ПРАКТИЧНИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Ключові слова: практичний складник, професійна підготовка, професійна компетентність, майбутні фахівці, готельно-ресторанна справа

Анотація

Мета статті – розкрити особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи у процесі їхньої практичної підготовки. Під час наукового пошуку були використані такі методи дослідження: теоретичні (аналізу та синтезу, узагальнення та систематизації нау- кових джерел інформації) з метою з’ясування стану опрацювання порушеної проблеми в педагогічній теорії і практиці; емпіричні (бесіди, опитування, спостереження, педагогічний досвід) для розкриття осо- бливостей формування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи професійної компетентності. Обґрунтовано необхідність систематичної практичної підготовки здобувачів вищої професійної освіти через наскрізність етапів: виконання завдань лабораторних і практичних занять; проходження навчальної практики для ознайомлення здобувачів освіти зі своєрідністю діяльності фахівців готельно-ресторанної справи, набуття первинних професійних умінь і навичок; технологічна практика з ознайомленням здобува- чів освіти з перебігом виробничого процесу й технологічного циклу виробництва підприємств, організацій, установ, набуття вмінь і навичок з робітничої професії та майбутнього фаху; професійна практика для уза- гальнення і вдосконалення знань, практичних умінь та навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовністю майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльно- сті. Запропоновано трикомпонентність практичного складника професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи щодо компетентності з харчових технологій, а саме: практико-технологічний (процеси сучасного виробництва харчової галузі та сфер обслуговування, знання матеріалів, обладнання, методології проєктування, технології та організації виробництва), етико-естетичний (етичні, естетичні і правові норми з регулювання відносин людини з людиною, суспільством та довкіллям, толерантне сприйняття гастрономічної культури та звичаїв інших країн і народів), техніко-технологічний (система машин, механізмів, апаратів і приладів, виробниче та дослідницьке обладнання, вимірювальні інструменти тощо). Отже, пророблене дослідження дало змогу розробити пропозиції щодо реалізації практичного складника професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, а саме: врахуван- ня потреб замовників освітніх послуг, інтересів держави, територіальних громад і роботодавців; модернізація баз практик, відповідне технічне обладнання; студентоцентроване навчання; працевлаштування випускників; державно-приватне партнерство у сфері вищої освіти.

Посилання

1. Бурак В.Г. Специфіка формування компетентності фахівців готельно-ресторанної справи в процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти. Нова педагогічна думка. 2021. № 2 (106). С. 32–38.
2. Земліна Ю. Педагогічні інновації у викладанні дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців готельно-ресторанної справи. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2018. № 1. С. 100–106.
3. Конох О. Практична підготовка майбутніх фахівців із туризму у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2014. № 1(12). С. 184–188.
4. Майковська В. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців на засадах контекстного підходу. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2017. № 36. С. 156–165.
5. Мокін Б.І., Мізерний В.М., Мензул О.М. Формування професійної компетентності студентів в умовах професійно-практичної підготовки. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2011. № 5. С. 199–203.
6. Онищенко Н.П. Основні шляхи модернізації практичної підготовки студентів у закладах вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 74. Т. 3. С. 55–60.
7. Симонович Н. Визначальні особливості професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Нова педагогічна думка. 2021. № 2 (106). С. 39–42.
8. Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/241-gotel-restoran-sprava-B.pdf (дата звернення: 18.01.2022).
9. Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-naukiukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (дата звернення: 18.01.2022).
10. Стеблюк С.В. Обґрунтування моделі формування професійної компетентності майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в контексті ступеневої освіти. Інноваційна педагогіка.2020. Вип. 20. Т. 3. С. 75–78.
11. Ткачук С.І., Куценко І.С. Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі харчових технологій у процесі практичної підготовки. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. № 12 (168). 2021. C. 260–264.
12. Шевчук Т.В., Сідельник О.П. Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів як невід’ємна детермінанта формування їхніх професійних компетенцій. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. 2017. Вип. 27. № 2. С. 189–193.
13. Щука Г.П. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців туристичної індустрії. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. 2010. № 16 (203). С. 117–125.
14. Kashyna G., Nazarova K., Burak V. Development of scientific and natural competence of technology teachers in the system of postgraduate education by means of information and communication support. Edukacja – Technika – Informatyka. 2019. № 4 (30). Р. 151–155.
15. Ponomarenko N., Polyansky P., Shkurat I., Romanenko M., Tolochko S. Quality management of higher education for increasing the competitiveness of labour resources. International Journal for Quality Research. 2022. № 16 (3). Р. 817–830.
16. Tolochko S. Economy competitiveness and modern pedagogics definitions correlation. Baltic Journal of Economic Studies. 2016. № 2(1). С. 101–107.
17. Filimonova І.А., Tkachuk S.І. Practical implementation of innovative technologies during the practical works of specialized food profile disciplines. Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. № 1 (7). Р. 54–5
Опубліковано
2023-02-23
Сторінки
34-40
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ