ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ХОРОВОГО КЛАСУ НА ЗАСАДАХ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Ключові слова: професійна підготовка, академічна доброчесність, педагог-музикант, творча діяльність, хоровий спів

Анотація

У статті репрезентовано результати дослідження однієї з актуальних проблем сучасного суспільства – формування на засадах прозорості і доброчесності молодої генерації людей, здатної дієво змінювати й вдосконалювати соціальну і культурну реальність сьогодення. Метою розвідки є розкриття значення принципу академічної доброчесності як основи організації творчої діяльності майбутніх педагогів-музикантів в умовах хорового класу. Методи дослідження: теоретичне вивчення й аналіз літератури з проблеми дослідження, вивчення педагогічного досвіду, аналіз результатів навчальної діяльності здобувачів освіті, метод експертних оцінок, анкетування, спостереження, аналіз освітнього процесу. Результати. Мистецька освіта розглянута як сприятливий ґрунт для інкультурації молодої людини, її розумового, морального й фізичного розвитку, підтримки процесу її соціалізації, стимулювання професійного зростання задля забезпечення суспільної злагоди і добробуту в умовах євроінтеграції та становлення людиноцентричного підходу в Україні. Обґрунтовано важливе місце в освітньому процесі закладу вищої освіти занять хоровим співом, що ефективно сприяють становленню творчої особистості майбутнього педагога-музиканта. Хоровий спів й навчання хоровому мистецтву у цілому надають молодій людині унікальні можливості для розвитку виконавських, а також й загальноакадемічних здібностей, підвищення рівня культури, ознайомлення зі світовою й національною культурною спадщиною. Результатом залучення майбутнього педагога-музиканта до хорового співу є потужний розвиток творчої особистості, набуття здобувачем освіти не лише індивідуальних вокально-хорових умінь, а й методичних вмінь та м’яких навичок щодо організації спільної музичної творчості дошкільників й практичного досвіду опанування новітнім дитячим репертуаром, розвитку комунікативних здібностей та актуалізації творчого потенціалу дітей. Висновки. Констатовано, що нині підвищений темп професіоналізації майбутніх митців зумовлює тенденцію щодо зниження рівня академічних вимог до музичного репертуару, який виконують здобувачі освіти у процесі роботи хорового класу, зростання варіативності щодо манери виконання музичних творів й може призводити до поширення випадків академічної недоброчесності. Проаналізовано власний досвід викладацької діяльності під час роботи хорового класу, а також проведено спеціальне опитування, в ході якого виявлено потребу здобувачів освіти у посиленні просвітницької роботи з пояснення принципів академічної доброчесності. Доведено, що викладачам потрібно мотивувати здобувачів педагогічної освіти до музичної творчості, разом із цим створюючи умови для поширення принципів академічної доброчесності.

Посилання

1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-42.htm (дата звернення: 06.11.2021).
2. Григоренко В. Використання театральних технологій на уроках мистецтва в початковій школі. Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІІІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24-25 листопада 2020 року / ред. кол.: Л.С. Бровчак, Л.В. Старовойт ; рец.: Т.П. Зузяк, Т.І. Сідлецька ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2020. С. 66–70.
3. Архипова Є.О. Творчість як засіб відродження суспільної свідомості. Вісник Національного технічного університету України. Київський політехнічний інститут. Філософія. Психологія. Педагогіка : Зб. наук. праць. Київ : ІВЦ «Політехніка», 2011. 2(32). С. 16–20.
4. Карпенко Н.А. Психологія творчості : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 156 с.
5. Моляко В.О. Психологія творчості – нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини. Практична психологія та соціальна робота. 2004. № 8. С. 1–4.
6. Гаврилюк А. Творча діяльність особистості та її види. Наукові записки : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв. Серія «Мистецтво» / відп. Л.В. Старовойт. Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2019. С. 27–34.
7. Шуть Т. Теоретичні підходи формування творчої особистості студента в умовах хорового класу. Abstracts of XVII international scientific and practical conference «Science, trends and perspectives». 2020/5/18. Tokyo, Japan 2020. pр. 412–417.
Опубліковано
2022-06-07
Сторінки
34-41
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ