МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ЕЙДЕТИКИ

Ключові слова: логіко-математична компетентність, математична підготовка дитини дошкільного віку до школи, образно-асоціативна пам’ять, інноваційна педагогічна технологія, ейдетика, ейдетичний засіб, ейдетичний прийом, структурна функціональна модель математичної підготовки дошкільника, заклад дошкільної освіти

Анотація

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та практичному дослідженні ефективності використання ейдетичних засобів у процесі математичної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. Методи. Обґрунтоване формування ключових теоретичних та практичних положень дослідження особливостей математичної підготовки дітей до навчання у школі засобами ейдетики було здійснене за допомогою використання теоретичних та формально-логічних методів та прийомів обробки інформації (синтезу, індукції, дедукції, аналогії, методу аналізу наукової педагогічної, психологічної та методичної літератури); емпіричних методів дослідження (бесіди, тестування та педагогічного спостереження, аналізу педагогічного досвіду); математико-статистичних методів обробки інформації. Результати. У статті проведено аналіз теоретико-концептуальних підходів до визначення сутності поняття «математична підготовка дитини до школи». Встановлено, що ейдетика є інноваційною технологією, яка викликає значний інтерес серед сучасних дошкільних педагогів та активно впроваджується у закладах дошкільної освіти. Визначено роль використання ейдетичних засобів у практичній діяльності вихователів закладів дошкільної освіти. На основі аналізу сучасної психолого-педагогічної та методичної літератури було розроблено авторську структурно-функціональну модель математичної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі засобами ейдетики, що має трикомпонентну структуру та включає такі компоненти: мотиваційно-цільовий, процесуально-технологічний та контрольно-рефлексійний. Відповідно до такої педагогічної моделі розроблено авторську програму з математичної підготовки дітей старшого дошкільного віку засобами ейдетики, що складається з таких блоків: Блок І «Формування та розвиток образно-асоціативного мислення», Блок ІІ «Розвиток пам’яті», Блок ІІІ «Розвиток уваги» та Блок IV «Розвиток логічного мислення». Із урахуванням зазначеної програми та змісту запропонованої структурно-функціональної моделі математичної підготовки дошкільників до навчання у школі розроблено та апробовано систему інтегрованих занять з математики із використанням ейдетичних засобів, представлену у формі довгострокової сюжетно-рольової квест-гри «Чарівна Подорож Математичною Галактикою». Висновки. Проведений моніторинг рівня математичної підготовки старших дошкільників свідчить про ефективність розробленої та апробованої в педагогічній роботі закладу дошкільної освіти авторської структурно-функціональної моделі математичної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школи із застосуванням ейдетичних засобів на заняттях з математики.

Посилання

1. Любченко І.І. Інноваційна діяльність із запровадження логіко-математичного розвитку в дошкільному навчальному закладі. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2015. № 1 (1). С. 17–20.
2. Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція : Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2021 р. № 33.
3. Український педагогічний словник / за ред. С.У. Гончаренка. Київ : Либідь, 2017. 376 с.
4. Сеніна О.А. Досвід роботи вихователя Сеніної С.А. Розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного віку засобами ейдетики. Запоріжжя : ДОН ЗМР, 2018. 28 с.
5. Смольянінова С.К. Використання основ ейдетики в роботі з дітьми дошкільного віку. Педагогіка. 2016. № 9. С. 1–7.
6. Тарнавська Н.П., Рудницька Н.Ю., Мурашевич Ю.М. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Житомир : ФОП «Левковець», 2015. 430 с.
7. Eidetic techniques. Eidetic techniques in the educational activities of preschoolers. Mental drawing method. 2020. URL: https://dark-lore.ru/en/rasteniya/priemy-eidetiki-priemy-eidetiki-v-uchebnoi-deyatelnosti/ (дата звернення: 01.12.2021).
8. Farne R. Pedagogia Visuale/Visual Pedagogy. Proceedings. 2017. No. 1. 872. URL: https://res.mdpi.com/d_attachment/proceedings/proceedings-01-00872/article_deploy/proceedings-01-00872.pdf (дата звернення: 01.12.2021).
9. Iwauchi Sh. Eidetic Seeing in Practice. Journal of Eidetic Science. 2017. Vol. V. Pp. 1–17.
Опубліковано
2022-02-08
Сторінки
72-78
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ