ПРОЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ

Ключові слова: проєкт, метод проєктів, проєктні технології навчання, інтелектуально-творчі проєктні технології навчання, розвиток інтелектуально-творчих здібностей, майбутні педагоги- музиканти, процес професійної підготовки, заклад вищої освіти мистецького спрямування

Анотація

З метою розкриття зазначеного феномену у статті проаналізовано такі поняття, як «проєкт», «метод проєктів», «проєктна технологія навчання» з позицій різних підходів науковців. Визначено, що про- єктні технології навчання – це науково та методично обґрунтований процес досягнення прогнозова- них результатів, спрямований на оптимальний розвиток інтелектуально-творчих здібностей майбутніх фахівців, що передбачає системне планування цього процесу, його змістовне наповнення та поетапне управління із застосуванням на практиці. Обґрунтовано можливості використання в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів-му- зикантів серед сучасних інтерактивних музично-педагогічних технологій інтелектуально-творчих проєктних технологій навчання, що засновані на навчально-пізнавальному матеріалі музичного мисте- цтва, залученні концепцій розвивального навчання, інтелектуально-творчому змістовому наповненні, а також урахуванні актуальних потреб професійної освіти. Основу інтелектуально-творчих проєктних технологій навчання складає інтелектуально-творча проєк- тна діяльність студентів, заснована на взаємодії із викладачем. Така діяльність забезпечує набуття студен- тами фахових знань та вмінь, що найбільше відповідає парадигмі особистісно-орієнтованої освіти, а також сприяє активізації процесу розвитку інтелектуально-творчих здібностей майбутніх педагогів-музикантів. Практична реалізація інтелектуально-творчих проєктних технологій навчання може відбуватися шляхом реалізації різних типів проєктів: пошуково-дослідницьких, художньо-творчих, медіа-освіт- ніх, сутність яких розглянуто у дослідженні. Організація пошуково-дослідницьких проєктів передба- чає заздалегідь визначені певні етапи роботи, обмірковану структуру, мету, актуальність дослідження, соціальну значущість, методи, у тому числі експериментальні методи обробки результатів. Худож- ньо-творчі проєкти ґрунтуються на обраній концепції, змістовому матеріалі, що заснований на навчаль- но-пізнавальному матеріалі художньої культури та різних видів мистецтв: музичного, образотворчого, театрального тощо. Медіа-освітні проєкти ґрунтуються на медійних формах і засобах створення інте- лектуально-творчого продукту та його функціонування. З метою перевірки гіпотези про позитивний вплив проєктних технологій навчання на розвиток інте- лектуально-творчих здібностей майбутніх педагогів-музикантів у межах експериментального дослі- дження розроблено спецкурс «Проєктні технології навчання з розвитку інтелектуально-творчих зді- бностей майбутніх педагогів-музикантів».

Посилання

1. Горбенко С.С. Навчально-наукова діяльність студентів з методики музичного виховання: навчально-методичний посібник. Київ : Освіта України, 2010. 180 с.
2. Елькін М.В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Київ, 2005. 20 с.
3. Коберник О.М. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні : навчально-метод. посібник. Тернопіль-Умань, 2007. 208 с.
4. Коваль Т.І., Кочубей Н.П. Інтерактивні технології навчання іноземних мов. Наукові записки ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2011. № 7. С. 160-163.
5. Лисенко Л.О. Метод проекту як пріоритетний напрям розвитку творчого потенціалу учнів ВНЗ. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/53036369.pdf (дата звернення: 05.08.2021).
6. Любчак Н.М. Проектні технології: сутність та особливості використання у навчальному процесі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2014. Вип. 122. С. 144–150.
7. Масол Л. М. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання: метод. посіб. Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. 178 с.
8. Педагогічний словник / за ред. дійсного члена АПН України М.Д. Ярмаченка. Київ: Педагогічна думка, 2001. 516 с.
9. Риженко О. В. Підготовка майбутнього викладача філологічних дисциплін до професійного самовиявлення в процесі магістерської підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Кропивницький, 2020. 20 с.
10. Сілакова Т.Т. Проектні технології підготовки студентів. Вісник Національного авіаційного університету. Зб. наук. праць. Педагогіка. Психологія. 2017. № 11. С. 153–158.
11. Тенюкова Г.Г., Хрисанова Е.Г. Применение метода проектов в музыкальном обучении и воспитании школьников. Современные проблемы науки и образования. Педагогические науки. 2019. № 2. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28673 (дата звернення: 29.09.2021).
12. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти : підручник. Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2014. 528 с.
Опубліковано
2021-11-15
Сторінки
61-68
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ