ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційний урок української мови, онлайновий урок української мови, структура дистанційного уроку, структурний блок дистанційного уроку

Анотація

Мета розвідки – дослідити процес трансформації структури сучасного уроку української мови в умовах дистанційного навчання. Для досягнення мети використано такі методи, як: аналіз наукової лінгводидактичної літератури, теоретичне осмислення й узагальнення наукових засад досліджуваної проблеми; спостереження за дистанційним освітнім процесом на уроках української мови в гімназіях і ліцеях, аналізування дистанційних уроків української мови. У результаті дослідження сформульовано дефініцію дистанційного уроку української мови як форми організації процесу онлайнового навчання української мови, що передбачає віддалену взаємодію вчителя й учнів у синхронному й асинхронному режимах із використанням дистанційних технологій. Запропоновано відрізняти цей різновид уроку від онлайнового відеоуроку української мови – ролику інформаційно-пізнавального характеру, що імітує процес навчання української мови в межах штучно створеного комунікативного простору. Визначено відмінні ознаки відеоуроку (ютуб-уроку) й дистанційного (онлайнового) уроку української мови за такими критеріями, як: доступність, адаптованість, тривалість, спосіб регламентування, зміст, режим проведення, наявність зворотного зв’язку. Виокремлено і охарактеризовано основні блоки дистанційного уроку української мови: інструктивний, моніторингово-діагностувальний, мотиваційний, інформаційний, комунікативно-консультаційний, узагальнювальний, контрольний, підсумковий. Спроєктовано універсальну модель дистанційного уроку української мови. Висновки. Структура дистанційного уроку української мови не є реплікацією структури традиційного уроку, оскільки залежить не тільки від теми, типу й мети дистанційного уроку, а й регламентована особливостями застосування цифрових технологій (інтерактивними онлайновими дидактичними ресурсами), адаптованого розкладу та медичними вимогами безпеки (правилами й нормами) щодо освітнього середовища для ЗЗСО. На відміну від традиційного уроку української мови, елементами дистанційного уроку є не етапи, а структурні блоки, змістове наповнення яких, з одного боку, є менш ситуативним порівняно з етапами традиційного уроку, з іншого – більш варіативним, ніж наповнення онлайнового відеоуроку української мови. Проведення дистанційних уроків у синхронному режимі тривалістю 40–45 хвилин призводить до перевантаження як здобувачів освіти, так і вчителів, а отже, окремі блоки дистанційного уроку залежно від змістового наповнення необхідно організувати у синхронному режимі, а інші – в асинхронному.

Посилання

1. Голуб Н. Розвивальний потенціал уроку української мови в ліцеї. Українська мова і література в школі. 2020. № 6. С. 4–8.
2. Корицька Г. Дидактико-методичне моделювання уроку української мови на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку дигітального навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2019. № 10. С. 141–150. URL: https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/16.pdf.
3. Корицька Г.Р. Використання ІКТ у шкільному курсі української мови. Матеріали V Міжнародного форуму «Особистість в освітньому просторі». 2014. № 1 (15). URL: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp15/1/koricka_tezi.pdf.
4. Корицька Г. Особливості навчання української мови учнів в умовах розвитку електронної лінгводидактики. Українська мова і література в школі. 2016. № 1. С. 14–17.
5. Корицька Г. Сучасний урок української мови в умовах розвитку хмароорієнтованих технологій. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2015. № 4 (57). С. 33–40.
6. Корицька Г. Шкільна мовна освіта в дигітальному вимірі. II International Scientific and Practical Con ference “TOPICAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE”, Польща, Варшава, 18 листопада 2017. URL: https://drive.google.com/file/d/1dfUPr-TzTARQtfyrJRp_CDg-tWgyGvJ9/view.
7. Корицька Г. Шкільна мовна освіта в умовах розвитку електронного навчального середовища. E-learning у теорії та практиці навчання суспільно-гуманітарних дисциплін : колективна монографія / за заг. ред. Г.Р. Корицької, Т.М. Путій. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. С. 40–54. URL: https://tinyurl.com/yckpnms8.
8. Кучеренко І.А. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Херсон, 2015. 44 с.
9. Омельчук С. Модульне заняття як інноваційна форма організації навчання: мета, ознаки, методи. Педагогічні науки : збірка наукових праць. Херсон : Айлант, 2000. Вип. 13. С. 246–252.
10. Омельчук С. Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу: теорія і практика : монографія. Київ : Ґенеза, 2014. 368 с.
11. Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації / Міжнародний фонд «Відродження», ГО «Смарт Освіта», М-во освіти і науки України. 2020. 36 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf.
12. Практики та підходи до дистанційного навчання : рекомендації для вчителів / НУШ, ГО «Смарт Освіта». 2020. URL: https://nus.org.ua/articles/praktyky-tapidhody-do-dystantsijnogo-navchannya-rekomendatsiyidlya-vchyteliv/.
13. Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text
14. Чупріна О.В. Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням мультимедійних засобів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2019. 22 с.
15. Шиліна Г.А. Методика дистанційного навчання української мови учнів основної школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2016. 300 с.
16. Шуляр В.І. Сучасний урок української літератури : монографія. Миколаїв : Іліон, 2014. 553 с.
Опубліковано
2022-02-08
Сторінки
12-21
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ