ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Ключові слова: педагог закладу дошкільної освіти, модернізація дошкільної освіти, особистісно-професійний розвиток, професійні компетентності, особистісний потенціал, акмеологічний підхід, психологічна готовність, творчий потенціал

Анотація

У статті проаналізовано основні аспекти особистісно-професійний розвиток педагогів в умовах модернізації дошкільної освіти. Визначено поняття «модернізацію дошкільної освіти» як процесу, перебіг якого в часі вимагає удосконалення з урахуванням вимог і потреб суспільства, потребує керівництва, передбачає варіювання низки заходів, які характеризується певними процесами з урахуванням наступності. Встановлено, що додаткові виклики створюють умови щодо компетентнісного підходу з міжпредметної освітньої інтеграцією, які виключають стратегію механічної передачі знань з послідовним формуванням компетентностей фахівця в галузі дошкільної освіти . Мета статті передбачає наукове обґрунтування особистісно-професійного розвитку педагогів в умовах модернізації дошкільної освіти України. Визначено особистісно-професійний розвиток педагогів (вихователів, вчителів-логопедів, корекційних педагогів) як об’єднання особистісного і професійного, що характеризується етапністю, супроводжуваними значущими особистісними змінами, які забезпечують становленню особистості в професії та здатність до вирішення професійно зумовлених психологічних проблем. Розкрито умови особистісно-професійного розвитку фахівців в галузі дошкільної освіти, які визначаються комплексом взаємозалежних чинників (акмеологічний підход, психологічна готовність до професійної діяльності в нових умовах та творчий потенціал педагога). У процесі дослідження з’ясовано, що схильність до професійної самореалізації помічається лише у 17,1% педагогів тобто їх характерною особливістю є готовність до реалізації нововведень у діяльності, тобто вони спрямовані на розвитку професіоналізму. Доведено, що фахівці в галузі дошкільної освіти (не залежно від кваліфікації) в нових умовах про- фесійної діяльності повертаються на етап адаптації, продовжують реалізовувати професійну діяльність в нових умовах з розумінням її нової парадигми і цінностей, вдосконалюють вміння і долають професійні труднощі, без негативних емоційних переживань.

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти (Наказ МОН України від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція». URL: Pro_novu_redaktsiyu Bazovoho komponenta doshkilnoyi osvity.pdf (mon.gov.ua) (дата звернення: 05.10.2021).
2. Венгловська О.А., Куземко Л.В., Новик І.М. Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей. Молодий вчений. 2017. № 11(51). С. 281–284.
3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
4. ECERS-3: Шкала оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. URL: ECERS-3: Шкала оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти / Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua) (дата звернення: 05.10.2021).
5. Заболоцька С. Психологічний супровід особистісно-професійного розвитку студентів педагогічного університету. Актуальні питання гуманітарних наук. 2018. Вип. 18. С. 95–101.
6. Іванюк Г.І. Аксіологічний концепт нової освітньої стратегії підготовки педагогів. Освітологічний дискурс. 2018. № 3-4. С. 68–82. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.0867.
7. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. та ін. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. 416 с.
8. Рекомендації 2006/962/ЄС Європейського парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя». URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_975 (дата звернення: 20.03.2021).
9. Lee S., Schallert D. L. Becoming a teacher: Coordinating past, present, and future selves with perspectival understandings about teaching. Teaching and Teacher Education. 2016. Vol. 56. № 1. P. 72–83. DOI: https://doi. org/10.1016/j.tate.2016.02.004.
Опубліковано
2022-02-08
Сторінки
64-71
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ