ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ

Ключові слова: гуманітаризація, мовна особистість, військова освіта, гуманітарна освіченість, модернізація, гуманітарне освітнє середовище

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми гуманітарної підготовки майбутніх офіцерів під час навчан- ня у військових закладах вищої освіти, проаналізовано залежність досліджуваного процесу від загаль- ного стану модернізації системи вищої професійної освіти та інших обставин соціальної та військової практики. Професійна діяльність сучасних офіцерів є багатофункціональною, полізмістовою за своєю сутністю, є ареною взаємодії безлічі чинники, взаємодії людей, утвердження всебічного співробітни- цтва. Мета статті полягає у виявленні напрямів модернізаційних перетворень гуманітарної підготов- ки майбутніх офіцерів у вищій військовій школі. Методологічний складник дослідження базується на комплексі теоретичних методів, які взаємозбагачують та взаємодоповнюють один одного, серед яких слід назвати історико-педагогічний, системно-структурний, термінологічний, факторний і порівняль- но-теоретичний аналіз, метод систематизації отриманих результатів. Гуманітарна підготовка, здійснювана в інтересах особистості, держави й суспільства, інтегрує завдання освіти, самоосвіти, виховання та самовиховання майбутніх офіцерів, а також механізми формування у них компетентностей і такого способу мислення, які забезпечують єдність гуманітар- них знань і гуманістичної поведінки, прагнення та вміння співвідносити власні службові та особисті інтереси з гуманістичними нормами. Основи модернізації гуманітарної підготовки майбутніх офі- церів розглянуто як упорядковану оптимальну сукупність гуманістичних стратегій, умов, суб’єктів, методів і засобів, що забезпечують збіг досягнутих результатів з поставленими цілями формування майбутніх офіцерів соціально-професійних компетентностей і гуманістичних якостей, які задають життєві сенси та державно-патріотичні підстави служіння Батьківщині. Встановлено, що модер- нізаційні перетворення гуманітарної складової частини освітнього процесу нерозривно пов’язані з творчою інноваційною діяльністю професорсько-викладацького складу військових закладів вищої освіти, їхнім умінням проєктувати та створювати відповідне гуманітарне освітнє середовище, зба- гачувати зміст навчання й виховання майбутніх офіцерів новими ідеями, досвідом практичної діяль- ності військ.

Посилання

1. Бабіч О. Формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 ; Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2018. 269 с.
2. Бойко С. Досвід і проблеми гуманітарної освіти офіцерських кадрів. Сучасна війна: гуманітарний аспект : матеріали науково-практичної конференції, 30 червня 2017 року. Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2017. С. 203–206.
3. Ковальчук І. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих військових навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 ; Житомирський державний університет ім. І. Франка. Житомир, 2018. 142 с.
4. Лесик Г. Методологічні особливості соціально-гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України. Молодий вчений. 2016. Вип. 12.1. С. 453–458.
5. Маслак Л. Основні етапи та принципи формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера. Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В. Каразіна. 2008. Вип. 3. С. 143–149.
6. Мовна комунікація в діяльності сил охорони правопорядку: теоретичні засади галузевої комунікації : монографія / ред. Л. Пелепейченко. Харків : АВВ МВС України, 2009. 272 с.
7. Ортинський В., Ряшко В. Актуальні проблеми виховання курсантів у вищих навчальних закладах системи МВС України : навчально-методичний посібник. Львів, 2016. 272 с.
8. Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти : Наказ Міністерства оборони України від 5 березня 2020 року № 250/34533. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34533.html (дата звернення: 03.04.2021).
9. Селіванова О. Мовна професійна компетентність майбутнього військового керівника як історична необхідність сучасного навчального процесу. Studia Methodologica. 2011. Вип. 33. C. 59–64.
10. Соколовська К. Українська мова та її втілення у військовому середовищі. Народна армія. 2005. 17 листопада.
11. Ягупов В. Військова психологія : підручник. Київ : Тандем, 2004. 656 с.
12. Янковець А. Використання аудіо- і відеоматеріалів з інтернет-ресурсів для навчання професійно-орієнтованого аудіювання у військових навчальних закладах. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2019. Вип. 1. С. 215–222.
13. Kuzmenko V., Pakulova Т., Nagorna Yu. Teaching the humanities to future law enforcement officers. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 214–218.
14. Rong-zheng L. On Ideological Education of Bordercontrol Forces of Public Security Guided by Service Function. Journal of Chinese People’s Armed Police Force Academy. 2014. Vol. 11. P. 53–56.
15. Owens G. The Model in “Universities Quarterly”. Universities Quarterly, Higher education and society. 2015. Vol. 25 (1). Р. 117–129.
16. Hao X., Yin-shan L. On Optimizing the Identity Education Environment of the Chinese Dream for the Young Officers and Soldiers of Border-control Forces of the Public Security. Journal of Chinese People’s Armed Police Force Academy. 2015. Vol. 3. P. 30–34.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
113-119
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ