АНАЛІЗ ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ДІАГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: діагностична компетентність, професійна компетентність, інтегральне оцінювання, структура діагностичної компетентності викладача іноземних мов ВВНЗ

Анотація

У статті розкрито сутність понять «діагностична компетентність» та «професійна компетентність», «педагогічна діагностика» та розглянуто модель діагностичної компетентності викладача іноземних мов вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ). Метою дослідження є аналіз досвіду розвитку діагностич- ної компетентності викладачів (ДКВ) іноземних мов в різних вищих військових закладах освіти та визна- чення позитивних та проблемних сторін ДКВ іноземних мов у системі військової освіти. Визначено поняття «діагностична компетентність викладача» як сукупність теоретичних та практичних прагнень викладача до реалізації діагностичної діяльності з метою вирішення фахових вимог та завдань. На думку авторів, діа- гностична компетентність (ДК) є обов’язковою та невіддільною складовою професійної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Остання, з одного боку, є наслідком їх діагностичної підготовленості, розу- мової, діяльнісної та особистісної діагностичної здібності, а з іншого, – фахової, суб’єктної та психологічної готовності до здійснення своєї діагностичної функції шляхом дотримання педагогічних засад та положень і творчого втілення в педагогічну діяльність новітніх та передових методів, методик, технологій та засо- бів педагогічного діагностування іншомовної комунікативної компетентності (ІКК) військових фахівців з опорою як на традиційні засади педагогічної діагностики, так і на сучасні математично-статистичні мето- ди та засоби ІКК. Науково обґрунтовано та проаналізовано принципи, критерії і показники ДК в системі військової освіти та їх вплив на розвиток діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Також визначено структуру ДКВ іноземних мов ВВНЗ та виділено її складові компоненти: когнітивний, ціннісно-мотиваційний, операційно-діяльнісний та рефлексивно корекційний. Сутність та властивості цих компонентів відтворюються в процесі педагогічної діяльності викладачів іноземних мов. У статті проана- лізовано досвід розвитку діагностичної компетентності викладачів (ДКВ) іноземних мов ВВНЗ, а саме: засоби та шляхи педагогічного моделювання розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ; необхідність впровадження технології інтегрального оцінювання розвиненості ІКК військових фахівців; впровадження та використання об’єктивних критеріїв і показників оцінювання розвиненості діа- гностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Авторами статті розглянуті проблемні питання щодо розвитку й підвищення точності визначення інтегральних оцінок розвиненості ІКК військових фахів- ців. Основна увага приділяється визначенню перспективи розвитку та використання ДК, беручи до уваги приклади її впровадження в навчальний процес у вищих військових закладах освіти України.

Посилання

1. Бандура Ю.Б. Значення самоосвіти та саморозвитку для розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у ВВНЗ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія «Психологія і педагогіка». Випуск 30, 2014, Київ. С. 12–15.
2. Битинас Б.П., Катаева Л.И. Педагогическая диагностика: сущность, функции, перспективы. Педагогика. 1993. № 2. С. 10–15.
3. Воєнна доктрина України. Затверджено Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015.URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015 (дата звернення: 14.11.2015)
4. Гац Г.О. Методика формування діагностичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 3. С. 18–20. URL: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2010-03/10ggoptt.pdf (дата звернення: 29.10.2015).
5. Дорофеева О.И. Формирование диагностической компетентности педагогов в процессе дополнительного профессионального образования: монография. Вологда : издат. центр ВИРО, 2013. 164 с.
6. Застело О.В. Розвиток діагностичної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Інститут Служби зовнішньої розвідки України. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2018.
7. Застело О.В., Ягупов В.В. Критерії діагностування розвиненості діагностичної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. Košice, Slovak Republic, 2018. Vol. 6, № 3. P. 159–164.
8. Ивутина Е.П. Формирование диагностической компетентности у студентов педагогических специальностей в процессе профессиональной подготовки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Вятский государственный гуманитарный университет. Киров, 2008. 172 с.
9. Мартиненко С.М. Формування діагностичних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи. Педагогіка вищої та середньої школи. 2012. Вип. 36. С. 26–31. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/PVSSh_2012_36_6.pdf. (дата звернення: 29.10.2016).
10. Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. – Київ, 1998. С. 13–14.
11. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VI. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 02.02.2017).
12. Про затвердження Концепції мовної підготовки особового складу ЗС України та Плану реалізації Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України : наказ Міністерства оборони України від 01.06.2009 р. № 267. Офіц. вид. Київ : МО України, 2009. 22 с.
13. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Стратегія від 25.06.2013 р. № 344/2013. Офіційний Вісник України. 2013. № 50. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 04.11.2015).
14. Yahupov V., Zastelo O., Svystun V., Korchynska N., Chorna O., Krykun V. Development of Foreign Language Teachers’ Diagnostic Competence in the System of Military Education, TEM Journal. Volume 9, Issue 3, Pages 1213–1220, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM93-49, August 2020. [in English]
Опубліковано
2021-11-15
Сторінки
89-96
Розділ
СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ