ОСВІТНЯ ІННОВАТИКА ЯК ЗВ’ЯЗОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: інноватика, інноваційні моделі, педагогічна інноватика, освітнє середовище, педагогічні нововведення

Анотація

У статті розглянуто інноватику у сфері освіти через синтез теорії та практики як галузь наукового знан- ня. Зауважується, що освітня інноватика націлена на пошук найбільш дієвих методів передачі інформації від вчителя до учня, у сфері освіти вона спирається в першу чергу на педагогіку і психологію; інноватика у сфері освіти сприймається як галузь наукового знання, що досліджує освітній процес і методи його втілення в життя. Педагогічна інноватика включає в себе вчення про нерозривний взаємозв’язок таких компонентів інноваційного процесу, як: розробка освітніх нововведень, їх тестування та впровадження, застосування на практиці і поширення; предметом педагогічної інноватики вважають сукупність засобів і закономірностей в області розробки і впровадження педагогічних нововведень в освітніх установах. У статті проаналізовано ряд понять, зокрема: «інноватика», «інноваційна людина», «освітня інновати- ка». Так, поняття «інноваційна людина» тлумачиться як особа такого соціально-культурного розвитку, яка здатна творчо працювати, бути конкурентноспроможною в умовах сьогодення. Звертається увага на проблеми формування інноваційних моделей навчання у вищій школі. Взято до уваги запропоновану нау- ковцями модель інноваційного навчання у вищій школі, яка передбачає: активну участь студента у про- цесі навчання; можливості прикладного використання знань у реальних умовах; наведення концепцій і знань у найрізноманітніших формах, а не тільки у текстовій; підхід до навчання як до колективної, а не індивідуальної діяльності; зміщення акценту на процес навчання, а не на запам’ятовування інформації. У статті звертається увага на потрактування дефініції «інновація педагогічна». Інновація педагогічна – це цілеспрямована зміна, що вносить в освітнє середовище нововведення, які поліпшують характеристики окремих частин, компонентів і самої освітньої системи в цілому; процес освоєння нововведення; пошук ідеальних методик і програм, їх впровадження в освітній процес і їх творче переосмислення. Зауважуєть- ся, що інноваційні процеси в системі освіти сприймаються як керовані процеси створення, сприйняття, оцінки, освоєння і застосування педагогічних нововведень. Наводиться класифікація педагогічних інно- вацій, зокрема: за видами діяльності; за характером внесених змін; за масштабом внесених змін; за масш- табом використання; за джерелом виникнення.

Посилання

1. Бусел В. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 375 с.
3. Дубасенюк О.А. Інноваційні навчальні технології – основа модернізації університетської освіти. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін : Зб. наук.-метод праць / За ред. О.А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ, 2004. С. 3–14.
4. Инноватика в образовании. 2014. URL : https://www.slideshare.net/sed49/innovatika-v-obrazovanii.
5. Козак Л.В. Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі. Освітологічний дискурс. 2014. С. 95–107. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_1_11.
6. Легенький М.І. Інноваційні технології у сфері освіти : організаційно-правовий аспект. Право та інновації № 1(17). 2017. С. 103–110. URL : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/218.pdf.
7. Нікула Н.В. Управління інноваційною діяльністю закладів загальної середньої освіти в контексті впровадження концепції «Нова українська школа». Випуск 22. Т. 4. 2020. C. 201–205.
8. Объект и предмет педагогической инноватики. 2020. URL : https://viafuture.ru/sozdanie-startapa/pedagogicheskaya-innovatika.
9. Перспективи впровадження інноваційних форм освіти в Україні. 2020. URL : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-08/karpenko-2ce3f.pdf.
10. Попова О. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ столітті. Харків : ОВС, 2001. 256 с.
11. Примеры педагогической инноватики. URL : https://viafuture.ru/sozdanie-startapa/pedagogicheskaya-innovatika.
12. Ткаченко Тетяна. 12 інноваційних технологій в освіті: що українцям можна запозичити простозараз. 2020. URL : https://osvitoria.media/experience/12-innovatsijnyh-tehnologiyi-v-osviti-shho-ukrayintsyammozhna-zapozychyty-prosto-zaraz/.
13. Фурман А.В. Методологічний аналіз систем розвивального навчання. Педагогіка і психологія. 1995. № 1.
14. Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема. Психологія і суспільство. 2001. С. 105–144.
15. Юсуфбекова Н.Р. Тенденции и законы инновационных процессов в образовании. Новые исследования в педагогических науках. Москва, 1991. Вып. 2(58).
16. Ярошик Я.В. Інноваційні технології в системі освіти України. URL : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/218.pdf.
17. A Memorandum on Lifelong Learning. Commission of the european communities. URL : http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf.
18. Botkin J. W. No Limits to Learning. A Report to the Club of Rome / J.W. Botkin, M. Elmadjra, M. Malitza. Oxford etc. 1979. Р. 25–30.
Опубліковано
2021-11-15
Сторінки
7-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ