ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ УСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ

Ключові слова: підходи, принципи, лексична компетентність, англійська мова за професійним спрямуванням, професійно орієнтоване усне англомовне спілкування, майбутні екологи.

Анотація

Мета статті – визначити коло підходів, на яких ґрунтується процес формування лексичної компетентності в професійно орієнтованому усному англомовному спілкуванні майбутніх екологів, а також окреслити дидактичні та методичні принципи формування лексичної компетентності в професійно орієнтованому усному англомовному спілкуванні майбутніх екологів. У дослідженні було використано методи педагогічного аналізу, систематизації, класифікації, узагальнення інформації. Результати. Лексична компетентність в професійно орієнтованому усному англомовному спілкуванні майбутніх екологів формується і розвивається у контексті навчання англійської мови за професійним спрямуванням, що належить до наукового напрямку англійської мови для спеціальних цілей, який пройшов кілька етапів розвитку й передбачає професійно-орієнтоване викладання англійської мови. Висновки. На основі здійсненого аналізу визначено коло підходів і принципів, на яких ґрунтується процес формування лексичної компетентності в професійно орієнтованому усному англомовному спілкуванні майбутніх екологів. З’ясовано, що цей процес регулюється комплексом підходів, до яких з урахуванням специфіки формування лексичної компетентності в професійно орієнтованому усному англомовному спілкуванні майбутніх екологів (навчання у контексті англійської мови за професійним спрямуванням, предметної сфери, опанування лексики галузі і професійно орієнтованого спілкування) належать: компетентнісний (реалізується через презентацію змісту навчання на рівні формування у студентів здатності до ефективного застосування лексичних знань і навичок під час усного професійно орієнтованого спілкування), діяльнісний (акцентує на аутентичності навчального матеріалу й автономності студентів при підтримці викладачів), проблемний (передбачає вирішення значущих для професійної діяльності екологів проблем задля досягнення поставленої мети шляхом подолання певних перешкод) та професійно орієнтований (обґрунтовує врахування особливостей професійної діяльності, навчальних потреб й інтересів студентів) підходи. Дидактичні принципи формування лексичної компетентності в професійно орієнтованому усному англомовному спілкуванні майбутніх екологів представлені принципом міждисциплінарності та інтегративності (ґрунтується на понятті міждисциплінарної інтеграції із збереженням теоретичної і практичної цілісності навчальних дисциплін) й принципом активності (передбачає інтенсивну навчальну діяльність кожного студента як активного учасника навчального процесу). До методичних принципів формування лексичної компетентності в професійно орієнтованому усному англомовному спілкуванні майбутніх екологів віднесено принципи діагностичності рівнів сформованості цільової компетентності (реалізується через комплекс контрольно-оцінювальних заходів, спрямованих на визначення рівнів вимірюваної компетентності), єдності змістово-технологічного забезпечення процесу навчання (фокусується на узгодженні змісту навчання з формами його організації, методами, технічними і візуальними засобами), професійної спрямованості усного англомовного навчального спілкування, активізації умінь говоріння й аудіювання у контексті проблемних ситуацій професійно орієнтованого спілкування (передбачає інтенсивне виконання вправ і завдань, спрямованих на формування у майбутніх екологів умінь діалогічного, монологічного мовлення і аудіювання).

Посилання

1. Вербицька Х. Професійно орієнтований підхід у розвитку професійної креативності студентів у процесі навчання англійської мови. Нова педагогічна думка. 2020. № 2. С. 88–91.
2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. ; за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.
3. Микитенко Н.О. Теоретичні основи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей : монографія. Тернопіль : ТНПУ, 2011. 389 с.
4. Микитенко Н.О. Технологія формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю : монографія. Тернопіль : ТНПУ, 2011. 411 с.
5. Микитенко Н.О. Розвиток англійської мови для спеціальних цілей: особливості формування змісту навчання. Вісник ЛДУ БЖД. Педагогічні науки. 2012. № 6. С. 79–83.
6. Овчаренко Л.Р. Сутність професійно орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей. Science, Research, Development. Pedagogy. URL: http://конференция.com.ua/ files/scientific_conferece/75/3/75-03_151-155.pdf (дата звернення: 23.02.2021).
7. Овчарук О.В. Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти : досвід зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ : «К.І.С.», 2004. 112 с. С. 5–14.
8. Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ : «К.І.С.», 2004. 112 с.
9. Професійний стандарт «Еколог». URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk- UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title= RestrProfesiinikhStandartiv (дата звернення: 29.09.2022).
10. Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній і вищій школі: проблеми та перспективи : колективна монографія / Л.А. Сажко, Л.Я. Зєня, О.В. Бирюк та ін. ; за заг. ред. Л.А. Сажко. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. 225 с.
11. Терещук Г.В. Компетентнісний підхід як фактор зближення освітніх систем. Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіон. наук.-практ. семінару 28-29 листоп. 2006 р. Тернопіль : ТНПУ, 2006. С. 7–9.
12. Common European Framework of Reference for Languages. URL: https://www.coe.int/en/web/commoneuropean- framework-reference-languages (дата звернення: 17.03.2019).
13. Dudley-Evans T., St John M. J. Developments in English for Specific Purposes. A Multi-disciplinary Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. XV + 301 p.
14. Holmes G., Hooper N. Core Competence and Education. Higher Education. 2000. Vol. 40, Issue 3. P. 247–258.
15. Hutchinson T., Waters A. English for Specific Purposes: A Lerning-Centered Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 179 p.
16. McGill I., Beaty M. Action Learning. London: Kogan Page, 2001. 276 p.
17. Raven J. The Conceptualisation of Competence. Competence in the Learning Society / J. Raven & J. Stephenson (еds.). New York : Peter Lang, 2001. Р. 253–274. 18. Saidvalieva D. Teaching methods of English for Specific Purposes. Bulletin of Science and Practice. 2021. Т. 7. № 6. P. 481–485.
19. Yew E. H. J., Goh K. Problem-Based Learning: An Overview of its Process and Impact on Learning. Health Professions Education. 2016. Vol. 2. Issue 2. P. 75–79.
Опубліковано
2023-07-03
Сторінки
14-21
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ