ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Ключові слова: самостійні заняття, фізичні вправи, учні початкової школи

Анотація

З огляду на сучасні умови розвитку освіти недостатньо приділяється уваги самостійній руховій діяльності учнів початкової школи та безпосередньо самостійному виконанню фізичних вправ у поза- класній та позашкільній роботі. Стаття присвячена аналізу психолого-педагогічних досліджень про- блеми організації самостійних занять фізичними вправами в позакласній та позашкільній роботі почат- кової школи. У статті розглянуто сутність поняття «самостійність». Прийнято тезу, що самостійність треба розу- міти як узагальнену характеристику активності молодшого школяра, а фізичний розвиток – як керова- ний природній процес підвищення функціональних можливостей учнів початкових класів. Рекомендуються форми самостійних занять з фізичного виховання, такі як ранкова гігієнічна гім- настика; фізичні вправи протягом дня; фізкультурні паузи; самостійні заняття фізичними вправами за місцем проживання. Виявлено стан використання учнями початкової школи фізичних вправ у самостійній діяльності. Так, від 1-го до 4-го класу наявна тенденція до зменшення кількості учнів, що займаються самостійною руховою діяльністю. Проаналізовано причини відмови учнів від самостійних занять руховою діяльністю. Зазначено, що основними причинами є відсутність бажання займатися, невмотивованість з боку дорослих. Запропоновано алгоритм педагогічного впливу в процесі організації самостійної роботи для учнів початкової школи. Так, педагогам рекомендується дотримуватись такої послідовності дій: врахування стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості, розроблення педагогічних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, підбір змісту загальних і спеціальних фізичних вправ, планування та реалізація завдання, оцінювання результатів проведеної роботи. Учням початкових класів запропо- новано правила проведення самостійних занять фізичними вправами. Для підвищення ефективності підготовки самостійних занять розроблено вимоги до складання комплексів вправ для самостійної рухової діяльності учнів молодшого шкільного віку.

Посилання

1. Бакіко І. Поєднання базової і варіативної частин програми з фізичної культури школярів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту ; спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Львів, 2007. 20 с.
2. Вітченко А. Управління самостійною роботою молодших школярів у процесі зміцнення і формування власного здоров’я. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Шевченка. 2012. Вип. 98. Т. 3. Серія: Педагогічні науки, фізичне виховання та спорт. № 98. С. 89–92.
3. Власюк О. Науково-педагогічні основи організації самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку. Львів : Лонміо, 1999. 112 с.
4. Козацька С. Самостійні заняття фізичними вправами – шлях оволодіння валеологічними знаннями, навичками здоров’я школярів. Педагогічні, психологічні та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2000. Вип. 6. С. 36–39.
5. Мельник Ю. Самостійна робота у системі індивідуального навчання учнів сільських шкіл. Рідна школа. 2002. № 6. С. 51–53.
6. Микитюк О. Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Фізична культура в школі. 2003. № 1. С. 9–10.
7. Нова українська школа: порадник для вчителя / заг. ред. Н. Бібік. Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с.
8. Типова освітня програма / розробл. під кер. Р. Шияна. URL: https://osvita.ua/school/program/program-1-4/60408 (дата звернення: 25.04.2021).
9. Шалар О. Мотиваційно-організаційний етап – важливий крок у підготовці підлітків до самостійних занять фізичною культурою. Фізична культура в школі. 2003. № 2. С. 14–15.
10. Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. 2. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002. 248 с.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
13-18
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ