ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МАТЕМАТИКА»»

Ключові слова: здобувачі освіти, освітнє середовище, умови формування дослідницьких умінь, про- блемне навчання

Анотація

Мета. Стаття присвячена проблемі формування дослідницьких умінь у майбутніх педагогів. З’я- совано, що дослідницькі вміння як основний компонент особистості майбутнього фахівця включають провідні характеристики процесу професійного становлення, відображають універсальність її зв’яз- ків із навколишнім середовищем, розкривають творчий потенціал, стимулюють трансформацію знань, умінь і навичок дослідницької діяльності, допомагають адаптуватися до динамічних умов сьогодення, а саме соціальної мобільності та впевненості на ринку праці. Методи. У процесі наукового пошуку нами використано емпіричні та теоретичні методи дослідження, такі як аналіз науково-методичних джерел, синтез та узагальнення теоретичних положень. Для вивчення проблеми використовували системний і діяльнісний методологічні підходи. Результати та висновки. Уточнено дефініцію поняття «дослідницькі вміння» як інтеграційне надбання особистості, синтез її розумових і практичних дій, які забезпечують здійснення багатофункціональної пошукової діяльності. Виокремлено структурні компо- ненти досліджуваного утворення та функції дослідницьких умінь здобувачів освіти. Розкриваючи осо- бливості організації освітнього процесу у вищих закладах освіти, спрямованого на формування дослід- ницьких умінь майбутніх учителів початкової школи, автори визначили теоретичні положення щодо формування дослідницьких умінь під час вивчення дисципліни «Методика навчання математики». З’я- совано, що створення освітнього середовища з використанням принципу «навчання через досліджен- ня» та використання в освітньому процесі відповідних технологій навчання розкривають нові мож- ливості для формування дослідницьких умінь студентів. Розглянуто практичні аспекти застосування методів проблемного навчання у ЗВО в сучасних умовах як ефективного інструментарію у формуванні дослідницьких умінь майбутніх фахівців початкової освіти. Наведено приклади завдань різного сту- пеня складності та теми мікродосліджень, які пропонуються під час вивчення дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Математика»».

Посилання

1. Литовченко В. Формирование исследовательских умений студентов педагогических специальностей университета средствами НИР : дисс. … канд. пед. наук. Минск, 1990. 197 с.
2. Раєвська І. Психолого-педагогічні підходи до розуміння сутності дослідницьких умінь педагога. Педагогічний альманах. 2013. Вип. 18. С. 181–186.
3. Скворцова С., Гаєвець Я. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі : монографія. Харків : Ранок-НТ, 2013. 332 с.
4. Sagan O., Los O., Kazannikova O., Raievska I. A System of Effective Tasks in Blended Learning on the Basis of Bloom’s Taxonomy. E-learning and STEM Education / E. Smyrnova-Trybulska (ed.). 2019. Vol. 11. Katowice-Cieszyn : Studio Noa for University of Silesia. P. 171–187. ISSN: 2451-3644 (print edition). ISSN 2451-3652 (digital edition). ISBN: 978-83-66055-12-4.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
27-32
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ