ВІД ТЕКСТОЦЕНТРИЗМУ ДО ДИСКУРСОЦЕНТРИЗМУ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Ключові слова: дискурс, іноземні студенти, кліпове мислення, текст, мовна підготовка

Анотація

У кінці ХХ – на початку ХХІ століть у теорії та практиці навчання української мови як іноземної склалася традиція опори на текст і врахування принципу текстоцентризму на всіх ланках вибудови сис- теми мовної підготовки. Але спостереження за розвитком теорії мовної комунікації та дискурсології, аналіз і узагальнення сучасних лінгводидактичних досліджень дозволили авторці порушити проблему переорієнтування сучасної методики навчання української мови як іноземної на дискурсоцентризм. У запропонованій статті наведено обґрунтування зазначеної тези на основі синтезу лінгвістичних і методичних досліджень феномену дискурсу та систематизації визначальних рис когнітивних осо- бливостей нового покоління іноземних студентів, яке кардинально відрізняється від усіх попередніх. Авторкою описано поняття дискурсу як синтезу когнітивних, мовних і позамовних чинників, з’ясова- но його значення для мовної підготовки іноземців. Іноземні студенти українських ЗВО, залучаючись до дискурсів у процесі навчання української мови як іноземної, мають розвинути вміння адекватного сприйняття, розуміння та інтерпретації мовно-мовленнєвих продуктів іноземного для них лінгвокуль- турного середовища, а також одночасно сформувати вміння мовно-мовленнєвого кодування шляхом створення власних комунікативно відповідних дискурсів засобами іноземної (української) мови. Також у статті описано ознаки когнітивного типу кліпового мислення, що є психологічним чинником звернення до дискурсу в українській лінгводидактиці. За спостереженнями авторки, глобальність вірту- ального педагогічного середовища нівелює національно марковані когнітивно-пізнавальні характеристи- ки, тому кліпове мислення на даному, початковому, етапі дослідження цього феномену можна вважати універсальним. Підсумком розмірковувань став опис вимог до навчального контенту, який відповідав би особливостям такого типу мислення; визначено переваги зосередженості на дискурсі у процесі створен- ня системи навчання української мови як іноземної для студентів-нефілологів. Подальше розроблення та застосування принципу дискурсоцентризму в теорії та практиці навчання української мови як інозем- ної дозволить оновити всі елементи системи мовної підготовки відповідно до нових, не лише текстових, форматів вербально-комунікативної взаємодії та когнітивних потреб нового покоління студентів.

Посилання

1. Кушнір І.М. Соціокультурна компетентність у структурі компетентнісної моделі міжкультурної мовної особистості іноземного студента. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Харків, 2009. № 15. С. 89–95.
2. Бакум З.М. Текстоцентризм у сучасній системі принципів навчання української мови. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Херсон : ХДУ, 2006. Вип. 47. С. 91–94.
3. Пентилюк М.І., Окуневич Т.Г., Мунтян С.В. Сучасні підходи до навчання української мови майбутніх учителів-словесників у контексті ідей нової української школи. Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгводидактики : монографія / за ред. Е. Палихати, О. Петришиної. Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. С. 43–56.
4. Ушакова Н.І., Тростинська О.М., Кушнір І.М. Становлення і розвиток методики мовної підготовки іноземних студентів класичного університету частина 1. навчання студентів немовних спеціальностей. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Харків, 2021. Вип. 38. С. 205–235.
5. Швець Г.Д. Теорія і практика навчання української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей : могнографія. Київ : Фенікс, 2019. 529 с.
6. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ: Академія, 2004. 342 с.
7. Alsoraihi Maha H. Bridging the Gap between Discourse Analysis and Language Classroom Practice. English Language Teaching. 2019. Vol. 12. № 8. P. 79–88. DOI: doi.org/10.5539/elt.v12n8p79
8. Ayana A. Kartabayeva, Altynai A. Zhaitapova. The Role of Discourse in Teaching Intercultural Professional Communication. International Journal of Environmental & Science Education. 2016, Vol. 11, №. 12, 5209–5220.
9. Безугла Л.Р., Бондаренко Є.В., Донець П.М. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : монографія. Харків : Константа, 2005. 356 с.
10. Hazrati Alireza. Intercultural Communication and Discourse Analysis: The Case of Aviation English. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 192. P. 244–251. DOI: doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.035
11. Li Wei, Angel M. Y. Lin. Translanguaging classroom discourse: pushing limits, breaking boundaries. Classroom Discourse, 2019. 10:3-4, 209-215. DOI: 10.1080/19463014.2019.1635032
12. Kushnir I., & Zozulia I., & Hrytsenko O., & Uvarova T., & Kosenko I. Means of visualization in teaching ukrainian as a foreign language to modern students with clip way of thinking. Laplage em Revista. 2021. Extra-D (7). P. 127–136. DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-D1078p.127-136 (дата звернення: 02.07.2021).
13. Струтинська О.В. Особливості сучасного покоління учнів і студентів в умовах розвитку цифрового суспільства. ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University. 2020. № 9. С. 145–160. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/326/349 (дата звернення: 16.05.2021).
14. Kornuta O., Pryhorovska T., Potiomkina N. Clip Thinking and Clip Perception: Teaching Methods Aspect. Electronic scientific professional publication “Open educational eenvironment of modern University”. 2017, (3), p. 75–79. DOI: doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.7579.
15. Rosen L. Disorder: Understanding Our Obsession with Technology and Overcoming Its Hold on Us. New Yorkт : Palgrave Macmillan, 2012.
16. Wheeler S. Just how far can they go? Learning with ‘e’s. Blog. 2013. URL: http://www.steve-wheeler.co.uk/2013/05/just-how-far-can-they-go.html (дата звернення: 20.05.2021).
17. Дроздова І. Текст і дискурс у формуванні україномовного професійного мовлення студентівнефілологів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2010. № 22 (209). Ч. І. С. 102–109.
18. Синчак О. Дискурс-аналіз як методологічне підґрунтя для розробки підручника з української мови як іноземної. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2014. Вип. 10. С. 203–210.
19. Єщенко Т.А. Роль тексту і дискурсу у формуванні професійного мовлення студентів технічних спеціальностей. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія, соціологія. 2013. № 1 (13). С. 217–222.
Опубліковано
2021-11-15
Сторінки
21-27
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ