ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ДО СУЧАСНИХ УМОВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Ключові слова: дистанційне навчання, антропоцентричний підхід, відвідування занять, самостійна робота, контакт з викладачем

Анотація

Стаття присвячена обговоренню проблем і завдань, які зараз стоять перед вищою школою України. Одним із головних є досягнення більш високого рівня засвоєння нового знання за умов сучасної ситу- ації, пов’язаної з карантином. У статті робиться спроба розглянути деякі проблеми та ризики сучасної ситуації у навчанні студентів-іноземців, які приїхали в Україну. Сучасні умови існування та функціо- нування усієї системи освіти пов’язані з реалізацією дистанційного навчання, яке стало своєрідним методичним та поведінковим викликом як для викладачів, так і для студентів. Зараз Україна активно працює над подоланням певних проблем, пов’язаних із цім. Більшість учасників процесу дистанційно- го навчання лякає відсутність зворотного зв’язку, що завжди забезпечувало особистий контакт студента з викладачем та відбувалося у звичному оточенні. Говорячи про контингент іноземних студентів, які навчаються зараз в Україні, маємо відзначити, що навчання за кордоном примушує цих молодих людей пристосовуватися не лише до нового мовного та культурного оточення, але й до абсолютно незна- йомих раніше правил та норм. Це стосується не тільки обов’язковості/необов’язковості відвідування аудиторних занять, форм контролів, відпрацювання заборгованостей тощо. Серйозною проблемою як для викладача, так і для студентів стало саме відвідування дистанційних занять, яке за час карантину значно впало. Серед фактів, що впливають на активність участі студентів у дистанційних заняттях, треба відзначити перш за все психологічний вплив величезної кількості негативної інформації, збіль- шення депресивних станів серед учнів та певне розчарування у майбутніх результатах навчання. Важ- ливими негативними факторами є також низька самодисципліна та небажання брати участь у новій формі навчання без звичного примусу з боку родини або викладача, що часто призводить до втрати відповідальності. Серед головних показників, які треба враховувати під час підготовки та планування дистанційних занять, є етнічна приналежність студентів та їх готовність прийняти можливість навча- тися без звичної присутності викладача та поза оточенням звичних матеріальних об’єктів. Саме тому, на думку більшості викладачів-практиків, у загальній педагогіці та методиці викладання іноземних мов треба використовувати антропоцентричний підхід, який враховує особливості певних етнічних груп учнів задля створення методичних інструментів управління педагогічною взаємодією.

Посилання

1. Ісмаілова Л.Л. Дистанційне навчання: переваги та недоліки використання освітніх платформ під час вивчення української мови як іноземної у період карантинних заходів. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Вип. 32. С. 190–193.
2. Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання в Україні : монографія. Харків : Міська друкарня, 2020. 409 с.
3. Исследования по повестке форума «Сильные идеи для нового времени». Новая молодежная повестка. Новые формы развития и поддержки молодежи в период пандемии, вызванной COVID-19. Агентство стратегических инициатив. Высшая школа экономики. URL: https://roscongress.org/materials/issledovaniya-popovestke-foruma-silnye-idei-dlya-novogo-vremeni (дата звернення: 18.04.2021).
4. Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник // Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України / за заг. ред. Ю.О. Шепеля. Дніпро : Роял Принт, 2018. Т. 12. Ч. 1. 418 с.
5. Маковей О.М Дистанційне навчання – нова методична форма освітнього процесу у ЗВО. Інновації та традиції у мовній підготовці студентів : матеріали міжнародного науково-практичного семінару 8 грудня 2020 року. Харків : видавництво Іванченка І.С., 2020. С. 124–126.
6. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 року). Харків : ХНАДУ, 2020. 335 c.
7. Стефаненко П.В. Дистанционная система обучения в высшей школе : монография. Киев, 2012. 396 с.
8. Шторм первых недель: как высшее образование шагнуло в реальность пандемии / авт. коллектив: А.В. Клягин и др. Москва : НИУ ВШЭ, 2020. 112 с.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
7-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ