СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Ключові слова: соціально-мовні інновації, соціокультурний простір, соціокультурна змістова лінія, лінгвокраїнознавство, принципи, освітні умови

Анотація

У статті розглянуто філософські, теоретичні та методичні аспекти соціокультурних чинників виро- блення комунікативно-мовленнєвої компетентності у студентів гуманітарно-педагогічного коледжу. Метою статті є з’ясування принципів, підходів та загальних освітніх умов формування соціокуль- турної компетентності як часткової в рамках комунікативно-мовленнєвої, а також формулювання робо- чих визначень соціокультурних аспектів професійної комунікативно-мовленнєві компетентності. Здійснено огляд і проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо сутності та змістового наповнення соціокультурного компонента освіти в рамках формування вищезазначених компетентностей. З’ясовано спільне, відмінне та універсальне у структурі соціокультурної змістової лінії професійної лінгвістичної україно- та іншомовної освіти, а також місце лінгвокультурних, краї- нознавчих, етичних та інших знань, що виступають інтегративними чинниками мовної освіти. Визна- чено місце соціокультурного принципу набуття лінгвістичної освіти серед інших принципів та вста- новлено відношення між ними. Доведено, що соціокультурна змістова лінія у змісті освіти виконує інтегративну функцію щодо гетерогенних знань і може бути успішно імплементована за умови проєктування, моделювання й ство- рення освітнього соціокультурного простору на всіх дидактичних рівнях: від окремо взятого заняття до дизайнерського та архітектурного оформлення академічних аудиторій, корпусів, студмістечка тощо. У дослідженні використано загальнонаукові методи аналізу, узагальнення, дедукції (під час моделю- вання складових частин соціокультурної компетентності та змістової лінії її формування), міждисци- плінарне екстраполювання закономірностей у системі соціонімічних наук. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українській лінгводидактиці визначено бага- тоаспектну структуру, складові частини, функції та міжкомпонентні відношення соціокультурних чинників вироблення комунікативно-мовленнєвої компетентності у студентів гуманітарно-педагогіч- ного коледжу. У статті закладено теоретико-методичні основи для емпіричної перевірки оптимізувальної значу- щості вищезазначених чинників для студентів гуманітарно-педагогічного коледжу, прогнозування, про- єктування та імплементації відповідного методичного інструментарію. Дослідження може послугувати відправною точкою для лінгводидактичних, соціолінгвістичних та лінгвокультурологічних досліджень, пов’язаних із вивченням природи й структури людської вербальної комунікації в сучасних невизначе- них швидко змінюваних умовах.

Посилання

1. Ананьев Б. Человек как предмет познания. Санкт-Петербург : Питер, 2016. 3-е изд. 282 с.
2. Богуш А., Гавриш Н. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник. Київ : Слово, 2015. 2-ге вид., доп. 704 с.
3. Вениг Н. Взаимодействие речевой и языковой компетенций учащихся основной школы (психолингвистический аспект). Педагогічний альманах. 2016. Вип. 29. С. 54–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2016_29_10 (дата звернення: 12.04.2021).
4. Зінченко В. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 ; Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2015. 245 с.
5. Кучерук О., Караман С., Караман О., Віннікова Н. Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Т. 71. № 3. С. 196–214.
6. Наскрізні змістові лінії // Сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi (дата звернення: 25.04.2021).
7. Пентилюк М. Когнітивно-комунікативна модель удосконалення професійної культуромовної компетентності студентів філологічного профілю. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія: Філологічна. 2013. Вип. 40. С. 160–165.
8. Сергієнко Л. Методика формування комунікативної компетентності студентів педагогічного коледжу засобами дидактичної гри : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 ; Б.в. Луганськ, 2013. 249 с.
9. Українська мова. Програма для вищих закладів освіти І–ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти. Київ, 2002. 21 с. URL: http://vzvo.gov.ua/branch-activities/-program-for-bis/82-ukrainian-language-for-university.html (дата звернення: 25.04.2021).
10. Федоренко О. Види комунікативних вмінь та їх роль у професійній діяльності працівників правоохоронних органів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2012. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_1_21 (дата звернення: 13.04.2021).
11. Щукин А. Методика преподавания русского языка как иностранного : учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Флинта ; Наука, 2017. 512 с.
12. Herrera Carmona M., Cruz Rosales V., García Martínez L. Development of socio-linguistic and intercultural competencies in SFL: A didactic proposal using blended learning. Comunicación. 2019. № 28 (1). Р. 16–30.
13. Lorenz A. Eine Offene Bildungsressource (OER) Ist Konsequent Eingesetzt Eine Chance für Den Hochschulzugang: Ein Praxisbericht. Medien Pädagogik : Zeitschrift für Theorie Und Praxis Der Medienbildung, 2018. № 32 (Offenheit in Lehre und Forschung). Р. 28–40. DOI: https://doi.org/10.21240/mpaed/32/2018.10.21.X (дата звернення: 13.04.2021).
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
39-46
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ