СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПИТАННЯ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Ключові слова: насильство, дитина, жорстоке поводження, види насильства, фактори ризику

Анотація

У статті здійснено комплексний аналіз вітчизняних і зарубіжних напрацювань з проблеми насиль- ства та жорстокого поводження щодо дитини; обґрунтовано поняття «насильство»; розкрито змістове наповнення провідних понять проблеми. Висвітлено та систематизовано ознаки, види насильницьких дій щодо дитини. Проаналізовано причини виникнення насильства щодо дитини, оскільки скоєння насильства, особливо до дітей, набуває зараз надзвичайно великого масштабу. Для розв’язання визначених задач у статті використано комплекс методів дослідження, який вклю- чав аналіз філософської, соціологічної, психологічної та педагогічної літератури, синтез, порівняння, систематизацію, узагальнення задля обґрунтування вихідних положень дослідження, виявлення сут- ності та факторів ризику виникнення насильства щодо дитини. Досліджено та визначено, що проблема насильства не виникає сама по собі, їй передують інші. Причин виникнення насильства дуже багато, це можуть бути соціальні, економічні фактори; фактори, що обумовлені структурою сім’ї та моделлю спілкування у ній; фактори, що пов’язані з особистістю батьків, самої дитини тощо. Поділяється насильство на такі основні види, як фізичне, психологічне, сексуальне, економічне або нехтування основними потребами дитини. Кожен із цих видів має свої типові ознаки, в сукупності яких психологу чи педагогу можна визначити дітей, що стали жертвами насильства. Охарактеризовано фактори ризику виникнення насильства щодо дитини, такі як соціально-еконо- мічні фактори ризику, фактори ризику, що пов’язані з моделлю спілкування та структурою сім’ї, факто- ри ризику, що обумовлені особистістю батьків. Акцентовано увагу на тому, що дитина, яка стала жертвою насильства, зазнає надзвичайно важких травм, а в майбутньому сама може стати потенційним агресором для суспільства та свого близького оточення. За результатами дослідження можемо дійти висновку, що важливим є впровадження обов’яз- кової програми роботи з дитиною, що стала жертвою насильства, щоб вона змогла подолати цю про- блему, позбутися страху, переживань, емоційних потрясінь та повернутись до життя як психологічно здорова особистість.

Посилання

1. Алексеева И., Новосельский И. Жестокое обращение с ребенком. Причины. Последствия. Помощь. Москва : Генезис, 2005. 256 с.
2. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. Шемшученка. Київ : Юридична думка, 2007.
3. Грицевич О., Лозован О., Онишко Ю. Попередження насильства над дітьми : інформаційно-методичні матеріали. Київ : Калита, 2007. 223 с.
4. Громова О. Конфликтология. Москва : Юнити, 2000. 320 с.
5. Журавлева Т., Сафонова Т., Цымбал Е. Помощь детям – жертвам насилия. Москва : Генезис, 2006. 112 с.
6. Зиновьева Н., Михайлова Н. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации. Санкт-Петербург : Речь, 2003. 248 с.
7. Мельник Л. Насильство над дітьми як соціально-педагогічна проблема. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. 2013. Вип. 22 (2). С. 135–143.
8. Москаленко В. Программа социальной работы с семьями, в которых есть насилие. Москва : ЦОЦ, 2009. 135 с.
9. Овсяннікова Я. Форми і методи роботи з дітьми і підлітками, які пережили насильство. Вісник Національного університету оборони України. № 4 (29). URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/2169/1/Vnaou_2012_4_46.pdf (дата звернення: 25.03.2021).
10. Психолого-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах з профілактики насильства над дітьми : методичний посібник / автори-упоряд.: Т. Вовчок, Н. Степура, І. Даниленко та ін. ; заг. ред. Т. Цюман. Київ : ВПЦ «Експрес», 2009. 328 с.
11. Сушик Н. Сутність, види, фактори виникнення насильства над дітьми в сім’ї. Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 29–30 квітня 2014 року. Тернопіль, 2014. С. 189–193.
12. Шаргородська С. Насилля в сім’ї: види, наслідки, шляхи подолання. Соціальний педагог. 2007. № 2. С. 14–16.
13. Шипунова Т. Жестокое обращение с детьми в семье: определение, генезис, перспективы исследований. Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2002. № 1 (2).
14. ЮНІСЕФ звітує. Громада, дружня до дітей та молоді. URL: https://www.unicef.org/ukraine/media/10986/file/communityfriendlychildrenandyouth_2020.pdf (дата звернення: 25.03.2021).
15. Finkelhor E. The main problem is still underreporting, not ovcrrcporting. Current controversies on family violence / R.J. Geeles, D.R. Loske (eds). London : SAGE Publications, 1993. P. 273–285.
16. Gil D.G. Violence against children. Physical child abuse in the United States. Cambridge : Harvard University Press, 1970.
17. Straus M.A., Smith C. Family patterns and primary prevention of family violence. Physical violence in American families: Risk factors and adaptations to violence in 8,145 families. New Brunswick : Transaction Publishers, 1999. P. 507–529.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
70-77
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ