ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Ключові слова: культура безпеки, професійна підготовка, інженер з охорони праці, педагогічні умови, професійна діяльність, методика охорони праці

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці. Мета статті полягає в обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов ефективного формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці. Методи. Робота ґрунтується на працях учених, у яких застосовано принципи та ідеї культуро- логічного, гуманістичного, аксіологічного, діяльнісного та особистісно-орієнтованого підходів, вико- ристано теоретичні методи (аналіз та систематизація наукової літератури, порівняння, узагальнення та систематизація інформації), емпіричні методи (практичний досвід, експертне оцінювання, ранжу- вання, опитування експертів), методи математичної статистики. Результати. Визначено організацій- но-педагогічні умови ефективного формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці, такі як формування позитивної мотивації до оволодіння культури безпеки професійної діяльності; оновлення змісту професійної підготовки інженерів з охорони праці з ураху- ванням компонента культури безпеки професійної діяльності на основі міждисциплінарної інтеграції; використання інноваційних технологій формування культури безпеки професійної діяльності у май- бутніх інженерів з охорони праці; розвиток творчої готовності у майбутніх інженерів з охорони пра- ці до безпечної діяльності. Реалізація першої педагогічної умови передбачає створення позитивного ставлення та мотивації до безпечної поведінки та збереження здоров’я у процесі праці. Для впрова- дження другої педагогічної умови важливо забезпечити проєктування інтегративного змісту, який має містити такі компоненти, як працеохоронний, правовий, організаційно-управлінський, ергономічний, здоров’язберігаючий, комунікативний. Задля здійснення третьої та четвертої педагогічних умов акту- альними є застосування та впровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, інформаційно-комунікативних технологій, систем дистанційного та змішаного навчання, соціальних мереж, блоків, сайтів міжнародних організацій у галузі охорони праці, створення атмосфери творчого розвитку, самонавчання та самореалізації. Висновки. Встановлено, що забезпечення результативних педагогічних умов формування культури безпеки у майбутніх фахівців у галузі охорони праці підви- щить якість їх підготовки у вищому навчальному закладі. Зроблено висновок, що подальше досліджен- ня потребує розгляду та експериментальної перевірки визначених педагогічних умов.

Посилання

1. Алєксєєва С. Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх дизайнерів художнього профілю до розвитку професійної кар’єри : дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.04 ; Інститут професійно-технічної освіти Національної академії наук України. Київ, 2020. 674 с.
2. Бородієнко О. Система розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку : дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.04 ; Інститут професійно-технічної освіти Національної академії наук України. Київ, 2018. 829 с.
3. Выготский В. Психология развития как феномен культуры : избранные психологические труды. Москва ; Воронеж : Московская психолого-педагогический институт, 1996. 512 с.
4. Дубасенюк О. Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики : монографія. Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 14–47.
5. Дубровина О. Психология труда, инженерная психология и эргономика : учебное пособие. Тюмень : издательство Тюменского государственного университета, 2015. 224 с.
6. Козловська І. Теоретичні і методичні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: дидактичний аспект : монографія. Львів : Світ, 1999. 302 с.
7. Кулалаєва Н. Теоретичні і методичні основи формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.04 ; Інститут професійно-технічної освіти Національної академії наук України. Київ, 2020. 661 с.
8. Макушина А. Инновационные технологии в образовании. Современное образование. 2014. № 7. С. 36–40.
9. Садретдинова А. Проектирование педагогических условий формирования культуры безопасности жизнедеятельности у старших дошкольников. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2008. Вып. 3. С. 407–411.
10. Сисоєва С. Основи педагогічної творчості : підручник. Київ : Міленіум, 2006. 346 с.
11. Снегирев А. Формирование культуры безопасной жизнедеятельности будущих учителей. Высшее образование сегодня. 2007. № 6. С. 55–56.
12. Сорокина Л. Педагогические условия формирования готовности подростков к безопасному поведению. Вестник ЧГПУ. 2010. № 8. С. 197–205.
13. Третьяков О., Дашковська О. Формування культури безпеки – головне завдання підготовки бакалаврів з охорони праці. Вестник ХНАДУ. 2012. Вып. 59. С. 80–83.
14. Философский словарь / под. ред. И. Фролова. 7-е изд. Москва : Республика, 2001. 719 с.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
78-85
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ