ІННОВАЦІЯ «ФІШБОУН» У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Ключові слова: науково-дослідницька компетентність, наукова етика, мовна культура, науковий продукт

Анотація

У дослідженні проаналізовано проблему формування академічної доброчесності у сучасних випус- кників закладів вищої освіти. Мета статті полягає в аналізі інноваційних засобів формування академічної доброчесності майбут- ніх фахівців морської галузі. У процесі дослідження застосовано методи аналізу, синтезу, узагальнення. Результати наукового пошуку дали змогу визначити трактування ключової категорії наукового дослідження «академічна доброчесність» у контексті державно-нормативних документів, які декла- рують вимоги до освітнього процесу у вищій школі. Акцентовано увагу на тому, що в системі другого (магістерського) рівня вищої освіти домінує стратегія розвитку дослідницьких навичок майбутнього фахівця. Продукування нових знань набуває нових форм, адже здобувачі освіти не тільки опановують фахові курси, але й працюють над власними науковими проєктами, зокрема кваліфікаційною роботою, науковою статтею, доповіддю на попередньому захисті та на захисті дослідження, студентських нау- кових читаннях, у дискусіях, наукових студіях. У статті підкреслено, що, враховуючи професійні мож- ливості здобувачів освіти РВО «Магістр» та траєкторію дуальної освіти у вищій школі, в подальшому вони можуть викладати окремі фахові курси. Відповідно, набуті знання, уміння й навички сприятимуть формуванню професійно-методичних компетентностей (вмінню методично, грамотно організовува- ти освітню діяльність, працювати з науковими текстами та науковими джерелами тощо), допоможуть у роботі та спілкуванні в колективі (як у сталому, так і в змінному), соціальній адаптації, допоможуть створити навколо себе сприятливу емоційну атмосферу. Логіка дослідження підтверджує необхідність практичного спрямування освітнього процесу в аспект розвитку наукового мовлення здобувачів освіти. Відзначено, що засобом інноваційної страте- гії «Фішбоун» здобувачі – майбутні фахівці морської галузі ефективно опановують важливі категорії, що дають змогу уникнути плагіату у власних текстах (кваліфікаційні роботи, курсові проєкти, наукові статті, доповіді, відгуки тощо). У статті репрезентовано вправи й завдання, які практико-орієнтовані на опанування параметрів наукової ідентифікації ORCID, DOI, h-індекс автора тощо. Висновки. У процесі наукового пошуку обґрунтовано потребу розвитку та вдосконалення науко- вої етики магістрантів – майбутніх фахівців морської галузі в процесі формування академічної добро- чесності; репрезентовано методику застосування стратегії «Фішбоун» в освітньому процесі майбутніх морських фахівців.

Посилання

1. Нагрибельна І. Методична інноватика в навчанні початкового курсу української мови. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Т. 6. № 27. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 110–113.
2. Семеног О., Земка О. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика : монографія. Суми : Ніко, 2014. 254 с.
3. Лист МОН України від 23 жовтня 2018 року № 1/9-650 щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text (дата звернення: 24.02.2021).
4. Про Освіту : Закон України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (дата звернення: 24.02.2021).
5. Vitiuk V., Danyliuk O. Primary school students’ orographic literacy: psychological factors. Pedagogy, Psychology and Sociology. 2016. № 11. Vol. 8. P. 7–10.
6. Shabarina М., Verbytska К., Vitiuk V., Shemchuk V., Saleychuk E. Development of Pedagogical Creativity of Future Teachers of Primary School By Means of Innovative Education Technologies. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020. Vol. 12. Issue 4. ISSN: 2066-7329 | e-ISSN: 2067-9270. No. 2. P. 32–41.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
120-125
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ