СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ ІЗ ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Ключові слова: викладач, тренер, фізичне виховання, фізична культура, інститути фізкультурного профілю, факультети фізичного виховання, спорт, плавання

Анотація

Мета статті полягає у висвітленні соціально-історичних та педагогічних передумов підготовки тре- нерів-викладачів з водних видів спорту в закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – поча- ток ХХІ століття). Дослідження дало змогу здійснити використання принципу врахування сукупності фактів та комплексу методів, адекватних меті роботи (аналізу, синтезу, класифікації, порівняння, уза- гальнення та систематизації). У статті виявлено, що становлення та розвиток системи підготовки тре- нерів-викладачів з водних видів спорту в закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) зумовлювались низкою соціально-історичних та педагогічних передумов. Найважливі- шими соціально-історичними чинниками, які вплинули на становлення та розвиток системи підготовки тренерів-викладачів з водних видів спорту в закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – поча- ток ХХІ століття), були розвиток спорту (включення плавання до програми Олімпійських ігор, створен- ня Міжнародної федерації з плавання, проведення І Всеросійської спортивної олімпіади, проведення Першої Радянської Спартакіади народів СРСР, змагання з водних видів спорту в яхт-клубах, зростання спортивної майстерності спортсменів); бойові дії Першої та Другої світових вій, а також їх наслідки; пожвавлення масовості спортивного руху, зумовлене обов’язковою військовою підготовкою громадян, яка включала фізичну підготовку з навичками плавання; спрямованість фізичної культури та спорту на залучення широких народних мас; відсутність можливості у вітчизняних спортсменів вийти на світову спортивну арену, поодинокі випадки перемоги у водних видах спорту, низький рівень спортивної під- готовки українських спортсменів. Встановлено, що до вагомих педагогічних чинників щодо проблеми дослідження належать відкриття закладів вищої освіти фізкультурного профілю, створення факультетів фізичного виховання в педагогічних інститутах та університетах, продовження діяльності технікумів фізкультурного профілю; створення та відновлення матеріальної бази для занять фізичною культурою і спортом загалом та з водних видів спорту зокрема; збільшення в навчальних планах та програмах годин на фізичне виховання; вдосконалення навчально-методичного забезпечення процесу підготовки тренерів-викладачів з водних видів спорту; реорганізація системи вищої освіти за галузевою ознакою й нові вимоги до тренерської роботи; відчутний дефіцит кадрів з фізичної культури, потреба у підви- щенні кваліфікації тренерсько-викладацького складу.

Посилання

1. Бутович Н. Тренировка юных пловцов. Москва : Физкультура и спорт, 1953. 144 с.
2. Вища школа Української РСР за 50 років : у 2 ч. / відп. ред. В. Пітов. Київ : Видавництво Київського університету, 1967. Ч. 1 (1917–1945 роки). 396 с.
3. Всеукраїнські та Всесоюзні спартакіади (1923–1929). Енциклопедія Олімпійського спорту України / за ред. В. Платонова. Київ : Олімпійська література, 2005. С. 45–58.
4. Готовий до праці й оборони СРСР (ГПО). Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол.: І. Дзюба та ін. ; НАН України, НТШ. Київ : [б. в.], 2008. Т. 6. 334 с.
5. Об обязательном обучении военному искусству : Декрет ВЦИК от 22 апреля 1918 года. Декреты Советской власти. Москва, 1959. Т. II. С. 151–153. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/73249-dekret-vtsikob-obyazatelnom-obuchenii-voennomu-iskusstvu-22-aprelya-1918g#mode/inspect/page/1/zoom/4 (дата звернення: 09.04.2021).
6. Друга світова війна. Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол.: І. Дзюба та ін. ; НАН України, НТШ. Київ : [б. в.], 2008. Т. 8 : Дл–Дя. С. 426–432.
7. Жовтневий переворот 1917. Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол.: І. Дзюба та ін. ; НАН України, НТШ. Київ : [б. в.], 2009. Т. 9 : Е–Ж. С. 633–634.
8. КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. 1898–1954 / пер. з рос. 7-е вид. Ч. ІІ. Київ : Держполітвидав УРСР, 1954. 618 с.
9. Ленинградский институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. Прохоров. 3-е изд. Москва : Советская энциклопедия, 1973. Т. 14. 321 с.
10. Лесгафт П. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Кремінь. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 450 с.
11. Набатникова М. Плавание : Пособие для вожатых и руководителей физ. воспитания в пионерских лагерях. Москва : Молодая гвардия, 1951. 31 с.
12. О кадрах народного хозяйства : Резолюция пленума ЦК ВКП (б). Москва, 10–17 ноября 1929 года. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК / под общ. ред. А. Егорова, К. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр. Москва : Политиздат, 1984. С. 18–28.
13. Об улучшении подготовки новых специалистов : Резолюция пленума ЦК ВКП (б) 1928 года. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК / под общ. ред. А. Егорова, К. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр. Москва : Политиздат, 1984. С. 355–361.
14. Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической культуры и спорта. 1917–1957 / сост. И. Чудинов. Москва : Физкультура и спорт, 1959. 37 с.
15. Парфенов В. Развитие плавания в СССР. Плавание. Киев : Высшая школа, 1978. С. 16–29.
16. Перша світова війна. Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. Бажан. 2-ге вид. Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. Т. 8. С. 282–284.
17. Перша та Друга Російські Олімпіади. Енциклопедія Олімпійського спорту України / за ред. В. Платонова. Київ : Олімпійська література, 2005. С. 31–39.
18. Степанець І. Передумови становлення системи вищої педагогічної освіти України. Наукові записки кафедри педагогіки. 2014. Вип. ХХХVІ. С. 152–160. URL: https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1910 (дата звернення: 09.04.2021).
19. Третяк В. Розвиток спортивного руху в СРСР та Києві у передвоєнний період. Історія повсякденності: теорія та практика : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 14–15 травня 2010 року / упоряд.: О. Лукашевич, Т. Нагайко ; редкол.: В. Коцур (гол. ред.) та ін. Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 148–150.
20. Физической культуры институт центральный. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. Прохоров. 3-е изд. Москва : Советская энциклопедия, 1973. Т. 27. С. 379.
21. Фирсов З. Юный пловец : пособие для школьников и пионеров при изучении основ спортивного плавания. Москва ; Ленинград : Физкультура и туризм, 1938. 160 с.
22. Філь С., Худолій О., Малка Г. Фізична культура в Україні у період 1917–1991 рр. Історія фізичної культури : навчальний посібник. Харків : ОВС, 2003. С. 115–127.
23. Чирва Г. Історичні передумови становлення сучасної вищої освіти в Україні. Право та державне управління. 2019. № 2 (35). Т. 2. С. 152–159. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2019/tom_2/25.pdf (дата звернення: 09.04.2021).
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
19-26
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ