ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ПЕРЕКЛАДУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Ключові слова: викладачі перекладу, освітня програма, переклад, програма перепідготовки, підви- щення кваліфікації, заклади вищої освіти

Анотація

Необхідність підготовки висококваліфікованих перекладачів диктує необхідність підготовки профе- сійних викладачів перекладу в закладах вищої освіти України. Метою нашої роботи є аналіз ситуації у сфері підготовки викладачів перекладу у закладах вищої освіти України та інших країн, аналіз спо- собів і методів підготовки викладачів перекладу сьогодні та вироблення пропозиції щодо можливих форматів підготовки цих фахівців. Задля визначення вимог до викладачів перекладу та поняттєво-кате- горіального апарату дослідження було використано низку методів, таких як аналіз, синтез, порівняння й узагальнення науково-освітніх джерел (вітчизняних і закордонних), а також спостереження, анке- тування та опитування для виявлення проблем у професійному зростанні викладачів перекладу. Було виявлено, що сьогодні склалася ситуація, коли перекладу навчають або перекладачі, які не мають педа- гогічної освіти, або викладачі іноземних мов, які не мають диплома перекладача і часто не мають прак- тичного досвіду перекладу. Обидві категорії потребують додаткової підготовки, яка доповнювала б їх освіту. Наявна система короткострокових курсів підвищення кваліфікації не зовсім відповідає завданню заповнення прогалин у професійній освіті викладачів перекладу. Автором пропонується розроблення та впровадження програм для перепідготовки та підготовки викладачів перекладу, що передбачає різне наповнення залежно від їхнього попереднього досвіду. В обох типах програм педагогічний і перекла- дацький компоненти освіти будуть доповнювати один одного, отже, випускники зможуть сформувати освітні компетентності, необхідні для кваліфікованого викладача перекладу у закладах вищої освіти. Особливу увагу необхідно зосередити на перекладацькій дидактиці, яка досі не викладалася ні в освіт- ніх програмах підготовки перекладачів, ні в програмах підготовки та підвищення кваліфікації викла- дачів. Перспективи подальших наукових пошуків у цьому напрямі полягають у проєктуванні та розро- бленні з урахуванням сучасних досягнень у науці та практиці перекладу змістового наповнення такої програми та впровадження її у закладах вищої освіти, які цього потребують.

Посилання

1. Зінукова Н.В. Методична система навчання студентів магістратури усного перекладу у зовнішньоекономічній сфері (на матеріалі англійської та української мов) : дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.02 ; Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2018. 500 с.
2. Панов С.Ф. Теоретико-методичні основи професійної підготовки технічних перекладачів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.04 ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2017. 42 с.
3. Плахотнюк Г.М. Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів у фаховій підготовці : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 ; Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2018. 314 с.
4. Сімкова І.О. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх перекладачів до здійснення усного двостороннього науково-технічного перекладу : дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.04 ; Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Київський національний авіаційний університет. Київ, 2018. 539 с.
5. Тарасенко Р.О. Теоретичні і методичні засади формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» ; 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2017. 40 с.
6. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад». Вінниця : Нова Книга, 2013. 376 с.
7. Albir A.H. Researching Translation Competence by PACTE Group. Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2017.
8. Díaz Cintas J. The Didactics of Audiovisual Translation. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2008.
9. European Master’s in Translation (EMT) – EMT Competence Framework, 22 May 2017. URL: https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masterstranslation-emt/european-masters-translation-emtexplained_en (дата звернення: 10.04.2021).
10. Gambier Y. Impact of Technology on Translation and Translation Studies. Russian Journal of Linguistics. 2019. № 23 (2). Р. 344–361.
11. Gile D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam : John Benjamins Publishers, 1995.
12. Gouadec D. Position paper: notes on translator training. Innovation and E-Learning in Translator Training. Tarragona : Universitat Rovira i Virgili, 2003.
13. Kelly D. A Handbook for Translator Trainers: A Guide to Reflective Practice. Manchester : St. Jerome. 2005.
14. Kelly D. Training the Trainers: Towards a Description of Translator Trainer Competence and Training Needs Analysis. Traduction, terminologie, rйdaction. № 21 (1). Р. 99–125.
15. Kiraly D. Pathways to Translation. Pedagogy and Process. Kent (Ohio) : Kent State University Press, 1995.
16. Lara Plaza C. The competence paradigm in education applied to the multicomponent models of translator competences. Journal of Translator Education and Translation Studies. 2016. Vol. 1. Issue 2. Р. 4–19.
17. Orlando M. Training and educating interpreter and translator trainers as practitioners-researchers-teachers. The Interpreter and Translator Trainer. 17 August 2019. URL: https://doi.org/10.1080/1750399X.2019.1656407 (дата звернення: 10.04.2021).
18. Brander de la Iglesia M., Opdenhoff J.-H. Retour interpreting revisited: tuning competences in interpreter education. Current Trends in Translation Teaching and Learning. 2014. Vol. 1. Р. 4–43.
19. Pöchhacker F. Introducing Interpreting Studies. London and New York : Routledge, 2004.
20. Robinson D. Becoming a Translator. An Introduction to the Theory and Practice of Translation. 2nd edition. London and New York : Routledge, 2007.
21. Sdobnikov V., Shamilov R., Shlepnev D. The Basic Requirements to Translator Trainers Competence. The European Proceedings of Social and Behavioral Sciences. 2020. Vol. LXXXVI–WUT. URL: https://www.researchgate.net/publication/343401553_The_Basic_Requirements_To_Translator_Trainers_Competence (дата звернення: 10.04.2021).
22. Bnini Ch. Didactics of Translation. Text in Context. Cambridge Scholars Publishing, 2016.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
104-112
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ