ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Ключові слова: українська лінгводидактика, історія розвитку, етапи розвитку, тенденції розвитку, напрями лінгводидактики

Анотація

Мета розвідки – дослідити особливості розвитку національної лінгводидактики як науки в період незалежності України та виокремити і охарактеризувати основні етапи розвитку сучасної лінгводидактики. Для досягнення мети використано такі методи: аналіз наукової лінгводидактичної літератури й нормативних документів (стандартів, концепцій, навчальних програм і методичних рекомендацій з вивчення української мови); теоретичне осмислення й узагальнення наукових засад досліджуваної проблеми; абстрагування й ідеалізація у виокремленні етапів розвитку сучасної лінгводидактики; індуктивно-дедуктивний метод для визначення тенденцій розвитку лінгводидактики в період незалежності України. Результати дослідження. Період становлення й розвитку національної лінгводидактики за часів незалежності України охоплює п’ять етапів. 1991–1995 роки – початок формування концептуальних засад методики навчання української мови в незалежній Україні. 1996–2000 роки – етап формування нових лінгводидактичних підходів у мовній освіті. Відбувається процес переосмислення системи навчання української мови, розуміння пріоритетності української мови як навчального предмета. 2001–2010 роки – період кризи системно-структурної методики навчання української мови й кардинального оновлення лінгводидактичних основ навчання української мови в школі й викладання мовних курсів у закладах вищої освіти. 2011–2019 роки – розвиток вітчизняної лінгводидактики під впливом загальносвітових європейських тенденцій глобалізації та цифровізації. 2020–2022 роки – етап корегування й оновлення підходів, принципів, методів, прийомів, засобів навчання і форм організації навчальних занять, пов’язаними з пандемією коронавірусної хвороби, роботою у віддаленому доступі, використанням дистанційних технологій. Висновки. Від початку 90-х років ХХ ст. по теперішній час національна лінгводидактика сформувалася як самостійна галузь педагогічної науки, що має свою методологію й закономірності. У цей період вироблено концептуальні підходи дошкільної і шкільної лінгводидактики (зокрема, для початкової школи й закладів загальної середньої освіти нового типу – ліцеїв і гімназій), лінгводидактики вищої школи, розпочато системні дослідження в річищі методики навчання української мови як іноземної. Сформовано нові напрями лінгводидактики: компетентнісно орієнтована, особистісно орієнтована, когнітивна, комунікативна, цифрова.

Посилання

1. Бакаленко І. Становлення і розвиток вітчизняної лінгводидактики як самостійної дисципліни (Ф.І. Буслаєв, К.Д. Ушинський, І.І. Срезнєвський) : навч. посіб. Запоріжжя : ЗДУ, 2001. 114 с.
2. Барановська О. Основні напрями розвитку гуманітарної освіти в умовах компетентнісного підходу. Українська мова і література в школі. 2013. № 7. С. 51–54.
3. Біляєв О.М. Концепція інтенсивного навчання мови. Українська мова і література в школі. 1991. № 6. С. 26–30.
4. Біляєв О.М., Вашуленко М.С., Плахотник В.М. Концепція мовної освіти в Україні. Рідна школа. 1994. № 9. С. 71–73.
5. Біляєв О.М., Скуратівський Л.В., Симоненкова Л.М., Шелехова Г. Т. Концепція навчання державної мови в школах України. Дивослово. 1996. № 1. С. 16–21.
6. Голуб Н.Б., Горошкіна О.М. Концепція навчання української мови учнів старшої школи. Київ : Педагогічна думка, 2019. 56 с. URL: https://tinyurl.com/4hav4f86.
7. Єрмоленко С.Я., Мацько Л.І. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови. Дивослово. 1994. № 7. С. 28–33.
8. Котик Т.М. Теорія і практика становлення та розвитку української дошкільної лінгводидактики : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Одеса, 2005. 40 с. URL: https://tinyurl.com/24ypcb6b.
9. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах / уклад. В. Федоренко, Л. Коваленко ; лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2006 № 1/9-795. URL: https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=337243&menu=467731.
10. Пентилюк М І., Горошкіна О.М., Нікітіна А.В. Концепція навчання української мови в системі профільної освіти. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2006. № 9-10. С. 76–84.
11. Пентилюк М.І., Горошкіна О.М., Нікітіна А.В. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови. Українська мова і література в школі. 2006. № 1. С. 15–20.
12. Пентилюк М.І., Нікітіна А.В., Горошкіна О.М. Концепція когнітивної методики навчання української мови. Дивослово. 2004. № 8. С. 5–9.
13. Пентилюк М. Розвиток української лінгводидактики в контексті державного стандарту базової і повної освіти в Україні. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2010. № 50. С. 123–130.
14. Пентилюк М. Уроки зв’язного мовлення чи розвитку комунікативних умінь і навичок. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей. Київ : Ленвіт, 2011. С. 137–146.
15. Програми для середньої загальноосвітньої школи. Рідна мова: 5-11 класи / уклад. Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова. Київ : Перун, 1998. 80 с.
16. Програми для середньої загальноосвітньої школи. Рідна мова: 5-11 класи / уклад. І.П. Ющук. Київ : Перун, 1998. 46 с.
17. Садова Т. Становлення і розвиток вітчизняної дошкільної лінгводидактики (друга половина ХІХ століття – перша половина ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Одеса, 1997. 211 с.
18. Скуратівський Л. Концепція мовної освіти 12-річної школи (українська мова). Українська мова і література в школі. 2001. № 2. С. 4–10.
19. Скуратівський Л., Шелехова Г. Концепція підручника рідної мови (української). 5–11 класи. Українська мова і література в школі. 2001. № 3. С. 5–7.
20. Хом’як І. З історії досліджень методики навчання української орфографії». Українська мова і література в школі. 2003. № 1. С. 55–59.
21. Яворська С.Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки (XVI–XX ст.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ , 2005. 49 с.
Опубліковано
2022-06-07
Сторінки
5-14
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ