КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Ключові слова: корпоративна культура, заклад вищої освіти, «Декларація корпоративної культури ХДУ», корпоративний символ, імідж, Херсонський державний університет

Анотація

Мета статті полягає в розкритті основних показників корпоративної культури закладу вищої освіти на прикладі Херсонського державного університету. Авторами використано методи спостереження та узагальнення реальних здобутків університетської практики формування корпоративної культури, аналіз знакових подій закладу дозволив визначити основні її характеристики: традиції, стиль керівництва закладом, зовнішню атрибутику, іміджеві заходи тощо. Результати. Авторами порушується питання активного впровадження засобів формування корпоративної культури вищого освітнього закладу. Маючи колосальний досвід 105-річного існування, університет береже свої традиції, виказує свою місію, розвиває іміджевий складник діяльності. На вибір проблеми вплинули сучасні умови розвитку закладів вищої освіти, зокрема модернізації вищої освіти в Україні, оновлення системи управління та пошуку ефективного варіанту моделі освітнього закладу, яка значно підвищить конкурентоздат- ність як закладу, так і кожного випускника на сучасному ринку освітніх послуг. Розглянуто особливості феномену корпоративної культури університету, визначені головні аспекти формування корпоративної культури закладу вищої освіти на прикладі Херсонського державного університету, охарактеризовано особливості «Декларації корпоративної культури ХДУ». Охарактеризовано корпоративну культуру, яка реалізує функцію регулювання поведінки персоналу через систему цінностей, норм, правил, що задекларовано конкретним закладом вищої освіти. У статті наводяться іміджеві показники, які мають реалізовуватись у діяльності вищого освітнього закладу, які мають постійно розвиватися, адекватно реагувати на виклики суспільства. Зокрема, це символи, які втілюють усі запропоновані цінності корпоративної культури, дозволяють виказати науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, працівникам різних підрозділів, співробітникам ідентичність і свідомість. Створюється єдиний освітній культурний простір закладу, університетського співтовариства. Велику роль відіграє сайт Херсонського державного університету, який є візитівкою вишу, головним джерелом інформації. Слід відзначити такій підрозділ, як «Музей ХДУ», де започатковано традицію відвідування музею першокурсниками, зустрічі з видатними фахівцями, науково-педагогічними працівниками університету. Традиційними є заходи, які пропагують діяльність вишу на регіональному, всеукраїнському рівні. Висновки. За свою майже 105-літню історію Херсонський державний університет сформував власну корпоративну культуру, яка свідчить про неповторність самого закладу та систему його менеджменту.

Посилання

1. Білик Н. Корпоративна культура ТНЕУ. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., Тернопіль, ТНЕУ, 8–9 квітня 2016 р. Тернопіль : ТНЕУ. 2016. С. 349–351.
2. Горбенко Н. Корпоративна культура сучасного університету: підходи до визначення сутності. Грані :науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Дніпро. 2014. Вип. 8 (112). С. 47–52.
3. Декларація корпоративної культури ХДУ. 2020. URL: https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/.pdf?id=b258be9a-9d17-426d-92df-f99643c71ef8.
4. Ігнатьєва І., Гарафонова О. Корпоративне управління : підручник. Київ : Центр учбової літератури. 2013. 600 с.
5. Кицак Т. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Київ. 2008. 20 с.
6. Корпоративна культура : навчальний посібник / під заг. ред. Г.Л. Хаєта. Київ : Центр навч. л-ри. 2003. 403 с.
7. Кубко В. Модель формування корпоративної культури сучасного вищого навчального закладу України. Вісник Книжкової палати. 2014. № 8. С. 40–43.
8. Хижняк Л. Корпоративна культура в еволюції вищого навчального закладу. Матеріали інноваційного семінару «Еволюція освітнього простору». 2015. Вип. 1. С. 58–69.
9. Шаполова В. Роль корпоративної культури у підвищенні якості підготовки студентів-менеджерів
вищого технічного навчального закладу. Теорія і практика управління соціальними системами. Харків : НТУ«ХПІ». 2011. Вип. 4. С. 101–106.
10. Яблонскене Н. Корпоративная культура современного университета. 2006. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-kultura-sovremennogouniversiteta.
Опубліковано
2023-02-23
Сторінки
41-46
Розділ
СЕКЦІЯ 3 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ