ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНІЙ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ЗВО В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Ключові слова: академічна доброчесність, дистанційна форма навчання, іноземна мова, контрольні заходи, обман, списування, плагіат

Анотація

У статті розглянуто загальні способи запобігання академічній недоброчесності студентів під час перевірки знань в умовах дистанційної форми навчання (досвід вітчизняних та зарубіжних ЗВО); розкрито особливості способів запобігання академічній недоброчесності студентів під час перевірки знань з іноземної мови у немовних ЗВО в умовах дистанційної форми навчання. Мета статті – проаналізувати основні способи запобігання академічній недоброчесності студентів під час перевірки знань з іноземної мови у немовних ЗВО в умовах дистанційної форми навчання. Методи дослідження: аналіз, систематизація та узагальнення результатів психолого-педагогічних досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців з проблеми академічної доброчесності, нормативно-правових документів України, офіційних сайтів зарубіжних і вітчизняних університетів, сайтів зарубіжних компаній, що запроваджують технічне підтримку запобігання академічній недоброчестності, власні спостереження. Результати. Перехід до дистанційної форми навчання у зв’язку з пандемією COVID-19 спровокував підвищення академічної недоброчесності студентів у всьому світі. Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат, самоплагіат, списування, обман та ін. Для вирішення цієї проблеми існують спеціальні компанії, які забезпечують «присутність» на екзамені людей, які через веб-камеру ідентифікують особистість студентів і виявляють підозрілу поведінку. Розроблено електронні додатки, які відслідковують поведінку студента під час виконання контрольних завдань. В Україні викладачі частіше використовують веб-камери, щоб спостерігати за поведінкою студентів під час проведення контрольного заходу. Іншим способом є обмеження у часі, відведеному на виконання контрольних завдань. Специфічний для іноземної мови спосіб запобігання академічній недоброчесності студентів під час виконання контрольних заходів у навчальному процесі немовних ЗВО України полягає у раціональному доборі завдань: використання діалогічного мовлення, написання ділового листа або есе «від руки», завдання з можливістю поміняти місцями варіанти відповідей, скласти речення, заповнення пропусків у тексті без наведеного переліку слів, які потрібно використати та ін. Висновки. Для запобігання академічній недоброчесності студентів у зарубіжних ЗВО під час проведення контрольних заходів використовують технічні засоби або наймають спеціальні компанії, які забезпечують присутність на контрольному заході прокторів (спостерігачів). В Україні частіше використовують веб-камери та обмежують час виконання завдань. Ефективним способом запобігання академічній недоброчесності студентів під час виконання контрольних заходів з іноземної мови у немовних ЗВО є правильний добір завдань.

Посилання

1. International Center of Academic Integrity. URL: https://academicintegrity.org/ (дата звернення: 06.01.2022).
2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 05.01.2022).
3. Newton D. Another problem with shifting education online: cheating. The Hechinger Report. Higher education. 2020. URL: https://hechingerreport.org/another-problemwith-shifting-education-online-cheating/ (дата звернення: 06.01.2022).
4. Janke S., Rudert S. C., Petersen A., Fritz T. M., Daumiller M. Cheating is the wake of COVID-19: How dangerous is ad-hoc online testing for academic integrity? Computers and Education Open. 2021. Vol. 2. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666557321000264 (дата звернення: 06.01.2022).
5. Наливайко О., Калістова О., Поляков Д. Дотримання академічної доброчесності навчальних досягнень здобувачів освіти в процесі дистанційного навчання. Освітологічний дискурс. 2020. № 4(31). С. 143–162.
Опубліковано
2022-06-07
Сторінки
15-20
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ