НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС»

Ключові слова: аудіювання, сприйняття на слух, дистанційне навчання, перевернутий клас, змішане навчання, автентичні матеріали, самостійна робота студентів, технічні засоби навчання

Анотація

Процес аудіювання складний і багатогранний. Ефективність розуміння іншомовного усного мовлен-ня зумовлюється багатьма факторами фізіології, психології, психолінгвістики, лінгвістики. Як свідчатьвикладачі-практики, навчити аудіювання завжди складніше, ніж інших видів мовленнєвої діяльності.У разі відсутності іншомовного середовища аудіювання є найважчим для опанування, оскільки вима-гає певних вольових, психічних, розумових зусиль, а тому й, зазвичай, не викликає позитивних емо-цій. У статті висвітлено найбільш важливі проблеми навчання аудіювання студентів нелінгвістичних спеціальностей закладів вищої освіти. Наведено перелік умінь, якими відповідно до вимог мовленнє-вої компетентності щодо навичок прослуховування мають володіти студенти немовних спеціальнос-тей. Вказано на труднощі, з якими стикаються студенти під час аудіювання. Запропоновано способиконтролю розуміння прослуханого повідомлення. Наведено критерії відбору матеріалу для прослухову-вання. Наголошується на тому, що навчання аудіювання слід будувати на значних за обсягом автентич-них текстах. Ще одним важливим методичним питанням, яке постає, коли мова заходить про навчанняаудіювання, є питання про використання технічних засобів навчання. Доцільність застосування інтер-нет-ресурсів під час навчання аудіювання у ЗВО не викликає жодних сумнівів. Основна мета вико-ристання всесвітньої мережі для формування мовленнєвої компетенції полягає в тому, щоб створитисучасні умови для навчання для студентів, зацікавити їх, спонукати до вивчення іноземної мови, роз-ширити свої знання та досвід. Тому в статті обґрунтовується доцільність та можливості використаннятехнології змішаного навчання, а саме моделі «flipped classroom» для навчання аудіювання за умовдистанційної освіти. Описано сутність цієї моделі, способи її реалізації, етапи використання. Наведеноприклади завдань, які мають підготувати студентів до прослуховування, і завдань на перевірку розумін-ня прослуханого матеріалу. Вказано на переваги використання цієї моделі під час навчанні аудіюванняяк у традиційному класі, так і за умов дистанційного навчання. Також перелічено деякі труднощі в їїзастосуванні. Показано, що модель «flipped classroom» може ефективно використовуватись не лишев межах лекційних курсів, а й під час навчання більш комунікативних дисциплін, зокрема й іноземнихмов, і більш конкретно для тренування навичок прослуховування. Задля допомоги викладачам у під-борі матеріалів для прослуховування даються рекомендації щодо використання деяких корисних плат-форм Інтернету. Визначено перспективи подальших науково-практичних розвідок із цієї теми.

Посилання

1. Гаврилова А.В. Обучение аудированию иноязычной речи в условиях неязыкового вуза: (на материале английского языка) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Санкт-Петербург, 2006. 182 с.
2. Елухина Н.В. Основные трудности аудирования и пути их преодоления. Иностранные языки в школе. 1977. № 1. С. 18.
3. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам. Москва : Просвещение, 1991. 206 с.
4. Квашнина О.С., Ажель Ю.П. Анализ педагогической модели «Перевернутый класс» в преподавании английского языка как иностранного в техническом вузе. Вестник высшей школы «Научные сообщения». 2016. № 6. URL: https://www.kstu.kz/wp-content/uploads/docs/restricted/lib/periodic/Alma%20mater_2016_6_108.pdf (дата обращения: 17.01.2021).
5. Кострубіна О.В. Аудіотекст та етапи роботи з ним у процесі розвитку аудитивних умінь і навичок студентів. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти: зб. наук. праць. Вип. 11. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. С. 170–175.
6. Лазаренко К.А. Основи методики навчання іноземним мовам. Київ : Вища школа, 1997. 230 с.
7. Маркова О.В., Шматок Т.Г. Перевернуте навчання як один із методів покращення вивчення іноземної мови в сучасному економічному вузі. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ (15 березня 2018 р/). Київ: КНЕУ, 2018. С. 256–262. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25078 (дата звернення: 17.01.2021).
8. Мельникова О.К., Благовещенская А.А. Применение метода «перевернутого класса» в преподавании английского языка в вузе. Успехи современной науки. 2017. № 1, Том 1. С. 96–99. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28386158 (дата обращения: 17.01.2021).
9. Паймакова Е.А., Вострикова О.В. Применение модели «Перевернутый класс» в преподавании английской грамматики в период дистанционного обучения. Мир науки. Педагогика и психология, 2020 № 4, URL: https://mir-nauki.com/PDF/68PDMN420.pdf (дата обращения: 17.01.2021).
10. Тарнапольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому навчальному закладі освіти : навчальний посібник. Київ : Фірма «ІНК ОС», 2006. 248 с.
11. Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Олійник Н.Ю., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / за ред. В.М. Кухаренка. Харків : «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
12. O.S. Kvashina, E.A. Martynko Analyzing the potential of flipped classroom in ESL teaching // International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 2016. Volume 11, Issue 03, P. 71–73 http://www.i-jet.org (Date of access: 17.01.2021)
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
135-142
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ