ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Ключові слова: професійна майстерність, організаційно-педагогічні умови, методологічні засади, чинники професійного зростання

Анотація

У статті зроблено спробу обґрунтувати організаційно-педагогічні умови розвитку професійної май- стерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів. Представлено результати дослідження сформованості означеної якості, окреслено актуальні чинники стимулювання процесу професійного зростання педагога. Узагальнення теоретичного і практичного аналізу проблеми дослідження показує, що значна частина викладачів має недостатню психолого-педагогічну підготовку, не виявляє бажання вдосконалювати свою майстерність, їхня самоосвіта носить несистемний характер і не є досить вмоти- вованою. Професійна майстерність нами розглядається як високе мистецтво здійснення вмотивованої навчально-виховної діяльності на основі засвоєної системи знань, умінь і навичок, особистісних яко- стей і педагогічного досвіду, яке виявляється в комплексному розв’язанні завдань освіти, виховання і розвитку на рефлексивному підґрунті. Як засвідчують результати нашого дослідження, «професійне зростання відбувається за умов наявності сукупності знаннєвих, технологічних і ментальних сутнос- тей, які в синхронній інтеграції забезпечують якісне оволодіння системою відповідних знань, навичок, мотивацію, здатність до професійного самовдосконалення» (Андрієвський, 2014). Безумовно, реалі- зувати якісні показники можна в умовах спеціально створеного навчально-пізнавального середовища. Кожний ЗВО, факультет, кафедра мають свої ресурси, які можна запропонувати науково-педагогічним працівникам для вдалої самореалізації, формування траєкторії професійного зростання (майстерності). Матеріали дослідно-експериментальної роботи з проблеми розвитку професійної майстерності викладача ЗВО дозволяють стверджувати, що обов’язковою умовою реалізації професійних якостей викладача є запровадження низки чинників, зокрема таких, як: створення необхідного методологічно- го та інформаційно-освітнього середовища; оптимізація потенційних можливостей навчальних дисци- плін та психологізації освітнього процесу на заняттях; урахування в практиці викладання нових вимог щодо організації навчання здобувачів вищої освіти; раціональне поєднання традиційних та інновацій- них методів; наукове, методичне й психологічне забезпечення процесу професійного вдосконалення майбутнього педагога в освітньому просторі ЗВО; реалізація системи мотивування до професійного самозростання; врахування середовищного фактору; здійснення діагностики стану і якості професійної діяльності викладачів (feedback). Використання результатів такого вивчення дозволяє виявити причини та обґрунтувати ефективні шляхи підвищення професійного рівня як кожного з педагогів, так і профе- сорсько-викладацького колективу в цілому у відповідності із сучасними вимогами.

Посилання

1. Андрієвський Б.М. Структурно-функціональна модель розвитку професійної майстерності викладача. Педагогічні науки : зб. наук. праць. 2015. № 67. С. 222–228.
2. Вища школа в Україні : навчальний посібник / за ред. В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко. Київ : Знання, 2005. 327 с.
3. Кондрашова Л.В. Педагогика высшей школы: проблемы, поиски, решения : монографический очерк. Кривой Рог : ГНУ им. Богдана Хмельницкого, 2014. 399 с.
4. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь / под ред. В.И. Бородулина и др. Москва : Большая Российская энциклопедия, 2003. 912 с.
5. Педагогічна майстерність : підручник. І.А. Зязюн та ін. ; за ред. І.А. Зязюна. 3-тє видання, допов. і переробл. Київ : СПД Богданова А.М., 2008. 376 с.
6. Пинзеник О.М. Підвищення педагогічної майстерності викладача у процесі його самовдосконалення. Імідж сучасного педагога: науково-практичний освітньо-популярний часопис. 2008. № 56. С. 32–34.
Опубліковано
2021-11-15
Сторінки
49-53
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ