МОДЕЛЮВАННЯ УРОКІВ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

Ключові слова: моделювання, урок літератури, структура уроку, молодші підлітки, мовно-літературна галузь, літературна освіта, читацька компетентність, літературний твір, сучасна література.

Анотація

Метою статті є аналіз наявних у методиці навчання мовно-літературної галузі концепцій моделювання уроків літератури та опис складників ефективних моделей вивчення художніх творів сучасних українських письменників, введених у модельну навчальну програму української літератури для Нової української школи. У процесі дослідження було використано методи: аналіз наукової та методичної літератури, чинних освітніх документів, концепцій, програм і підручників, спостереження за процесом навчання української літератури у закладах загальної середньої освіти, експериментальних пілотних класах Нової української школи, порівняння результатів навчання та прогнозування ефективності використання розроблених й теоретично описаних моделей уроків літератури. Результати. У статті проаналізовано підходи до планування та проведення уроків вивчення художніх творів сучасних українських письменників у 5-6 класах Нової української школи. Розкрито складники зовнішньої та внутрішньої структур уроку української літератури, із врахуванням родових та жанрових особливостей літературних творів, контекстів їх інтерпретації, аксіологічних вимірів, сформованості читацької компетентності молодших підлітків. Висвітлено суть основних складників уроків вивчення художніх творів. Доведено ефективність застосування традиційних методів навчання літератури із використанням новітніх інформаційних технологій для візуалізації уявлень учнів про складники змісту і форми художніх творів. Висновок. За результатами аналізу наукової та методичної літератури, спостереження, порівняння прогнозованих результатів навчання української літератури в 5-6 класах закладів загальної середньої освіти доведено ефективність сталих структурованих моделей уроків вивчення творів сучасних українських письменників із застосування традиційних методів навчання літератури, поєднаних із використанням новітніх інформаційних технологій для візуалізації уявлень учнів про складники змісту і форми художніх творів.

Посилання

1. Гоголь Н.В. Періодизація розвитку шкільної літературної освіти на засадах культурологічного підходу (1950-ті – 2016 рр.). Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2022. Вип. 1(48). С. 180–189. DOI: 10.31376/2410-0897-2022-1-48-180-189.
2. Грицак Н.Р. Літературна освіта молоді та проблема кліпового мислення. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2018. VI (75), Issue: 181. С. 25–28. DOI: 10.31174/SENDPP2018- 181VI75-05.
3. Кучерук О.А. Моделювання як структурний елемент проєктування сучасного уроку української мови. Українська мова і література в школі. 2014. № 5. С. 6–10.
4. Мартиненко В.О. Моделювання уроків літературного читання під час опрацювання художніх текстів. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2015. Т. 1. № 19. С. 154–160.
5. Сєрих Л.В. Вектори взаємодії закладів освіти в естетичному вихованні підлітків. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2021. № 96. С. 42–48.
6. Уліщенко В.В. Інтерсуб’єктність у контексті особистісно орієнтованого навчання української літератури. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики. 2012. Вип. 16. С. 148–153.
7. Шуляр В.І. Основні категорії сучасного уроку української літератури. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2015. № 11. С. 18–23.
8. Яценко Т.О. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2016. 360 с.
9. Яценко Т.О. (ред.). Українська література. 5–6 класи: модельна навчальна програма. Київ : Педагогічна думка, 2021. 56 с.
Опубліковано
2023-07-03
Сторінки
8-13
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ