будущего учителя : на материале дисциплины «Теория и методика обучения иностранным языкам» : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Курск, 2008. 184 с.
3. Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація. Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. праць у 5 т. Київ : Педагогічна думка, 2012. Т. 1. Загальна педагогіка та філософія освіти. С. 23–38.
4. Осьодло В.І. Психологія професійного становлення офіцера : монографія. Київ : ПП «Золоті ворота», 2012. С. 406–411.
5. Пришляк О. Класифікація моделей міжкультурної компетентності у зарубіжних наукових дослідженнях. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогіка, 2019. № 4.
6. Сучасний словник іншомовних слів / уклад. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. Київ : Довіра, 2006. 789 с.
7. Скрипнікова В.О. Поняття міжкультурна компетентність: сутність та зміст. Науковий вісник Мукачівського державного університету, серія «Педагогіка та психологія», збірник наукових праць. 2020. № 1(11). 214 с.
8. Bennet M.J. (1986). A developmental approach to training for intercultural sensivity. International Jornal of Intercultural Relations,10, p. 179–196. URL : https://www.idrinstitute.org/resources/a-developmental-approachto-training-for-intercultural-sensitivity/ (date of access: 21.01.2021).
9. Bennet M.J. Becoming interculturally competent. The Intercultural Development Research Institute. Becoming interculturally competent. In J.S. Wurzel (Ed.) Toward multiculturalism A reader in multicultural education. Newton, MA Intercultural Resource Corporation, 2004. P. 2
10. King P. M., Baxter Magolda M.B.(2005). A developmental model of intercultural maturity. Jurnal of College Student Development, 46, Р. 571–592.
11. Thomas Aleksander Interkulturelle Handlungstrainer in der Managerausbildung. In Wirtschaftswissenschaftliches Studium H.6.-Munchen,1989 S. 281–287.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
120-128
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ