ГЕОМЕТРО-ГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА В ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: геометро-графічна підготовка, геометричне моделювання, конструювання, програмне забезпечення

Анотація

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні і розробленні моделі геометро-графічної під- готовки майбутніх інженерно-технічних фахівців у ЗВО; формуванні професійних компетентностей засобами САПР. Розробкою інноваційних методик використання спеціалізованих програмних продук- тів САПР у професійній підготовці майбутніх інженерно-технічних фахівців досить широко займалися і продовжують досліджувати науковці, викладачі-практики з різних областей технічних знань. У стат- ті описано методологію й техніку наукового дослідження геометро-графічної підготовки в закладах вищої освіти засобами САПР. Результати. Аналіз і оцінка початкових фактів привели нас до визначення основних напрямків дослідження, що передбачало аналіз структури і змісту підготовки здобувачів вищої освіти за освіт- ньо-професійною програмою «Високотехнологічний комп’ютерний інжиніринг» першого рівня «бака- лавр», за галуззю знань 13 «Механічна інженерія». Особливість геометро-графічної підготовки обу- мовлена різноманітними професійно-технічними задачами, що висуваються перед фахівцями у сфері їх діяльності. Передусім це вміння розв’язувати комплексні науково-технічні, технічні та інші функці- ональні задачі; системно, алгоритмічно і асоціативно мислити; чітко планувати структуру дій, необхід- них для досягнення заданої мети; уміння візуально представляти результат своєї діяльності. Наукова новизна нашого дослідження полягає в побудові моделі вдосконалення освітнього процесу на основі наскрізного використання спеціальних програмних засобів САПР; забезпеченні міждисциплінарного зв’язку, починаючи з першого курсу і до випускної роботи. Головною ідеєю повного циклу геометро- графічної підготовки є: використання єдиної системи автоматизованого проектування – SolidWorks. Висновки. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що найбільш ефективним є підхід наскрізної комплексної геометро-графічної підготовки майбутніх фахівців, який дозволяє зрозуміти суть повного циклу виробництва продукції засобами САПР.

Посилання

1. Болюбаш Н.М. Формування педагогічної компетентності магістрантів IT-спеціальностей засобами освітніх інформаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019. Т. 71, № 3. С. 70–91. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_71_3_8 (дата звернення: 24.01.2021).
2. Бойчук В.М., Горбатюк Р.М., Кучер С.Л. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019. Т. 71, № 3. С. 137–153. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_71_3_12 (дата звернення: 24.01.2021).
3. Горбатюк Р.М. Основні засади графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 2008. № 47. URL : https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/1800/1630 (дата звернення: 24.01.2021).
4. Юрчишин І.І., Органіста Т.Ю. Модель комплексної автоматизації інженерної підготовки виробництва ДП «ЗАВОД «ПОЛІМЕР-ЕЛЕКТРОН». Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/17187/1/28-Yurchyshyn-117-120.pdf (дата звернення: 24.01.2021).
5. Саєнко С.Ю., Нечипоренко І.В. Основи САПР : навч. посіб., Харків, ХДУХТ, 2017. 120 с.
URL: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2819 (дата звернення: 24.01.2021).
6. Райковська Г.О., Соловйов А.В., Мельник О.Л. Парадигма підготовки бакалаврів з механічної інженерії при наскрізному моделюванні у сучасних машинобудівних САПР. Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. 2018. № 1(42). С. 199–207.
7. Соколовський Я.І., Борецька І.Б., Рожак П.І. Використання SolidWorks/ solidworks simulation/soliworks motion для підготовки фахівців. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі. 2014. URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/xmlui/handle/ntb/38140 (дата звернення: 24.01.2021).
8. Парфенюк О.В., Козяр М.М. Формування комп’ютерної компетентності здобувача вищої освіти технічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання під час вивчення графічних дисциплін. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (78), Issue: 196, 2019. C. 28–32. URL : www.seanewdim.com (дата звернення: 24.01.2021).
9. Воронцов Д. . Использование модуля SolidWorks Motion при изучении дисциплины «Теория механизмов и машин». 2019: URL : http://ng.sibstrin.ru/brest_novosibirsk/2019/doc/014.pdf (дата звернення: 24.01.2021).
10. Бойко В.А. Комп’ютерне геометричне моделювання у професійній проектноконструкторській діяльності. Молодь і ринок: щоміс. наук.-пед. журн., Дрогобич. 2016. № 3. С. 145–150.
11. Райковська Г.О., Головня В.Д., Шостачук А.М. Геометрическое моделирование механизмов машин в профессиональной подготовке студентов инженерных специальностей. Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : матеріали I Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, Рівне. 2019. С. 196–198
12. Головня В.Д. Розвиток конструкторсько-технологічних здібностей студентів у процесі навчання комп’ютерного конструювання та моделювання у вищих технічних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Рівне, 2015. 304 с.
13. Дорошенко Ю.О. Структура, зміст і дидактичне забезпечення дисципліни «Комп’ютерна графіка» для технічних ВНЗ. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2007. № 4(10). С. 76–79.
14. Райковська Г.О., Соловйов А.В. Система автоматизованого проектування в графічній підготовці. Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород. 2019. № 1(44). С. 149–153.
15. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование. Учебное пособие. Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2016. 400 с.
16. Сліпчук А.М. Перспективи розвитку CAE-систем. Наукові нотатки. 2015. Вип. 48, С. 216–219 URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2015_48_41 (дата звернення: 24.01.2021).
17. Стенiн О.А., Лапковський С.В., Солдатова М.О. Використання сучасних CAD/CAM/CAE/PLM-систем при крiзному паралельному циклi пiдготовки виробництва. Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. 2010. № 17(37). С. 109–117. URL : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6920 (дата звернення: 24.01.2021).
18. Райковська Г.О., Соловйов А.В. Особливості використання CAE-систем у навчальному процесі майбутніх бакалаврів з механічної інженерії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Випуск 2(41). С. 216–218.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
158-165
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ