ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ

  • Т.В. Зубехіна
Ключові слова: інформаційний простір,, інформаційні технології, туризм, бакалавр з туризму, Інтернет

Анотація

У статті проаналізовано сучасні технічні засоби реалізації інформаційних технологій та основні елементи організації інформаційного простору у навчально-виховному процесі бакалаврів з туризму. Розглянуто головні напрями організації інформаційного простору у навчально-виховному процесі
бакалаврів з туризму. Охарактеризовано найбільш популярні Інтернет-ресурси, необхідні для інформаційної підготовки фахівців. Визначено методики роботи з інформаційними ресурсами та системами.

Посилання

1. Гуревич Р.С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях : [навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти] / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія. – Київ : Освіта України, 2006. – 366 с.
2. Лозовецька В.Т. Психолого-педагогічні умови професійного саморозвитку фахівця сфери туризму в сучасних умовах праці / В.Т. Лозовецька // Туристична освіта в Україні : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / заг. ред. В.Т. Лозовецької. – Вип. 2. – Львів, 2010. – С. 3-9.
3. Schmelzer C. Just-іn-tіme educаtіоn: Tооls fоr hоspіtаlіty mаnаgers оf the future / C. Schmelzer // Іnternаtіоnаl Jоurnаl оf Cоntempоrаry Hоspіtаlіty Mаnаgement. – 2000. – P. 31-37.
4. Hаven C. Vіrtuаl leаrnіng envіrоnments іn hоspіtаlіty, leіsure, tоurіsm аnd spоrt: А revіew / C. Hаven, D. Bоtterіll // Jоurnаl оf Hоspіtаlіty, Leіsure, Spоrts аnd
Tоurіsm Educаtіоn. – 2003. – 2(1). – p. 75-92.
5. Зубехіна Т.В. Системний аналіз теоретичних основ формування інформаційної культури бакалаврів з туризму / Т.В. Зубехіна, І.В. Мезенцева, Л.Л. Марківська // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : [колективна монографія] / за наук. ред. проф. І.М. Волошина. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 93-113.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
30-34
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ