ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ

Ключові слова: компетентність, майстер виробничого навчання транспортного профілю, інноваційні технології, професійні завдання

Анотація

У статті розглянуто шляхи формування професійної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання транспортного профілю. У контексті цієї проблеми на основі аналізу психолого-педагогічної літератури узагальнені підходи до проблематики обґрунтування структурних компонентів педагога професійного навчання. Метою статті є обґрунтування шляхів підвищення ефективності формування професійної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання транспортного профілю. Відповідно до поставленої мети дослідження авторами проведене анкетування педагогічних, науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку майбутніх майстрів виробничого навчання транспортного профілю. Дослідження засвідчують, що респонденти для активізації освітньої діяльності, підвищення мотивації навчання не приділяють необхідної уваги впроваджуванню нетрадиційних лекцій, що побудовані на засадах ігрової діяльності (бінарної лекції, лекції-провокації, лекції-пресконференції, лекції-візуалізації). Проаналізовано різні авторські погляди, особистий досвід дозволяють стверджувати, що методика формування технічних здібностей студентів у процесі вивчення фахових дисциплін має проєктуватися в освітньому процесі шляхом залучення до розв’язання різного типу навчально-виробничих завдань, спрямованих на розвиток логічних прийомів мислення, формування здатностей до прийняття нестандартних рішень тощо. Серед яких виокремлено: впровадження в освітній процес інноваційних технологій (інформаційних, інтерактивних, проєктних); планомірне використання нетрадиційних організаційних форм; залучення здобувачів освіти до інтерактивної діяльності з метою набуття досвіду розв’язання професійних завдань, включення майбутніх майстрів виробничого навчання до виконання проєктів за тематикою, що відображає інновації транспортної галузі. Доведено, що використання у процес формування професійної компетентності інноваційних технологій майбутніх майстрів виробничого навчання транспортного профілю сприятиме засвоєнню вмінь і навичок інформаційної і комунікативної взаємодії, збільшенню обсягу навчального матеріалу для творчого опанування й використання в подальшій діяльності.

Посилання

1. Бендера І.М. Теорія і методика організації самостійної роботи майбутніх фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2009. 42 с.
2. Бєлікова Ю.А. Проєктування професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2018. 22 с.
3. Закон України «Про вищу освіту» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 25.06.2021).
4. Ігнатенко Г.В., Ігнатенко О.В. Роль кейс-технології у формуванні методичної компетентності майбутніх викладачів закладів професійної освіти. Innovates and information technologies in education. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 18. S. 276–287.
5. Каньковський І.Є. Система професійної підготовки інженерів-педагогів автотранспортного профілю : монографія. Хмельницький, 2014. 562 с.
6. Коберник О., Ящук С. Методика організації проєктно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання : навчально-методичний посібник. Умань, 2001. 82 с.
7. Ковальова К., Ковальов В. Методологічні аспекти методу case-study при викладанні економічних дисциплін. Вища школа: проблеми економічної освіти. 2010. № 2. С. 68–75.
8. Ковальчук В.І. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів у післядипломній освіті : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2014. 40 с.
9. Концепція розвитку педагогічної освіти. Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 р. № 776. URL: https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/05/prez_krpo.pdf (дата звернення: 25.06.2021).
10. Кривошеєва О.І. Формування професійної етики майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2007. 23 с.
11. Мозговий В.Л. Формування готовності до педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 21 с.
12. Ожегова Л.А. Метод case-study как эффективная форма обучения студентов географических спеціальностей. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «География». Том 25 (64). 2012. № 4. С. 87–96.
13. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання на засадах компетентнісного підходу : колективна монографія / за наук. ред. В.І. Ковальчука. Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. 194 с.
14. Самойленко Н.Ю. Розвиток методичної компетентності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2012. 22 с.
15. Туряниця З.В. Формування у майбутніх майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю готовності до професійного самовдосконалення : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2017. 288 с.
16. Юртаєва О.О. Розвиток професійно-педагогічної компетентності майстрів виробничого навчання будівельного профілю в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2011. 23 с.
17. Ягупова О.В. Особливості розвитку практичного мислення майстрів виробничого навчання : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.03. Харків, 2009. 22 с.
Опубліковано
2022-02-08
Сторінки
44-50
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ