ВПЛИВ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ПРОГРАМИ НА СОМАТИЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ В НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ

Ключові слова: соматичне здоров’я, засоби, фізкультурно-оздоровча програма, навчально- реабілітаційний центр, діти зі складними порушеннями розвитку

Анотація

Стаття присвячена проблемі поліпшення соматичного здоров’я дітей зі складними порушеннями розвитку шляхом застосування фізкультурно-оздоровчої програми в умовах навчально-реабілітаційного центру. Мета роботи полягає у визначенні впливу засобів програми у дітей середнього шкільного віку зі складними порушеннями розвитку на рівень їх соматичного здоров’я. Матеріал дослідження та його методи: теоретичні методи дослідження (аналіз, синтез, індукція, дедукція); емпіричні (визначення рівня соматичного здоров’я); методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 90 дітей середнього шкільного віку зі складними порушеннями розвитку (порушення інтелекту та слуху). Результати. Апробована фізкультурно-оздоровча програма для учнів середнього шкільного віку зі складними порушеннями розвитку раціонально поєднувала вправи різної спрямованості, тривало- сті та інтенсивності з урахуванням індивідуальних можливостей дитини зі складними порушеннями розвитку, а також супутньої соматичної патології і показників факторного навантаження загального рівня фізичного здоров’я дітей. Реалізація фізкультурно-оздоровчої програми здійснювалася протягом дев’яти місяців і поділялася на три послідовні періоди: підготовчий, тренувальний та підтримувальний з виокремленням засобів і методів відповідно до періодів. Після застосування розробленої програми з використанням засобів оздоровчого фітнесу в умовах навчально-реабілітаційного центру у хлопчиків експериментальної групи низький рівень фізичного здоров’я було відзначено лише у 25% (було 60%), нижчий за середній – у 35% (було 40%), середній – у 40% (на констатувальному етапі педагогічного експерименту жодного випадку не було виявлено); у дівчат зазначені вище рівні розподілилися таким чином: 30% (було 60%), 40% (було 30%) та 30% (було 10%) відповідно. Висновки. Встановлено пози- тивний вплив розробленої фізкультурно-оздоровчої програми на рівень соматичного здоров’я дітей середнього шкільного віку на рівень їх соматичного здоров’я.

Посилання

1. Бобренко І.В. Розвиток просторового орієнтування у молодших школярів із складними порушеннями психофізичного розвитку: реалізація у навчальній програмі з фізичної культури. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. статей молодих вчених. 2011. Вип. 2. С. 23–32.
2. Глушенко К.О., Гладких Н.В. Актуальні проблеми навчання та виховання дітей з комплексними порушеннями розвитку в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Київ, 2014. Вип. 26. С. 52–57.
3. Лещій Н.П. Стан фізкультурно-оздоровчої роботи в сучасній практиці освітньо-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Педагогічні науки. 2020. № 1(30). С. 99–106.
4. Лещій Н.П. Теоретико-методичні основи фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку в умовах освітньо-реабілітаційного центру : монографія. Одеса : ПНПУ, 2020. 304 с.
Опубліковано
2021-11-15
Сторінки
97-101
Розділ
СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ