ВЕКТОРИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ

Ключові слова: естетичне виховання, естетичне середовище, взаємодія, вектори взаємодії, заклад загальної середньої освіти, заклад позашкільної освіти, підлітки

Анотація

У положеннях наукової статті автор розкриває особливості взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків. Науковець пропонує розроблені й апробо- вані вектори взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків, які діють в естетичному середовищі. Вектори взаємодії спрямовані на досягнення означеної мети – естетичного виховання підлітків і в якій передбачається прямо або опосередковано залучення до освітньо-виховного процесу суб’єктів педагогічної взаємодії. Розроблені вектори порушують суб’єкт-суб’єктні відносини у закладах загальної середньої освіти, указує суб’єкт-суб’єктні відносини у закладах позашкільної освіти, поєднує (інтегрує) суб’єкт-суб’єк- тні відносини у означених закладах. Вектори дозволяють прослідкувати взаємозв’язки між усіма суб’єктами освітньо-виховної діяльності й навколишнім середовищем (природа, архітектура, вироб- ництво, інтернет тощо), взаємозв’язки з іншими інституціями (суб’єктами та об’єктами) (творчі об’єднання, спілки, музеї, філармонії, театри, студії, галереї, виставки, фотогалереї, парки культури та відпочинку, громадські організації, бібліотеки, інтернет-кафе тощо), підтримувати суб’єкт-об’єктні та суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини в естетичному вихованні підлітків. Проаналізовано й уточнено наукову дефініцію «естетичне середовище взаємодії», яку автор трак- тує як педагогічно організоване виховне середовище, в якому відбувається динамічна педагогічна дія, співпраця суб’єктів педагогічної взаємодії. Суб’єктами взаємодії є заклади загальної середньої освіти, заклади позашкільної освіти, суб’єкт-об’єктні відносини інших інституцій. Ці відносини підтримують складний взаємозв’язок суспільних явищ-систем загальної середньої та позашкільної освіти і уможли- влюють естетичне виховання підлітків, розвиток суспільства, виконання соціального замовлення тощо.

Посилання

1. Вплив кольорів на душевний стан людини. URL: http://smerfero.com (дата звернення: 20.07.2021)
2. Мамонтов Я.А. Проблема эстетичного воспитания. Москва : Прометей, 1990. 228 с.
3. Міщик Л.І. Теорія і практика професійної підготовки соціального педагога : Монографія. Глухів : ГНПУ імені Олександра Довженка. 2011. 116 с.
4. Мурманцева Т.К. Создание культурно-эстетической среды в образовательной системе : Школа с углублен. изуч. предметов художественно-эстетического цикла : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Саратов, 1998. 194 с.
5. Нечволод Л.І. Сучасний словник іншомовних слів. Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. 768 с.
6. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа : Обобщение опыта учебно-воспитательной работы в сельской средней школе. 2-е изд. Москва : Просвещение, 1979. 393 с.
7. Тарасенко Г. Щоб серце відгукнулось на красу : Середовищний підхід до організації освітнього процесу. Дошкільне виховання. 2015. № 6. С. 10–15.
8. Item J. The art-color. URL: http://void.net.ua/itten/#after (дата звернення: 20.07.2021)
9. Sepanmaa Y. The Beauty of Environment. A General Model for Environmental Aesthetics. Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1986. 184 p.
Опубліковано
2021-11-15
Сторінки
42-48
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ