МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТУРИЗМОЛОГІВ

Ключові слова: науково-методична компетентність, туризмолог, туристична діяльність, тенденції розвитку туристичної галузі

Анотація

Сучасні тенденції розвитку туристичної галузі викликають необхідність змін у процесі фахової підготовки майбутніх туризмологів, спрямовують організацію освітнього процесу на розвиток професійної компетентності, зокрема науково-методичної компетентності. Професійна компетентність розглядається як комплексна характеристика здатності фахівців галузі до вирішення професійних завдань в умовах фахової діяльності. У статті розглядається науково-методична компетентність як професійно значуща характеристика фахівця галузі, що відображає системне поєднання методологічних, методичних і науково-дослідницьких знань, включає практичні уміння, мотивацію та досвід, здібності та готовність до реалізації в науково-методичній і фаховій діяльності. Авторами визначаються теоретико-методичні засади розвитку науково-методичної компетентності майбутніх туризмологів: концепція, модель, методика, педагогічні умови, критерії та показники розвитку науково-методичної компетентності, методи та форми організації науково-методичної роботи. Висвітлено складники структурно-функціональної моделі розвитку науково-методичної компетентності майбутніх туризмологів. Зазначається, що під час підготовки експериментального дослідження значна увага приділялась перевірці вірогідності визначеної гіпотези дослідження, основний зміст якої передбачав створення моделі розвитку науково-методичної компетентності майбутніх туризмологів за представлених умов. Необхідність визначення методів дослідження розвитку науково-методичної компетентності майбутніх туризмологів пов’язана з перевіркою ефективності педагогічних умов. Зокрема, у процесі експерименту було застосовано такі методи, як: анкетування, тестування, інтерв’ювання, спостереження, бесіда, метод експертної оцінки тощо. Використання таких методів дало можливість проаналізувати отриману інформацію та модернізувати процес фахової підготовки. Це дозволило по-новому спланувати освітній процес у напрямі формування науково-методичної компетентності майбутніх туризмологів у закладах вищої о світи.

Посилання

1. Aleksіeіenko-Lemovska L.V. Diagnostics of Methodological Competence Development of Preschool Teachers. Scientific and Technical Revolution Yesterday, Today and Tomorrow. 2020. Р. 731–739.
2. Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 260 с.
3. Глузман О.В. Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості. Педагогіка і психологія. 2009. № 2. С. 51–60.
4. Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39.
5. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму». 2020. URL: https://iportal.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/207782.html (дата звернення: 20.08.2021).
6. Дудка Т.Ю. До проблеми формування крос-культурної компетентності майбутніх туризмологів. Освітні обрії. 2021. № 1 (52). С. 101–106.
7. Савченко О.П. Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі. Педагогіка і наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. 2010. № 3, С. 16–23.
8. Edvards R., Nikoll K. Competence examination and reflection in the sense of professional development. Brytanskyi zhurnal doslidzhen osvity. 2006. No. 32. P. 115–131.
9. Zehrer A., Mössenlechner C. Key Competencies of Tourism Graduates: The Employers’ Point of View. Journal of Teaching in Travel & Tourism. 2009. No. 9: 3–4, Р. 266–287.
10. Sharmakhd N., Piters Dzh., Bushati M. Do Continuous professional development: experiencing group reflection to analyze practice. Еuropean Journal of Education. 2018. No. 53 (1). Р. 58–65.
Опубліковано
2022-02-08
Сторінки
37-43
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ