ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ПОЛЬЩІ

Ключові слова: освітній менеджмент, керівник закладу освіти, управління освітою, підготовка менеджерів освіти, децентралізація освіти

Анотація

Одним із пріоритетних напрямків модернізації освітньої системи в Україні за часів незалежності є децентралізація, що свідчить про розвиток галузі на демократичних засадах. Як наслідок, сьогодні заклади освіти мають високий рівень автономії стосовно різних аспектів діяльності – від підготов- ки, прийняття та виконання внутрішніх документів, які регулюють освітній процес та спрямовують вектор розвитку закладу (наприклад, статут, стратегію розвитку, положення по освітній процес тощо) до проведення самооцінювання діяльності. Наразі заклади освіти мають управлінську та фінансову автономію, що дозволяє створити демократичний простір в освітній галузі, де рішення приймають ті, кого безпосередньо стоються його наслідки. У таких умовах роль керівника закладу освіти є ключо- вою у впровадженні освітніх реформ на місцях, він є транслятором модернізаційних змін у щоденну роботу. Підвищується не тільки автономія та розширення повноважень керівника навчального закладу, а й посилюються вимоги до професійної підготовки управлінських кадрів, їхніх знань, умінь та ком- петентностей. Впровадження нових стратегій і концепцій, необхідність здійснення освітнього, фінан- сового менеджменту, планування і моніторингу діяльності у ринкових умовах, впровадження інфор- маційно-комунікативних технологій, застосування технологій віддаленого навчання вимагають від керівника набуття нових професійних компетенцій. Виклики, з якими стикається менеджер освіти під час організації роботи в умовах пандемії, необхідність швидкого реагування на мінливі та непередба- чувані зовнішні умови потребують гнучкості та швидкості управлінських рішень. Модернізація освіти за часів незалежності України зумовила потребу у спеціальній підготовці керівних кадрів та направи- ла фокус вчених педагогів й управлінців на вивчення питання підготовки менеджерів освітньої галу- зі. У контексті глобалізації та євроінтеграції актуальне вивчення підходів і досвіду зарубіжних країн, зокрема найближчого європейського сусіда – Польщі, але не скільки через територіальну близькість, скільки через подібність історичних умов, які проходили системи освіти у двох країнах на зламі ХХ– ХХІ століть. Оскільки процес децентралізації в Україні фактично ще знаходиться на етапі становлення, а система освіти в Польщі вже успішно реалізовує таку політику, об’єктом дослідження статті є підго- товка управлінських кадрів у галузі освіти Польщі. У статті розглянуто наукові та нормативні засади освітнього менеджменту в Польщі, визначено законодавчі вимоги до претендентів на керівні посади закладів освіти та проаналізовано базовий план курсу з управління освітою.

Посилання

1. Bottery M. The Ethics of Educational Management: Personal, Social, and Political Perspectives on School Organization. Cassell, 1992. 202 р.
2. Chrostowski А. Zarządzanie : teoria i praktyka / red. nauk. Andrzej K. Koźmiński. Warszawa, 2010. 791 s.
3. Majewski S. Tendencje zmian w systemie zarządzania oświatą w Polsce doby transformacji ustrojowej (1989-2004) Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne. 2005. № 15. S. 125–139. URL: https://bit.ly/2XTqjzY (дата звернення: 15.09.2021).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych / Dziennik Ustaw. 2009 № 184 poz. 1436. 2009. URL: https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2009/1436/text/I/D20091436.pdf (дата звернення: 15.09.2021).
5. Влодарска-Зола Л. Професійна підготовка майбутніх менеджерів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2010. 25 с.
6. Гриневич Л. Досвід децентралізації управління освітою у сучасній Польщі. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2003. Вип. 33. С. 15–18.
7. Менеджмент в освіті : підручник / за ред. проф. В. Крижка. Київ : Освіта України, 2020. 465 с.
8. Педагогіка / за ред. І.Ф. Прокопенка. Харків : Фоліо, 2015. 572 с.
9. Специфіка підготовки економістів і менеджерів у США та Польщі : Навчальний посібник / М.М. Палінчак та ін. Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2021. 198 с.
10. Хоружий Г. Вища освіта: соціальна природа, структура і функції. Полтава : Полтавський літератор, 2013. 308 с.
11. Шиян Р. Децентралізація освіти у Польщі: досвід для України. Київ. 2016. 44 с. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/112/2016-02-16-Poland.pdf (дата звернення 20.09.2021)
12. Юрчук Л. Тенденції децентралізації управління освітою в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. № 4. С. 276–283.
Опубліковано
2021-11-15
Сторінки
69-74
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ