ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: творчість, творчі здібності, старші дошкільники, діти старшого дошкільного віку, вихователі, педагоги дошкільної освіти, заклади дошкільної освіти

Анотація

Метою роботи є визначення педагогічних умов формування творчих здібностей у старших дошкіль-ників в умовах закладу дошкільної освіти.Методи. Виокремлено основні ознаки творчості, які включають здатність дошкільника створюватинове, продукувати нестандартні, оригінальні думки та ідеї у власній діяльності та спілкуванні, виявляти варіативність, гнучкість та самостійність мислення.Обґрунтовано критерії наявності творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку, серед якихвиділено активність, ініціативність старших дошкільників у мисленні, діяльності, спілкуванні; наявність певних нахилів, здібностей, інтересів, творчої уяви; евристичність; творчу уяву; достатній рівеньжиттєвої компетентності; гнучкість мислення; самостійність, ініціативність, наявність творчого потенціалу, активність, спрямованість, імпровізаційність.Виділено та обґрунтовано: низький (низька здатність креативності до відтворення довколишньоїреальності; неспроможність генерувати щось нове, що містить самобутні новації, концептуальні плани; безініціативність, нездатність варіативно урізноманітнювати, впроваджувати та реалізувати певніпредмети чи знання; неспроможність самостійно виконувати завдання), середній (нестабільність щодоможливостей генерувати інноваційні замисли, здійснювати нестандартний вибір шляхів вирішеннязавдань; спроможність варіативно урізноманітнювати, впроваджувати та реалізувати певні предмети чи знання; періодична некомпетентність у разі нестандартного застосовування набутого досвіду;здатність фантазувати зі створенням нових образів; нестійкість виявлення ініціативи в інтелектуально-діяльнісних проявах у розв’язанні певної проблеми, задачі чи завдання; необхідність у незначній допомозі дорослого чи однолітків) та високий (здатність винаходити власну систему правил розв’язаннянестандартної ситуації; мовленнєво-ситуаційне вирішення; вирішення нестандартних задач; спроможність до продукування незвичайних та фантастичних образів; самостійне здійснення реалізації завдань;формування власної моделі втілення рішень та поведінки у суспільстві; застосування набутих знань,умінь та навичок у нестандартних ситуаціях) рівні творчих здібностей старших дошкільників.Результатами та науковою новизною є те, що у статті виділено та обґрунтовано психолого-педагогічні чинники, педагогічні умови розвитку творчих здібностей старших дошкільників та окреслено програму дій у освітньо-виховному процесі закладу дошкільної освіти. Аргументовано педагогічні інструменти для реалізації завдань з упровадження технології розвитку творчих здібностей дітейстаршого дошкільного віку та визначено форми занять (заняття-фантазування, заняття-імпровізація,ігрове заняття, заняття-подорожування, пошуково-дослідницьке заняття, заняття-«казкова інтерпретація», заняття-зустріч, пригодницьке заняття, заняття з елементами урочистості або святкування тощо);репродуктивні, інформаційно-рецептивні, ігрові, пошукові методи та прийоми роботи на заняттяху закладах дошкільної освіти.Висновки. Обґрунтовано необхідність включення дітей старшого дошкільного віку в усі види творчої діяльності (в ігри, заняття з логіко-математичного, мовленнєвого, спортивно-оздоровчого розвитку, різні види мистецтва, в розв’язання творчих завдань), налагодження партнерської взаємодії у закладідошкільної освіти для формування творчих здібностей старших дошкільників.

Посилання

1. Бабіч Т. Творчість у навчально-виховній діяльності. Психолог. № 3. 2011. С. 20‒22.
2. Гальченко В.М. Теоретичні аспекти формування творчих здібностей дошкільників. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. Т. VІ. Вип. 3. Київ, 2004. С. 90–97.
3. Гальченко В.М., Санжарова І.О. Сходинки до творчості. Практичний матеріал для вихователів дошкільних закладів. Дитячий садок. Мистецтво. № 1. 2010. С. 25–31.
4. Гевко О.І., Мудра М.В. Гуманізація творчого розвитку особистості старшого дошкільника засобами інтегрованих занять. Гуманізація – найкоротший шлях до особистості : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної майстерні (Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка, 25 вересня 2020 року) / редактор-упорядник: О.В. Діброва, С.І. Барда. Кременчук : Методичний кабінет, 2020. С. 61–65.
5. Гевко О. Педагогічні умови формування творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку. Молодь і ринок. 2019. № 12(179). С. 95‒100.
6. Гевко О. Формування творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку. Виховання дітей та молоді: теорія і практика : збірка наукових праць / за ред. О. Карпенко. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного університету імені Івана Франка, 2020. С. 38–44.
7. Гірній О.І., Савчин М.М. Творчість як педагогічна проблема: тренінг творчості. Шлях освіти, 2011. № 4. С. 5‒10.
8. Голюк О., Пахальчук О. Методичні аспекти розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку. Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects : monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. С. 223–229.
9. Клименко В. Механізм творчості: Чи можна його розвивати. Київ : Шкільний світ, 2002. 95 с.
10. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : науково-методичний посібник. / Наук. ред. О.Л. Кононко. Київ : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. 243 с.
11. Кононко О. Дитяча креативність крізь призму Базової програми «Я у Світі». Дошкільне виховання. 2008. № 7. С. 16–20.
12. Михайлова Л.М., Шульга Л.М. Технологія розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання. Молодий вчений. № 10 (50). 2017. С. 483‒486.
13. Розвиток креативних здібностей у дітей дошкільного віку / упор. І.В. Молодушкіна. Харків : Основа, 2011. 204 с.
14. Шаргіна Л.І. Технологія розвитку креативності. Київ : Шк. Світ, 2010. 160 с.
15. Hevko О. The creative development of a preschool child’s individuality by means of the national fairy tale. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia. Lublin–Polonia, 2015. Vol. XXVIII. No. 2. S. 95–107.
16. Konovalchuk V.І. Philosophyc understanding of the personality’s creative potential analysis method. Znanstvenamisel journal. No. 3. 2017. The journal is registered and published in Slovenia. Р. 93–98.
17. Semenow O. Analiza cech zawodowych pedagoga determinujących twórczy rozwój wychowanka. Tradycja – terażniejszość – przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : zb. prac nauk. Akademia im. Jana Dlugosza w Częstochowie. Częstochowa, 2016. S. 243–247.
Опубліковано
2022-02-08
Сторінки
22-29
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ