ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНШОМОВНИХ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Ключові слова: лінгводидактичні завдання, модель навчання, інформаційні технології, психолого- педагогічні умови, професійні іншомовні мовленнєві компетентності

Анотація

У статті розкрито концептуальні підходи до вдосконалення змісту й організації навчання іноземноїмови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти технічного профілю.Мета дослідження – розглянути роль інформаційних технологій та визначити психолого-педаго-гічні умови під час формування професійних іншомовних мовленнєвих компетентностей майбутніхфахівців технічного профілю.Методи дослідження: метод теоретичного аналізу нормативних освітніх документів і науково-методичних праць із проблемних питань методики викладання педагогіки; синтез навчально-методичних ідей; узагальнення власного педагогічного досвіду; методи узагальнення, систематизації для формулю-вання висновків наукового дослідження.Результати. Основна увага публікації зосереджується на теоретичних і практичних аспектах навчан-ня іноземної мови професійного спрямування майбутніх фахівців технічного профілю, формуванні найого основі професійних іншомовних мовленнєвих компетентностей. Досліджено погляди вчених-пси-хологів і педагогів на проблему впровадження інформаційних технологій у процес навчання іноземноїмови за професійним спрямуванням. Дослідження особливостей формування професійних іншомов-них мовленнєвих компетентностей засобами сучасних інформаційних технологій зумовлене пошукомефективних методик викладання іноземної мови у закладах вищої освіти технічного профілю. У про-цесі навчання іноземної мови з використанням інформаційних технологій визначені важливі психоло-го-педагогічні умови формування професійних іншомовних мовленнєвих компетентностей. Визначеноосновні лінгводидактичні завдання, вирішенню яких сприяє впровадження інформаційних технологійу процес іншомовної освіти. Розглянуто зміни в моделі процесу навчання іноземної мови за професій-ним спрямуванням під час використання інформаційних технологій. Під час побудови нової моделінавчання сутністю навчання стає не передача інформації, а вміння студента самостійно здобувати знан-ня, формувати та вдосконалювати свої мовленнєві компетентності, комунікативні вміння та навички.Висновки. Зміст навчання іноземної мови майбутніх фахівців у закладах вищої освіти технічно-го профілю полягає у формуванні професійних іншомовних мовленнєвих комунікативних компетент-ностей, які сприяють розвитку професійно зорієнтованого мовлення, оволодінню фахом, підвищуютьефективність праці та позитивно впливають на ділові стосунки.

Посилання

1. Абдалова О.И. Использование технологий электронного обучения в учебном процессе. Дистанц. и виртуал. обучение, 2014. № 12. C. 50–55.
2. Бобрицька В.І., Процька С.М. Формування професійних компетентностей майбутніх філологів засобами комп’ютерно орієнтованих технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 58. № 2. C. 59–66.
3. Захарова Г.Б. Використання інформаційних технологій як інноваційний вектор розвитку дидактики вищої школи. Наукові праці. Педагогіка. 2013. C. 63–66.
4. Концепція впровадження медіа-освіти в Україні. URL : http://www.ispp.org.ua/news_44.htm (дата звернення: 05.10.2020).
5. Кучерук О.А. Формування лексичної компетентності учнів засобами комп’ютерних ігор у навчанні української мови. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 63. № 1. C. 47–55.
6. Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова Е.Е. Предисловие. Москва : Смысл. 2005. С. 19.
7. Пономарьова Г.Ф. Нові педагогічні технології : навчально-методичний посібник. Харків, 2013.
8. Семеніхіна О.В. Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до Smart-суспільства. URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13sovpds.pdf (дата звернення: 10.11.2020).
9. Сысоев П.В. Информационные и коммуникативные технологии в лингвистическом образовании. Москва : Книжный дом Либроком, 2013.
10. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. Київ : Академвидав. 2006. С. 229–232.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
143-150
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ